Bok 3 4

Rapportering til FN

Her kan du lese mer om vår rapportering til FN om barns rettigheter.

Rapportering til FNs barnekomité i Genève

Det er myndigheitene som har plikt til å syte for at barnekonvensjonen blir fylgd i Noreg, og at barn i Noreg har dei rettane barnekonvensjonen seier barn skal ha.

FN overvaker at statane fyljer opp sine pliktar ved at statane ca. kvart femte år rapporterer til FNs komité for barnet sine rettar (FNs barnekomité eller barnekomiteen) som er ei gruppe ekspertar, utpekt av statane i fellesskap.

Rapportane skal innehalde oversikt over tiltak landet har vedtatt som får verknad for barn og unge sine rettar, og ei skildring av framgangen når det gjeld kva moglegheit barn og unge har til å nyte godt av disse rettane.FNs barnekomité åpnar også for supplerende informasjon fra ikke-statlege aktørar som nasjonale overvåkingsorgan og organisasjonar frå sivilt samfunn.

Barneombodet sender ein slik supplerande rapport. Det samme gjer Forum for barnekonvensjonen, eit forum som er samansett av frivillige organisasjonar som jobbar for barn, og Nasjonal institusjon for menneskerettigheter.

Barneombodet si rolle

Barneombodet skal følgje med at norsk rett og forvaltningspraksis samsvarar med dei forpliktingane Noreg har etter FNs konvensjon om barnet sine rettar.

FN overvaker at statane fyljer opp sine pliktar ved at statane omlag kvart femte år rapporterer til FNs komité for barnet sine rettar (FNs barnekomité eller barnekomiteen).

I Noreg har Barneombodet eit ekstra ansvar for å følgje med på at barnekonvensjonen blir fylgd. Vi sender derfor ein supplerande rapport til barnekomiteen, for å ta opp tilhøve der vi meiner Noreg ikke oppfyller rettane etter barnekonvensjonen. Rapporten kalles supplerande fordi den gir tilleggsinformasjon vi meiner ikkje er godt nok dekka i statsrapporten.

Generelle kommentarar

FN-komitéen for barnerettane har som hovudoppgåve å behandle rapportar frå kvart enkelt medlemsland. I tillegg uttalar komitéen seg om ulike tema i barnekonvensjonen. Desse blir kalla «General Comments.»

Dei generelle kommentarane gjer greie for korleis komitéen forstår ulike artiklar eller viktige tema. Kommentarane er ikkje juridisk bindande, men gir eit viktig bidrag til korleis konvensjonen kan tolkast.

I Noreg har Høgsterett sagt at generelle kommentarar skal ha stor vekt som rettskjelde der de gir uttrykk for komiteens tolkning av konvensjonens bestemmelser. I tillegg må dei sjølvsagt vere relevante for det spørsmålet som skal vurderast i den konkrete saken.

Meir om prosessen

 • Pre-session Les mer+ Lukk-

  Etter at statsrapporten og dei supplerande rapportane er levert til barnekomiteen, kallar komiteen inn til eit formøte, ein «pre-session». Her får ikke-statlege aktørar moglegheit til å leggje fram dei bekymringane dei har fremsatt i sine supplerande rapportar, og svarar på spørsmål frå barnekomiteen.

 • Barnekomiteens dialog med staten Les mer+ Lukk-

  Ein sentral del av rapporteringa er barnekomiteens dialog med staten. Den finn sted etter formøtet, og er ein heil dags dialog med norske myndigheiter om kva dei gjer for å oppfylla barns rettar, og kva dei vil seie om dei bekymringane komiteen ynskjer å løfta frem. Då møter representantar for dei ulike departementa, gjerne leia av barneministeren. Under eksaminasjonen stiller komiteen ei rekkje spørsmål til Noreg, og representantane må svare.

 • FNs merknader til Noreg (Concluding Observations) Les mer+ Lukk-

  Etter eksaminasjonen oppsummerer barnekomiteen anbefalingane sine til Noreg i eit sluttdokument. Dette dokumentet inneheld anbefalingar om kva Noreg bør betre for å sikre barn rettane sine etter barnekonvensjonen.

  Anbefalingane frå komiteen er ikkje juridisk bindande, og det følgjer ingen sanksjoner dersom eit land ikke følger oppfordringane frå komiteen. Systemet byggjer på politisk vilje, og det ligg ei forventning om at myndigheitene skal jobbe for å følgje opp anbefalingane i perioden mellom rapporteringane.

Rapporteringa i 2025

Den munnlege dialogen skal finne stad i Genève i 2025, men rapporteringa startar med at FNs barnekomité formar ut spørsmål i saker dei vil staten skal svare på i rapporten sin til komiteen. I denne prosessen kan Barneombodet og sivilsamfunnet spele inn tema vi meiner er relevant for barns rettar i Noreg. Vi har no forma ut innspela våre til det barnekomiteen kallar «List of issues» til staten.Den munnlege dialogen skal finne stad i Genève i 2025, men rapporteringa startar med at FNs barnekomité formar ut spørsmål i saker dei vil staten skal svare på i rapporten sin til komiteen. I denne prosessen kan Barneombodet og sivilsamfunnet spele inn tema vi meiner er relevant for barns rettar i Noreg. Vi har no forma ut innspela våre til det barnekomiteen kallar «List of issues» til staten.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev