Svar på høring til NOU 2019:5 om ny forvaltningslov

Vi er gjennomgående positive til forslaget til ny forvaltningslov, men vi mener at barneperspektivet mangler i utredningen. Dette er problematisk når loven i så stor grad berører barn og deres interesser både direkte og indirekte.

Barns rettigheter er ikke tilstrekkelig vurdert

Vi etterlyser vurderinger av hvilke konsekvenser lovforslaget vil ha for barn og oppfyllelsen av deres rettigheter. I det videre arbeidet med loven bør barns rettigheter bli inkludert i mye større grad. I høringssvaret kommenterer vi også lovens formål, taushetsplikt, saksbehandling og veiledningsplikt.

Forslaget inneholder språklige og pedagogiske forbedringer, gode tilpasninger til samfunnsutviklingen og nødvendige endringer for å oppnå målsettingen om en effektiv og god saksbehandling.

Forvaltningsloven har stor betydning for barn og unge

Forvaltningsloven handler om hvordan offentlige myndigheter skal behandle saker. Disse saksbehandlingsreglene er viktig fordi det gjelder den enkeltes rett til å få behandlet saken sin av offentlige myndigheter på en forsvarlig og riktig måte.

Loven er et sentralt virkemiddel for å ivareta rettssikkerheten til den enkelte og samfunnet. Barneombudet ser at det er behov for å revidere loven, både for å tilpasse den dagens forvaltning og for å gjøre den mer brukervennlig.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev