Barneombudet ber Justisdepartementet vurdere endringer i straffeprosessloven for å sikre mistenkte barns rettigheter

Barneombudet skrev et brev til Justisdepartementet 3. mars 2023 der vi meldte bekymring om mistenkte barns rettsikkerhet.

Departementet svarte at de i samarbeid med Politidirektoratet, som et ledd i arbeidet med opptrappingsplan mot vold og overgrep mot barn, vil vurdere en mulig utvidelse av målgruppen for barnehusene. Departementet trekker også frem at Kripos har utarbeidet en egen veileder for avhør av mindreårige mistenkte, som Riksadvokaten våren 2023 har jobbet videre med.

Barneombudet har nå hatt disse retningslinjene på høring. Vi mener disse ikke fyller behovene vi har fremmet om å sikre mistenkte barns straffeprosessuelle rettigheter på en bedre måte. Retningslinjene gir god veiledning i forståelsen av gjeldende rett med enkelte justeringer. Dette er etter vårt syn ikke tilstrekkelig. Barneombudets mener det fortsatt er behov for å vurdere hvilke lovendringer som er nødvendige.

Barneombudet er positive til at det utarbeides tekstlige verktøy som gir politi og påtalemyndighet bedre forståelse av hvordan dagens regelverk skal forstås og etterleves. Prinsipielt er det imidlertid slik at sentrale rettsikkerhetsgarantier bør reguleres i straffeprosessloven, og ikke kun i veiledere og retningslinjer.

Vi ber derfor departementet starte en utredning av hvilke sentrale rettigheter som burde reguleres i straffeprosessloven.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev