Barneombudets etterlyser bedre klageordning på gjennomføring av spesialundervisning

Barneombudet har utarbeidet et innsiktsnotat med anbefalinger til myndighetene om å sikre bedre klageordninger på gjennomføring av spesialundervisning.

I dag får 50 000 barn i norsk grunnskole spesialundervisning fordi de trenger ekstra hjelp på skolen. Spesialundervisningen skal sikre at elevene får et forsvarlig og likeverdig opplæringstilbud.

Vi er kjent med at myndighetene i liten grad har kontroll og kunnskap om hva som skjer med elevene som blir anbefalt spesialundervisning. Men vi vet at mange ikke får den opplæringen de har krav på. Det kan dreie seg om manglende læringsutbytte, men også at de ikke får de timene de har vedtak om.

Det er over tid vært en ulovfestet praksis hvor foreldre og elever kan klage til statsforvalteren på manglende gjennomføring av vedtak på spesialundervisningen. Vi har sett nærmere på denne praksisen og hatt innsyn i saker hos statsforvalteren. Her så vi et klageordning som i liten grad sikret elevens rettigheter. På bakgrunn av innsynet har vi anbefalt en rekke tiltak for at klageordningen skal bli mer effektiv, og bidra til at denne sårbare elevgruppen får oppfylt sin rett til en forsvarlig og likeverdig opplæring.

Klagene vi har hatt innsyn i beskriver mangler i både innhold, omfang og organisering av opplæringen:

  • Elever får ikke timene de er tildelt og elever risikerer å ikke komme i gang med reell undervisning før langt ute i skoleåret.
  • Elevene har ikke utbytte av undervisningen
  • Mangel på oppfølging av individuell opplæringsplan
  • Mangler ved organisering av spesialundervisningen, eks elev som sitter alene, i for stor gruppe e.l.
  • Mangler på kompetanse hos de som gjennomfører undervisningen.
  • Manglende tilbud til barn med mye skolefravær.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev