Lucy Smiths barnerettighetsdag

Lucy Smith logo

Lucy Smiths barnerettighetsdag 2022

Årets tema er barns rett til opplæring, barnekonvensjonen artikkel 28 og 29.

Dato: 22. november 2022. Mer informasjon kommer.

 • Artikkel 28 - Utdanning Les mer+ Lukk-
  1. Partene anerkjenner barnets rett til utdanning, og med sikte på å oppnå denne rett gradvis og på grunnlag av like muligheter skal de særlig:
   1. gjøre grunnutdanningen obligatorisk og gratis tilgjengelig for alle,
   2. oppmuntre utviklingen av forskjellige former for videregående opplæring, herunder allmennfaglig og yrkesfaglig opplæring, gjøre dem tilgjengelige og oppnåelige for ethvert barn, og treffe egnede tiltak som f.eks. innføring av gratis undervisning og tilbud om økonomisk støtte ved behov,
   3. med alle egnede midler gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle på grunnlag av den enkeltes evner,
   4. gjøre informasjon og veiledning om undervisning og fagopplæring tilgjengelig og oppnåelig for alle barn,
   5. treffe tiltak for å oppmuntre til regelmessig skolegang og for å redusere antallet av dem som ikke fullfører skolegangen.
  2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at skolens disiplin utøves på en måte som er forenlig med barnets menneskeverd og i samsvar med denne konvensjon.
  3. Partene skal fremme og oppmuntre internasjonalt samarbeid om forhold som angår utdanning, særlig med henblikk på å bidra til å avskaffe uvitenhet og analfabetisme over hele verden og å lette tilgangen til vitenskapelig og teknologisk kunnskap og moderne undervisningsmetoder.

  I denne sammenheng skal det tas særlig hensyn til utviklingslandenes behov.

 • Artikkel 29 - Utdanningens formål Les mer+ Lukk-


  1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:
   1. å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,
   2. å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,
   3. å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,
   4. å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,
   5. å fremme respekten for det naturlige miljø.
  2. Ingen del av denne artikkel eller artikkel 28 skal fortolkes slik at det gripes inn i personers og organisasjoners frihet til å opprette og lede utdanningsinstitusjoner, under forutsetning av at prinsippene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel overholdes, og at den undervisningen som blir gitt i slike institusjoner er i samsvar med de minimumskrav vedkommende stat eventuelt har fastsatt.

Om barnerettighetsdagen

Formålet med Lucy Smiths barnerettighetsdag er å være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Lucy Smith hadde store deler av livet sitt daglige virke på Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Lucy Smiths barnerettighetsdag arrangeres av Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Barneombudet.

2021 var det åttende året dagen ble arrangert. Temaet var da barnekonvensjonen artikkel 37 og 40, barn i konflikt med loven. Året før var temaet artikkel 24, psykisk helse.

Tidligere tema har vært artikkel 16 barns rett til privatliv og personlig integritet (2018), artikkel 6 om barns rett til liv og utvikling (2017), artikkel 2 om retten til ikke-diskriminering (2016), artikkel 3 om barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle saker om omhandler barn (2015), og barnekonvensjonens artikkel 12 om barns rett til å delta og bli hørt (2014).

Om Lucy Smith

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen.

Hun har blitt tildelt Redd Barnas rettighetspris, og i sin rettsvitenskapelige virksomhet løftet Lucy fram barnets beste som et rettsprinsipp i norsk og nordisk rettsvitenskap.

Smith var fremsynt. Hun har bidratt til flere store fremskritt for å styrke barns rettsvern og å beskytte barn mot vold og overgrep. I 1978 var Lucy en av initiativtakerne til at valgfaget barnerett ble opprettet på jusstudiet.

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Inga smith
Barneombud Inga Bejer Engh og Carsten Smith, enkemann etter Lucy Smith, på barnerettighetsdagen 2019.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev