Høringssvar - Koronautvalgets rapport

Barneombudet har levert høringsuttalelse til Koronautvalgets rapport om evaluering av myndighetenes innsats under pandemien.

Vi har tidligere gitt høringssvar på koronakommisjonen 1 i 2021 og høringssvar på koronakommisjonen 2 i 2022.

Barneombudet gjentar i denne høringsuttalelsen at vi gjennom pandemien har savnet tilstrekkelige vurderinger av forholdsmessighet og hensynet til barnets beste. Dette har etter vår vurdering hatt stor betydning for barn, og ført til at tiltaksbyrden har blitt høyere enn nødvendig. Vi kjenner igjen de beskrivelser utvalget gir av situasjonen for barn generelt, men stiller spørsmål ved at heller ikke denne rapporten belyser situasjonen for de barna som var aller mest utsatt, for eksempel barn med funksjonsnedsettelser. I uttalelsen understeker vi at det må prioriteres konkrete tiltak for oppfølging av de som hadde det vanskeligst under pandemien, og at myndighetene må følge tett med på den store økningen i frafall i skolen, kartlegge årsaker og sette inn målrettede tiltak for å sikre at barna får et tilpasset tilbud.

Barneombudet har i sine tidligere innspill til pandemihåndteringen gjort rede for rammene Grunnloven § 104 og andre menneskerettigheter setter for myndighetenes prosesser og beslutninger, og understreker igjen at kompetanse til å gjøre gode vurderinger av menneskerettigheter og legge barnets beste til grunn som et grunnleggende hensyn må bygges i normaltid. Det er varslet at plikten til å utrede konsekvenser for barn og vurdere barns beste på systemnivå vil bli spesifisert i Utredningsinstruksens generelle veileder. Dette vil aktualisere behovet for et verktøy som gir veiledning til innhenting av kunnskap om konsekvenser for barn, hvordan kunnskapen skal benyttes for å gjøre en vurdering av barns beste, vekte dette grunnleggende hensynet opp mot andre hensyn og sikre at disse vurderingene blir dokumentert og begrunnet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev