Barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er ein avtale mellom nesten alle land i verda. Der står det om korleis alle barn i verda skal ha det. Noreg har skrevet under barnekonvensjonen, og gjort den til norsk lov.

Barnekonvensjonen gir barn eigne rettar, for eksempel rett til skule, helsehjelp, leik og fritid. Ein viktig rett er at barn skal bli høyrt i saker som handlar om dei.

Kva betyr dette?

Det er dei som bestemmer i Noreg som skal passe på at barnerettane blir oppfylt. Dette betyr at dei som bestemmer i Noreg, skal passe på at alle følgjer det konvensjonen seier.

Under kan du klikke på artiklane og sjå ein kortversjon av dei. Du finn også ei kort forklaring til kvar artikkel.

Barneombudet: jente i lekestativ opp ned

Barnekonvensjonen - enkel versjon

 • Artikkel 1 – Barnealderen Les mer+ Lukk-

  «Alle under 18 år er barn, dersom ikke en tidligere alder er lovfestet av staten.»

  Hva betyr dette?

  Barnekonvensjonen inneholder de rettighetene du har, fra den dagen du er født til du er 18 år. Den beskriver dine rettigheter til å delta og si din mening og til å bli beskyttet på ulike måter.

 • Artikkel 2 – Ikkje-diskriminering Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til vern mot diskriminering.»

  Kva betyr dette?

  Det spelar inga rolle kor du kjem frå, kva hudfarge du har, kven du forelskar deg i, om du er funksjonshemma, kva kjønn du er, eller kva du trur på. Ingen har rett til å gjere forskjell på deg og andre. Ingen skal utsetje deg for anleis eller urettferdig behandling fordi du er den du er.

 • Artikkel 3 – Barnets beste Les mer+ Lukk-

  «Voksne skal gjøre det som er best for barn.»

  Hva betyr dette?

  Når voksne skal bestemme noe som har med deg som barn å gjøre, så skal de tenke på hva som er best for deg. Dette gjelder også når voksne bestemmer noe som gjelder alle barn i Norge, eller en gruppe barn, f.eks i kommunen du bor i.

  Noen ganger kan voksne bestemme noe annet enn det som er best for barn, men da skal de ha veldig gode grunner for det.

 • Artikkel 4 – Kven har ansvaret Les mer+ Lukk-

  «Det er staten som har ansvaret for desse rettane.»

  Kva betyr det?

  Dei som bestemmer i kommunen der du bur, eller dei som bestemmer her i landet, har ansvar for at du får oppfylt rettane dine. Dei må være sikre på at dine og andre barn sine rettar blir varetatt når dei bestemmer.

 • Artikkel 5 – Foreldreveiledning Les mer+ Lukk-

  «Foreldre har rett til å gi barna de råd de mener de trenger.»

  Hva betyr dette?

  Foreldrenes oppgave, er nettopp å være foreldre. De skal hjelpe deg, gi deg råd på veien, og støtte deg til å finne ut av livet ditt. Det er deres plikt som foreldre å ta vare på deg på best mulig måte. De skal passe på at du faktisk får de rettighetene du har krav på. Det er dine foreldre som kjenner deg best, og det skal andre voksne respektere.

  Selv om barn ikke alltid liker det foreldrene gir råd om, eller det de bestemmer, så har foreldre som oppgave å gjøre det de mener er best for barn.

 • Artikkel 6 – Retten til liv Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til eit liv og ei framtid.»

  Kva betyr dette?

  Ditt liv er viktig. Du skal få ha dei beste moglegheitene til å vakse opp og få eit fint liv. Er det ting i kvardagen din som er vanskeleg, har du rett til å få hjelp slik at livet kan bli bra igjen.

 • Artikkel 7 – Retten til navn og nasjonalitet Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til et navn og til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.»

  Hva betyr dette?

  Barn bor i mange forskjellige familier. Foreldre kan være mor og far, mor og mor, far og far eller for eksempel fosterforeldre. Likevel har alle en biologisk mor og far. Biologisk betyr at det er de som har laget akkurat deg. Du har rett til å vite hvem de er.

 • Artikkel 8 – Om identitet Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til å ha eigen identitet.»

  Kva betyr dette?

  Identitet er det som gjer deg til den du er. Kven familien din er, kva bakgrunnen din er, kva du tenkjer, føler og interesserer deg for og korleis du ser ut – alt dette er et puslespel som til saman blir deg. Du skal ikkje behøve å endre deg eller gjere deg til nokon annan enn den du er.

  Du har rett til å være akkurat den du er.

 • Artikkel 9 – Om retten til å bo med foreldrene Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til å bo sammen med foreldrene sine med mindre det ikke er bra for dem.»

  Hva betyr dette?

  Dessverre er det slik at ikke alle foreldre klarer å ta godt nok vare på barna sine. Da kan det være at man har godt av å bo borte fra dem for å få det bedre selv. I de aller fleste tilfeller har barn det best sammen med foreldrene sine. Hvis det er vanskelig, kan barnevernet hjelpe.

  I noen tilfeller kan staten likevel splitte en familie. For eksempel når en av foreldrene må i fengsel, eller når de ikke får lov til å bo her i landet.

 • Artikkel 10 – Om familiegjenforening Les mer+ Lukk-

  «Viss barn og foreldre bur i forskjellige land, så har dei rett til kontakt og kan søkje om å bu saman.»

  Kva betyr dette?

  Landet vårt er samansett av mange forskjellige menneske. Her bur det folk som har budd i Noreg i mange generasjonar. Nokre har valt å flytte hit, og nokre har måtta flykte til Noreg fordi dei ikkje er trygge i landet dei er frå. Det er ikkje alltid at familien kjem saman til Noreg. Kanskje kjem eit barn aleine hit, eller berre ein av foreldra. Då har ein rett til å søkje om at heile familien skal få komme og bu her.

  Dette er det som ofte blir kalla ”familiegjenforening”.

 • Artikkel 11 – Om barnebortføring Les mer+ Lukk-

  «Barn skal ikke bli bortført til utlandet.»

  Hva betyr dette?

  Hvis du skal flytte til eit annet land, eller være i et annet land en stund, skal vanligvis begge foreldrene dine synest det er greitt. Den ene av foreldrene dine har normalt ikke lov til å ta deg med til utlandet for å bo der, uten at den andre vet det eller har vært med på å bestemme det.

  Hvis du skal på ferie til utlandet, er det vanligvis greit at den ene forelderen tar deg med hvis ikke den andre protesterer. Begge foreldrene dine må vanligvis være enige i at du skal få eget pass.

 • Artikkel 12 – Om å seie meininga si Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til å seie meininga si, og deira meining skal bli tatt på alvor.»

  Kva betyr dette?

  Alle barn i Noreg skal få seie meininga si, og dei skal bli lytta til. Det kan vere på skulen med lærarar og andre elevar, eller det kan vere heime med foreldre og andre søsken.

  Det kan også vere på fritida og på dei aktivitetane du driv med der. Sjølv om det ikkje alltid blir slik du vil, skal du få seie meininga di. Etter kvart som du blir eldre, skal foreldra dine og andre vaksne høyre meir og meir på deg.

 • Artikkel 13 – Om ytrings- og opplysningsfridom Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til å få informasjon om det dei lurar på og rett til å gi uttrykk for det dei meiner, så lenge dei ikkje bryt med andre sine rettar.»

  Kva betyr dette?

  Du har det som blir kalla ytringsfridom. Det betyr at du er fri til å ha eigne meningar, og til å få informasjon utan innblanding frå myndigheitene eller andre personar.

  Stader å få informasjon er f.eks. gjennom aviser, på nettet, og på TV. Sjølv om du har rett til å ha og seie meningane dine, har du ikkje lov til å gjere ting som kan skade andre.

 • Artikkel 14 – Tanke-, samvittighets- og religionsfrihet Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til å tenke og tro på det de vil. Men, foreldrene har rett til å gi dem råd.»

  Hva betyr dette?

  Å tro handler mye om hvordan man ser på verden og hvordan man skal eller vil leve. I Norge i dag har vi ganske mange forskjellige religioner eller måter å tro på. Ofte har man samme tro eller syn på livet og verden som sine foreldre, men man behøver ikke å ha det.

  Foreldrene dine har rett til å gi deg råd om hvordan de synes du skal leve og hva du skal tro på. Din mening skal få større betydning desto eldre du blir. Når du er 15 år, kan du selv melde deg ut og inn av trossamfunn.

  Du har rett til å tro det du vil, og du skal respekteres for det.

 • Artikkel 15 – Organisasjonsfridom Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til å være med i organisasjonar og klubbar så lenge dette ikkje bryt med andre sine rettar.»

  Kva betyr dette?

  Organisasjonsfridom betyr at du kan melde deg inn i dei organisasjonane du vil, f.eks. Natur og Ungdom, Speideren, 4H, idrettslag, korps osv. så lenge dei følgjer lova. Men fram til du er 15 år må foreldra dine vanlegvis vere einige med deg i dette.

 • Artikkel 16 – Om privatliv, ære og omdømme Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til eit privatliv.»

  Kva betyr dette?

  Sjølv om foreldra dine bestemmer over deg til du er vaksen, så har du rett til å ha eit eige privatliv. Det betyr at dei vanlegvis ikkje har lov til å snoke i dine ting, lese dagboka eller e-posten din, eller andre ting som er personleg for deg. Det same gjeld på skolen for lærarar og rektor. Skolesekken eller skap på skolen skal du få ha i fred.

  Viss foreldre har ein god grunn til å tru noe er skadeleg, kan dei likevel sjekke barna sine private ting.

 • Artikkel 17 – Massemedia og retten til informasjon Les mer+ Lukk-

  «Staten skal sørge for at alle barn får informasjon og underholdning som ikke er skadelig for dem.»

  Hva betyr dette?

  Det å følge med på hva som skjer i verden er viktig også for barn og unge. De som sprer og skaper informasjon, slik som TV, aviser og nettet, har ansvar for å lage informasjon som du forstår, og som er tenkt til barn og unge.

  Selv om du har rett på informasjon, har du også rett til å beskyttes mot å få informasjon som du ikke har godt av. Det kan være filmer som ikke er bra for deg, TV program som viser stygge og fæle bilder, eller voldsomme historier i aviser eller på nettet.

 • Artikkel 18 – Om å ha foreldre Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til å bli oppdratt av foreldra sine om det er mogleg.»

  Kva betyr dette?

  Det er foreldra dine som har ansvar for at du får ein trygg og god oppvekst. Nokre gonger treng foreldre hjelp til å vere gode foreldre, og då skal dei få det.

 • Artikkel 19 – Om misbruk Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til at ingen skader eller misbruker dem.»

  Hva betyr dette?

  I Norge er det forbudt å slå barn. Ingen har lov til å misbruke deg, eller gjøre deg vondt på noen måte, enten med kroppen din eller følelsene dine. Det gjelder både foreldre og andre voksne, og andre barn og unge.

 • Artikkel 20 – Barn som ikkje kan bu heime Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til hjelp viss dei ikkje kan bu med familien sin.»

  Kva betyr dette?

  Viss du har mista foreldra dine, eller det er noe som gjer det umogleg for deg å bu saman med dei, så har du rett til å få den omsorga og hjelpa du treng.

  Det kan bety at du skal få ein ny stad å bu der du blir tatt vare på. Dei som hjelper deg skal ta omsyn til kven du er, kva du trur på og kva bakgrunn du har.

 • Artikkel 21 – Adopsjon Les mer+ Lukk-

  «Adopsjon skal bare skje til barns beste.»

  Hva betyr dette?

  At adopsjon skal skje til barns beste, betyr at den som blir adoptert skal få det bedre ved å bli adoptert. De nye foreldrene skal bli sjekket nøye, slik at man er sikker på at barnet får det bedre hos dem.

  Man kan bli adoptert fra et annet land, eller man kan bli adoptert i sitt eget land fordi man har mistet foreldrene sine, eller de ikke kan ta vare på barnet sitt mer.

 • Artikkel 22 – Flyktningbarn Les mer+ Lukk-

  «Barn har rett til ekstra vern viss dei er flyktningar.»

  Kva betyr dette?

  FN har eigne reglar for menneske som er på flukt frå det landet de kjem frå. Barn skal vernast spesielt. Dei skal få hjelp viss dei er sjuke, og hjelp til å få ein stad å bu.

  Er barn på flukt aleine, skal dei få hjelp til å finne igjen foreldra sine, eller bli tatt vare på av andre.

 • Artikkel 23 – Funksjonshemmede barn Les mer+ Lukk-

  «Barn med funksjonsnedsettelse har samme rett til omsorg, skole og utdanning som alle andre.»

  Hva betyr dette?

  Har du en funksjonsnedsettelse, har du rett på å få hjelp til å få et godt liv på lik linje med alle andre. Du skal få helsehjelp og opplæring som passer for deg, dine behov og din utvikling.

 • Artikkel 24 – Helse Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til eit godt helsetilbod.»

  Kva betyr dette?

  Dersom du er sjuk, psykisk eller fysisk, har du rett på hjelp. Det kan vere rett til behandling for å bli frisk, eller rett til å ha det så bra som det går an mens du er sjuk. Dei som bestemmer i Noreg, skal jobbe for at kommunen du bur i har ei skulehelseteneste som du kan få hjelp frå når du treng det, også til andre ting enn berre vaksinar og vanlege sjukdommar.

  Dei som bestemmer i Noreg, skal sørge for at det blir slutt på helsefarlege tradisjonar. Er du på sjukehus, har du rett til å få ei behandling som hjelper deg og som passar for barn.

 • Artikkel 25 – Om barn på institusjon Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til å bli fulgt opp hvis de ikke bor med familien sin.»

  Hva betyr dette?

  Hvis du av en eller annen grunn ikke kan bo med foreldrene og familien din og for eksempel bor på institusjon, skal noen fra myndighetene komme på besøk med jevne mellomrom. De skal sjekke at du har det bra der du er, hvordan det er for deg å bo der og om du får den oppfølgingen du trenger.

 • Artikkel 26 – Om økonomisk hjelp Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til økonomisk hjelp viss dei treng det.»

  Kva betyr dette?

  Nokre foreldre har ikkje nok pengar til å leve for. Då skal familien få hjelp, slik at barna skal få ein trygg og god oppvekst, og at dei får råd til å kjøpe mat, klede og andre viktige ting.

 • Artikkel 27 – Levestandard Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til god nok levestandard.»

  Hva betyr dette?

  Foreldrene dine skal sørge for at du har ein god levestandard. Det betyr at du skal få dei tinga som kreves for å leve og ha en meiningsfylt hverdag.

  Du skal ha mat og drikke, og du skal få mulighet til å utvikle deg som menneske. Hvis foreldrene dine ikke klarer å gi deg en god levestandard, kan de få hjelp.

 • Artikkel 28 – Utdanning Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til skule og utdanning.»

  Kva betyr dette?

  Du har rett til å gå på skule. Grunnskuleopplæringa i Noreg er obligatorisk. Det betyr at du må gå på offentlig eller privat skule, eller få opplæring frå foreldra dine heime.

 • Artikkel 29 – Om opplæring og skole Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til en god skole som gir dem nødvendig kunnskap og utvikling.»

  Hva betyr dette?

  På skolen skal du få kunnskap som du trenger for å klare deg bra i livet. Du skal også lære om vennskap og det å leve sammen med andre i fred og forståelse.

  Du skal lære om alle menneskers rettigheter, om samfunnet vi lever i og om hvordan man tar vare på naturen rundt oss.

 • Artikkel 30 – Om minoritetar og urfolk Les mer+ Lukk-

  «Barn som tilhører ein minoritet eller eit urfolk, har rett til å bruke sitt eige språk og kultur og praktisere sin religion.»

  Kva betyr det?

  Viss du tilhøyrer ein minoritet eller eit urfolk, har du rett til å bevare kulturen din. Du har rett til å praktisere religionen din, til å lære deg språket ditt, og til å bruke det.

  Staten har plikt til å respektere alle kulturar, språk og religionar.

 • Artikkel 31 – Om fritid, kunst og kultur Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv.»

  Hva betyr dette?

  Du har rett til å ha en fritid som du kan bruke til hva du vil. Du skal også få hvile deg, og ha tid til å leke. Samtidig skal du få lov til å oppleve kunst og kultur som teater, film, utstillinger og til å lese bøker. Du skal også få være kreativ og skape ting selv.

 • Artikkel 32 – Om arbeid Les mer+ Lukk-

  «Arbeid skal ikkje gå ut over skule eller helse.»

  Kva betyr dette?

  Barnearbeid er ikkje lov i Noreg, og ingen kan tvinge deg til å jobbe. Men frå du er 13 år har du lov å ta ein enkel jobb, som f.eks. å gå med avisa. Jobben skal ikkje være slik at den er til skade for deg, eller at den går ut over skulekvardagen din.

 • Artikkel 33 – Om narkotika Les mer+ Lukk-

  «Alle barn skal beskyttes mot narkotika.»

  Hva betyr dette?

  Narkotika er ulovlig i Norge. Alle barn og unge skal beskyttes mot narkotikasalg og bruk av narkotika. Du skal lære om hva narkotika er og hvorfor det er farlig og ulovlig. Du har rett til å få hjelp hvis du begynner med narkotiske stoffer.

 • Artikkel 34 – Om seksuelt misbruk Les mer+ Lukk-

  «Alle barn skal vernast mot seksuelt misbruk.»

  Kva betyr dette?

  Din kropp er berre din. Det betyr at ingen har lov til å gjere noko med den som ikkje er bra for deg, eller som utnytter kroppen din på nokon måte. Staten skal gjere det som er nødvendig for at dette ikkje skjer, både her i Noreg og i andre land.

 • Artikkel 35 – Om bortføring Les mer+ Lukk-

  «Barn skal ikke bli solgt eller bortført.»

  Hva betyr dette?

  Dessverre er det slik i verden, at barn og unge kan bli tvunget til å jobbe, og faktisk bli tatt med til et fremmed land for å tjene penger. Barn kan også bli tvunget til å tigge, og barn kan bli tvunget til prostitusjon. Det er absolutt ikke lov å bruke eller selge barn og unge på noen måte.

  Ingen barn skal tvinges til å jobbe, tigge eller bli prostituert.

 • Artikkel 36 – Om vern mot utnytting Les mer+ Lukk-

  «Alle barn skal alltid vernast mot å bli utnytta.»

  Kva betyr dette?

  Barn og unge skal bli tatt vare på! Ingen skal utnytte eller skade barn på nokon måte. Med barnekonvensjonen har staten lova at den skal passe på at dette ikkje skjer.

 • Artikkel 37 – Om straff Les mer+ Lukk-

  «Barn skal ikkje straffast på ein måte som skadar dei.»

  Kva betyr dette?

  Ingen barn under 15 år kan komme i fengsel. Unge over 15 år skal ikkje sitte i fengsel saman med vaksne. Fengsel skal brukast som siste utveg, for kortast mogleg tidsrom, og ein skal aller helst finne ein annan type reaksjon. Barn skal aldri få ei straff som øydeleggjer dei. Dei skal også få ei rask behandling av saka si.

  Det skal spesielle grunnar til at barn har stengde dører i barneverninstitusjonar eller i psykisk helsevern.

 • Artikkel 38 – Om barnesoldater Les mer+ Lukk-

  «Barn skal ikke brukes som barnesoldater.»

  Hva betyr dette?

  En del steder i verden er det krig der også barn er med og kjemper. Barnekonvensjonen sier at ingen barn skal være soldat, og at staten skal passe på at ingen barn er med i krig.

 • Artikkel 39 – Om rett til hjelp Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett på hjelp hvis de har opplevd noe vanskelig og skadelig.»

  Hva betyr dette?

  Ingen barn skal misbrukes, utsettes for vold eller skades på noen måte. Men, hvis dette skjer deg, skal du få hjelp helt til du har det bra igjen.

 • Artikkel 40 – Om lovbrot Les mer+ Lukk-

  «Alle barn har rett til ei rettferdig behandling dersom dei har brote lova.»

  Kva betyr dette?

  Når du er 15 år og eldre, kan du straffast i Noreg viss du bryt lova. Du skal likevel behandlast på ein bra måte. Meninga med straffa er at du skal gjere opp for deg og forstå hva gale du har gjort, slik at du ikkje gjer nye lovbrot.

  Barn skal aldri få ei straff som øydeleggjer dei, eller er nedverdigande på nokon måte.

 • Artikkel 41 – Om norsk lov Les mer+ Lukk-

  «Hvis noen lover er bedre for barn enn barnekonvensjonen, så går de foran.»

  Hva betyr dette?

  I Norge har vi mange lover. Noen av disse lovene tar bedre vare på deg enn det som står i barnekonvensjonen. Da skal den loven følges slik at du har det best mulig.

 • Artikkel 42 – Om Barnekonvensjonen Les mer+ Lukk-

  «Staten skal passe på at både barn og vaksne vet om barnerettane.»

  Kva betyr dette?

  Du skal kjenne til kva rettar du har, og du skal vite at barnekonvensjonen finst. Både skule og foreldre og samfunnet elles har plikt på seg til å lære deg om barnekonvensjonen.

FNs barnekomité

Barnekomitéen kontrollerer at alle land som har skrive under på barnekonvensjonen, følgjer reglane i den. Komitéen er sett saman av 18 ekspertar på barnerettane. Dei kjem frå heile verda, og møtest fire gonger i året i den sveitsiske byen Genève.

Alle land må rapportere til komiteen kvart femte år. Slik passar komitéen på at alle land oppfyller FNs barnekonvensjon.

Når det er Noreg sin tur til å rapportere, hjelper Barneombodet til, og vi fortel komitéen om det barn seier til oss om kvardagen sin.

Vi skriv også ein eigen rapport til barnekomitéen. Der står det ting som vi meiner myndigheitene i Noreg ikkje har skrive nok om i sin rapport.

Så lagar barnekomitéen ein rapport der dei gir ros og kritikk til landa. Når Noreg får kritikk av barnekomitéen, er det viktig at politikarane gjer noko med det. Barneombodet følgjer med på at politikarane faktisk gjer noko med det dei får kritikk for om barnerettane.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev