Høringssvar til koronakommisjonens rapport

Koronakommisjonen redegjør flere steder i sin NoU for tiltak som har rammet barn og unge direkte og indirekte. Vi mener at kommisjonen på flere punkter kunne vært enda tydeligere i sin kritikk av myndighetene.

Til tross for at dette har vært en pandemi hvor det har vært viktig å handle raskt, må grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper følges. Det er nettopp for krisetider disse er laget.

Barneombudet er opptatt av at vi for fremtiden må lære av hvordan vi håndterte denne pandemien slik at vi er bedre rustet, samtidig må vi på kortere sikt kompensere for de negative konsekvensene av pandemien.

I listen under er en oppsummering av Barneombudets hovedsynspunkter om de ulike temaene. Høringssvaret i sin helhet kan du lese her, eller på lenken under lista.

Les mer om Barneombudets hovedsynspunkter:

 • Overordnet Les mer+ Lukk-
  • Vi mener at kommisjonen har innenfor en kort tidsperiode gjort en bred gjennomgang av myndighetenes håndtering av koronapandemien. Samtidig mener vi de burde gjort en grundigere gjennomgang av myndighetenes ivaretakelse av barn og unge i beredskaps-planleggingen og pandemihåndteringen.
  • Vi støtter mange av anbefalingene til kommisjonen, men vi mener de på noen punkter burde vært tydeligere i sin kritikk av myndighetene.
  • Vi mener det er svært kritikkverdig at myndighetene ikke har vurdert tiltakene opp mot Grunnloven og menneskerettighetene. Barne- og familiedepartementet bør utarbeide en veileder til utredningsinstruksen om barnerettighetsvurderinger.
  • Vi er enige i at myndighetenes koronatiltak har hatt store konsekvenser for barn og unges liv og rettigheter. Barn har båret en stor del av byrden for tiltakene.
  • Vi understreker at sårbare barn og unge har blitt rammet ekstra hardt. Samtidig har nesten 1,5 år med pandemi gjort at de fleste barn og unge nå i en sårbar situasjon. Dette er noe kommisjonen ser ut til å ha undervurdert og som må fanges bedre opp i det videre arbeidet til kommisjonen.
  • Vi mener at det tverrsektorielle samarbeidet fungerte ikke godt nok i beredskapsarbeidet og i den første fasen av pandemien. Det er bekymringsfullt at de eksisterende strukturene ble fraveket. Dette burde kommisjonen problematisert.
  • Vi mener at kommisjonen burde hatt en mer samlet gjennomgang av hvordan rettighetene til sårbare barn og unge ble oppfylt. Nå er dette spredd utover rapporten og vanskelig å få et bilde av. Regjeringen bør ha et eget kapittel om barn og unge i regjeringens Meld. St. om koronapandemien som går mer systematisk gjennom byrden barn og unge har båret og kompenserende tiltak.
  • Vi ber om at regjeringen utarbeider en helhetlig og tverrsektoriell plan for å redusere de negative konsekvensene for barn og unge. Det er ikke nok med innsatser i enkeltsektorer.
  • Vi ber om at regjeringen prioriterer midler til forskning for å følge med på hvor omfattende konsekvensene for barn og unge vil bli på sikt.
 • Del 2 – Beredskap og forberedthet Les mer+ Lukk-
  • Vi mener at kommisjonen burde gitt myndighetene enda tydeligere kritikk for mangelfullt beredskapsarbeid i hovedbudskap 2, gitt vurderingene i del 2.
  • Vi mener at det er kritikkverdig at det ikke var utarbeidet scenarioer og beredskapsplaner for en alvorlig pandemi når dette var den risikoen som DSB mente var mest trolig. Vi støtter at scenarioene og planverket må oppdateres.
  • Vi mener at beredskapsarbeidet hadde en for helseorientert tilnærming. Det var store mangler i systemet for å fange opp de samfunnsmessige konsekvensene, og andre sektorer ble ikke i tilstrekkelig grad involvert i arbeidet.
  • Vi støtter at det er behov for et sektorovergripende system for å fange opp risiko i beredskapsarbeidet. At dette manglet, er kritisk og må prioriteres.
  • Vi støtter at det er behov for å oppdatere planverket til også å omfatte langvarige kriser som koronapandemien.
  • Vi støtter at myndighetene må stille tydeligere krav i regelverket til kommunenes beredskapsarbeid. Også for kommunene må beredskapsarbeidet utvides slik at det ikke bare har en helseorientert tilnærming.
  • Vi ber om at myndighetene sikrer at statsforvalterne prioriterer veiledning, tilsyn og kartlegging av kommunenes beredskapsarbeid fremover.
  • Vi mener at helsesykepleiere ikke burde ha blitt omdisponert til testing og annet smittevernsarbeid. Regjeringen bør gjennomgå reglene for omdisponering.
 • Del 3 – Myndighetenes håndtering av smitte i samfunnet Les mer+ Lukk-
  • Vi mener det er svært kritikkverdig at de rettslige forpliktelsene i Grunnloven og menneskerettighetene ikke ble vurdert i forbindelse med nedstengingen 12. mars. En del av tiltakene kan ha gått lenger enn det som er nødvendig og forholdsmessig.
  • Vi er enig i at tiltakspakken som ble satt inn 12. mars var for dårlig utredet og forberedt. Kommisjonen burde vært enda tydeligere i sin kritikk av prosessen og tiltakspakken.
  • Vi mener det er svært bekymringsfullt at alle tjenester for barn og unge stengte ned 12. mars i fjor uten at det ble gjort en samlet vurdering av konsekvensene dette hadde for barn og unge. Det er nødvendig at det kommer på plass et system for å vurdere de tverrsektorielle konsekvensene tiltak vil ha for barn og unge.
  • Vi mener at kritikken av skolestenging er betimelig, men burde vært sterkere.
  • Vi savner en tydelig vurdering av konsekvensene for sårbare barn og unge på tvers av sektorer.
  • Vi er bekymret for at de helsemessige konsekvensene fikk spille en for stor rolle i starten av pandemien når myndighetene skulle gjøre avveiinger av tiltak. I fremtidig beredskapsarbeid er det avgjørende at andre hensyn som samfunnsmessige hensyn og konsekvenser for barn og unge blir vurdert.
  • Vi er enige i at det var riktig å prioritere barn og unge i gjenåpningen, men vi mener dette tok altfor lang tid. Vi mener det var kritikkverdig at det tok så lang tid å få åpnet skolene, og at regjeringen ikke hørt mer på faglige råd fra ekspertgruppen og helsemyndighetene.
  • Vi savner at kommisjonen har vurdert hvilke konsekvenser det hadde for barn og unge at det tok så lang tid å gjenåpne kultur- og idrettsaktiviteter for dem.
  • Vi mener kommisjonen burde vurdert hvordan informasjonsflyten var til tjenestene og til foreldre med barn i sårbare situasjoner i den første fasen. Vi mener den av fragmentert, mangelfull og det var ikke samsvar mellom det ulike sektorer hadde på sine nettsider.
  • Vi støtter at kommuner og kommuneleger burde fått informasjon før pressekonferansene. Dette ville gitt dem en bedre mulighet til å forberede seg og ivareta barn og unge.
  • Vi mener at myndighetene burde ha sørget for mer informasjon rettet mot ungdommer, ikke bare barn og voksne.
 • Del 4 – Kriseorganisering og smittevern Les mer+ Lukk-
  • Vi mener at statens kriseorganisering er for fragmentert. Det er behov for å gjennomgå rolle- og ansvarsfordelingen.
  • Vi mener at helsesektoren fikk spille en for stor rolle i starten. Det gjorde at de samfunnsmessige konsekvensene og forholdet til barns rettigheter ikke ble vurdert godt nok.
  • Vi mener at koordineringen av myndighetenes arbeid rettet mot barn og unge gikk fra fraværende til bedre. Koordineringsgruppen for tjenester til utsatte barn og unge har spilt en svært viktig rolle for å gi et helhetlig bilde.
  • Vi mener at Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Folkehelseinstituttet (FHI) og Utdanningsdirektoratet har etter hvert fått et tydelig barnerettighetsperspektiv i sitt arbeid og fortjener ros for arbeidet de har gjort for å holde tjenester for barn og unge åpne.
  • Vi støtter en gjennomgang av ansvarsfordelingen mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og FHI.
  • Vi vil understreke at FHI har gjort et viktig arbeid for å hente inn kunnskap om smittespredning blant barn og unge, og gi råd som balanserte smitteverntiltakenes nytteverdi opp mot samfunnsmessige konsekvenser. Dette var viktig for å holde tjenester for barn og unge åpne.
  • Vi mener at sammensetning til beredskapsutvalget mot biologiske hendelser bør endres slik at det har barne- og sosialfaglig kompetanse, samt kompetanse om menneskerettigheter.
  • Vi støtter at det er behov for presiseringer i regelverket om kommunens rolle i pandemihåndteringen og at statsforvalterne må få et tydeligere mandat.
  • Vi mener Stortinget burde hatt mandat til å stoppe midlertidige koronaforskrifter gitt med hjemmel i sektorlover, ikke bare forskrifter gitt med hjemmel i koronaloven.
 • Del 5 – Smittevern – rettsstat og demokrati Les mer+ Lukk-
  • Vi mener det er kritikkverdig at regjeringen har fraveket demokratiske krav til høringer, utredninger og offentlighet. Vi støtter at det må lages et rammeverk for dette.
  • Vi støtter at det er kritikkverdig at regjeringen ikke har vurdert vedtak etter smittevernloven § 7-12 opp mot Grunnloven og menneskerettighetene.
  • Vi støtter at det er kritikkverdig at det mangler dokumentasjon av vurderingen av tiltakene. Etterprøvbarhet blir umulig. Det bør stilles tydelige krav til begrunnelser i smittvernloven
  • Vi støtter vurderingen om at regjeringens fullmakt etter § 7-12 er for vid. Støtter forslag til endringer.
  • Vi støtter at kravene til forholdsmessighetsvurderinger i smittvernloven § 1-5 tydeliggjøres.
  • Vi støtter kommisjonens vurdering om at det er en styrke at kommunene har et stort ansvar for smittevern. Men vi mener at det er nødvendig med tydeligere regler i smittvernloven som begrenser deres svært vide fullmakter.
  • Vi støtter innstramminger i reglene om kommunelegens hastekompetanse.
 • Del 6 – Håndtering i helsesektoren Les mer+ Lukk-
  • Vi er bekymret for endrede føringer i prioriteringene i spesialisthelsetjenesten og kommune helsetjenestene og om dette kan ha gjort at barn ikke fikk den hjelpen de trengte fordi Covid-behandling gikk foran. Kommisjonen har ikke vurdert dette, noe de burde ha gjort.
  • Vi savner en mer grundig gjennomgang konsekvenser for barn og unge av stengingen av skolehelsetjenesten og omdisponeringen av helsesykepleiere.
 • Del 7 – Sentrale samfunnsfunksjoner Les mer+ Lukk-
  • Vi støtter at det var mye uklarhet omkring listen med samfunnskritiske funksjoner, både om hvem som skulle stå på listen og hva den skulle brukes til.
  • Vi mener der er problematisk at listen kun hadde blikk for kortvarige kriser, bør også lage en for langvarige.
  • Vi mener det er problematisk at gjennomgangen av tjenestene i kapittel 31 vurderer om tjenestene oppfylte sin samfunnsfunksjon uten å se til lovfestede rettigheter og plikter.
 • Del 8 – Konsekvenser av Covid-19-pandemien Les mer+ Lukk-
  • Vi støtter at pandemien har hatt store konsekvenser for barn og unge. Vi mener barn har båret en for stor byrde, gitt deres rolle i smittespredningen. I neste rapport må dette omhandles mer utfyllende.
  • Vi savner en drøfting av konsekvensene av den sosiale nedstenging for barns psykiske helse, ensomhet og sosiale utvikling. Her bør fritidsaktiviteter og begrensninger i sosial kontakt drøftes.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev