Ber regjeringen gjøre en vurdering av barnets beste knyttet til lærerstreiken

Barneombudet er bekymret for de langsiktige konsekvensene av streiken for elevene. Som under pandemien, vil læringstapet for de berørte elevene kunne forfølge dem resten av skolegangen. Barns rett til utdanning krever at regjeringen også vurderer og iverksetter nødvendige kompenserende tiltak for å sikre læringstap på sikt.

Vi ber regjeringen gjøre en vurdering av barnets beste basert på den informasjonen som nå innhentes om konsekvensene av streiken for ulike grupper barn. En barnets beste vurdering forutsetter oppdatert kunnskap om hvordan streiken påvirker elevene, særlig for utsatte barn og unge. Når barnets beste er kartlagt må det veies opp mot andre hensyn.

Hvordan er dette knyttet til loven?

  • Barn og unges rett til utdanning er nedfelt i Grunnlovens § 109 og i FNs barnekonvensjon artikkel 28.
  • I tillegg til læring er skolegang viktig for å ivareta barns psykiske helse og deres rett til utvikling, jf. barnekonvensjonens artikkel 24 og det generelle prinsippet i artikkel 6.
  • Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon artikkel 3 bestemmer videre at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i alle saker som vedrører barn.
  • Barnekonvensjonens artikkel 12 pålegger myndighetene å innhente kunnskap fra barn og unge om situasjonen de er i.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev