Lucy Smiths barnerettighetsdag

Den 22. november 2022 arrangerer Barneombudet, Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo for niende gang Lucy Smiths barnerettighetsdag.

I år er det barnekonvensjonens artikkel 28 og 29, om barns rett til utdanning, som står i fokus. Hva betyr egentlig disse to artiklene i barnekonvensjonen, og hva pålegger de staten?

Opptak av Lucy Smiths barnerettighetsdag 2022

Program 2022

 • Morgenkaffe fra 08:30-08:55 Les mer+ Lukk-

  Vi serverer kaffe ved inngangen. Det er dessverre ikke mulig å ta med kaffe eller mat inn i Gamle Festsal på grunn av bygningens antikvariske interiør.

 • Del 1 Skolens juridiske og samfunnsmessige betydning Les mer+ Lukk-

  09:00-09:05 Velkommen ved barneombud Inga Bejer Engh

  09:05-09:20 Barns rett til opplæring - tre anbefalinger til myndighetene
  Aslak Berntsen Husby, leder Elevorganisasjonen

  09:20-09:40 Hvordan ivaretar de pågående prosessene på skolefeltet barns rett til utdanning?
  Tonje Brenna, kunnskapsminister

  09:40-10:00 Juridisk gjennomgang av retten til opplæring
  Silje S Hasle, seniorrådgiver hos Barneombudet

  10:00-10:20 Skole for barnets, samfunnets eller skolens skyld?
  Ivar Frønes, forsker ved NUBU

  10:20-10:35 Benstrekk

 • Del 2 Tilgang til opplæring - barnekonvensjonen artikkel 28 Les mer+ Lukk-

  10:35-10:55 Tilgang til læring gjennom universell utforming av skolebygg og læremidler
  Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud

  10:55-11:15 Skolegang for barn i barnevernet- utfordringer og muligheter
  Elsa Veronica, styremedlem i Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

  10:15-11:35 Ufrivillig skolefravær - behov for et paradigmeskifte
  Marie-Lisbet Amundsen, professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

  11:35-11:55 Slik arbeider vi for å forhindre skolefravær!
  Camilla Sandstrøm Mathiassen, skolesjef i Lørenskog kommune

 • Lunsj Les mer+ Lukk-

  11:55-12:45 Gratis lunsj til alle deltakere

 • Del 3 Innhold i opplæringen Les mer+ Lukk-

  12:45-13:05 Skolemiljø - mobbetallene er relativt stabile til tross for endringer i regelverk og storstilt kompetanseløft på arbeid med det psykososiale skolemiljøet. Hvorfor får vi ingen bedring?
  Tormod Idsøe, professor ved Institutt for spesialpedagogikk UIO

  13:05-13:25 Medvirkning i skolehverdagen som en forutsetning for å ivareta retten til utdanning- presentasjon av FOU-prosjekt om framtidens medvirkning i skolen ved
  Aslak Berntsen Husby, leder av Elevorganisasjonen og Marianne Lindheim, spesialrådgiver i KS, avdeling for Oppvekst, Kultur og Utdanning

  13:25-13:35 Retten til utdanning for barn med behov for tilrettelegging og tilbakeblikk på Barneombudets rapport fra 2017: «Uten mål og mening?» om elever med spesialundervisning i grunnskolen.
  Inga Bejer Engh, barneombud

  13:35-13:50 Vil tiltakene myndighetene har igangsatt i kjølvannet av Stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats» løse utfordringene Barneombudet pekte på? Samtale mellom
  Inga Bejer Engh, barneombud, Monica Melby-Lervåg, professor ved Institutt for spesialpedagogikk UiO og Ingrid Thunem, styreleder i Unge funksjondhemmede.

 • Del 4 Laget rundt eleven Les mer+ Lukk-

  13:50-14:05 Regjeringen har et ønske om å styrke laget rundt barnet i skolen. Hvilke grunnsteiner må på plass for å få laget til å fungere?
  Camilla Herlofsen, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder

  14:05 Avslutning ved arrangørene

  (Forbehold om endringer)

Last ned programmet i PDF

Lucy Smith logo

Barnekonvensjonens artikkel 28 og 29

Artikkel 28 - barns rett til utdanning

1. Partene anerkjenner barnets rett til utdanning, og med sikte på å oppnå denne rett gradvis og på grunnlag av like muligheter skal de særlig:

a) gjøre grunnutdanningen obligatorisk og gratis tilgjengelig for alle,

b) oppmuntre utviklingen av forskjellige former for videregående opplæring, herunder allmennfaglig og yrkesfaglig opplæring, gjøre dem tilgjengelige og oppnåelige for ethvert barn, og treffe egnede tiltak som f.eks. innføring av gratis undervisning og tilbud om økonomisk støtte ved behov,

c) med alle egnede midler gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle på grunnlag av den enkeltes evner,

d) gjøre informasjon og veiledning om undervisning og fagopplæring tilgjengelig og oppnåelig for alle barn, e. treffe tiltak for å oppmuntre til regelmessig skolegang og for å redusere antallet av dem som ikke fullfører skolegangen.

2. Partene skal treffe alle egnede tiltak for å sikre at skolens disiplin utøves på en måte som er forenlig med barnets menneskeverd og i samsvar med denne konvensjon.

3. Partene skal fremme og oppmuntre internasjonalt samarbeid om forhold som angår utdanning, særlig med henblikk på å bidra til å avskaffe uvitenhet og analfabetisme over hele verden og å lette tilgangen til vitenskapelig og teknologisk kunnskap og moderne undervisningsmetoder. I denne sammenheng skal det tas særlig hensyn til utviklingslandenes behov.

Artikkel 29 - utdanningens formål

1. Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på:

a) å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig,

b) å utvikle respekt for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter og for prinsippene nedfelt i De forente nasjoners pakt,

c) å utvikle respekt for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som er forskjellige fra barnets egen kultur,

d) å forberede barnet til et ansvarlig liv i et fritt samfunn i en ånd av forståelse, fred, toleranse, likestilling mellom kjønnene og vennskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personer som tilhører urbefolkningen,

e) å fremme respekten for det naturlige miljø.

2. Ingen del av denne artikkel eller artikkel 28 skal fortolkes slik at det gripes inn i personers og organisasjoners frihet til å opprette og lede utdanningsinstitusjoner, under forutsetning av at prinsippene fastsatt i nr. 1 i denne artikkel overholdes, og at den undervisningen som blir gitt i slike institusjoner er i samsvar med de minimumskrav vedkommende stat eventuelt har fastsatt.

Om barnerettighetsdagen

Formålet med Lucy Smiths barnerettighetsdag er å være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Lucy Smiths barnerettighetsdag arrangeres av Institutt for privatrett, Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med Barneombudet.

Tidligere tema fra barnekonvensjonen har vært barn i konflikt med loven (2021), psykisk helse og barns rettigheter (2020), barn under offentlig omsorg (2019), barns rett til privatliv og personlig integritet (2018), barns rett til liv og utvikling (2017), retten til ikke-diskriminering (2016), barnets beste som et grunnleggende hensyn i alle saker om omhandler barn (2015) og barns rett til å delta og bli hørt (2014).

Om Lucy Smith

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen.

Hun har blitt tildelt Redd Barnas rettighetspris, og i sin rettsvitenskapelige virksomhet løftet Lucy fram barnets beste som et rettsprinsipp i norsk og nordisk rettsvitenskap.

Smith var fremsynt. Hun har bidratt til flere store fremskritt for å styrke barns rettsvern og å beskytte barn mot vold og overgrep. I 1978 var Lucy en av initiativtakerne til at valgfaget barnerett ble opprettet på jusstudiet.

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Tone Waerstad

Praktisk info

Arrangementet finner sted i Gamle Festsal ved Universitetet i Oslo. Adressen er Karl Johans gate 47.

Bygningen har to innganger. Sideinngang fra gårdsrom med inngang fra Universitetsgaten er tilrettelagt for rullestolbrukere.

Her kan du se kart over hvor Gamle Festsal ligger.

Har du spørsmål? Kontakt oss på info@barneombudet.no eller telefon 22 99 39 50.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev