Høring prop. 62 L kapittel 4 - Regler om avverging av skade og fysisk inngripen

Barneombudet understreke at fysisk inngripen mot elever i skolen må være siste løsning. Det gjelder på individnivå, men også i politikkutformingen. Det er avgjørende å skape skoler der barn opplever trygghet og mestrer undervisning og skolemiljø.

Vi er bekymret for at det som kan se ut som en økning av vold i skolen, økende mistrivsel og ufrivillig skolefravær, sammen er konsekvensen av at barns behov ikke blir godt nok ivaretatt i skolen. Det kan blant annet skyldes at lærere og andre i skolen ikke har tid og kapasitet til å se barns helhetlige behov. Fremover mener vi det er avgjørende med en betydelig innsats for å få mer kunnskap om årsakene og systemutfordringene, og å styrke kapasitet og kompetansen i laget rundt eleven.

Barneombudet anbefaler at Stortinget ber departementet komme tilbake med en konkret plan for hvordan sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i laget rundt barn og unge.

Barneombudet har over tid sett at det skjer ulovlig bruk av tvang i skolen. Vi støtter derfor departementet i at det er behov for å regulere bruken. Bruk av fysisk makt er tiltak av en så inngripende karakter, at det bør ha et klart hjemmelsgrunnlag med tydelige rettslige rammer.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev