Unge lovbrytere må få god hjelp til rett tid

Barneombud Inga Bejer Engh

Barneombudet er positive til at regjeringens vil gjøre endringer i straffereaksjoner spesielt tilpasset ungdom. Men forslagene løser ikke den største utfordringen: Innholdet i ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er fortsatt for avhengig av hvor i landet ungdommen bor.

Straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er viktige for å oppfylle kravene i barnekonvensjonen om at ungdom ikke skal i fengsel, og at straff rettet mot ungdom skal ta sikte på å gi dem hjelp, støtte, utdanning og reintegrering, heller enn tradisjonell straff.

Reaksjonene ble evaluert i 2019, og i høst har regjeringen hatt på høring en rekke forslag for å forbedre dem. Barneombudet støtter mange av forslagene – vi mener at det er viktig at ungdom får begynne straffegjennomføringen så raskt som mulig og at ungdommene nå skal få mulighet til å klage underveis.

Forslagene fra Justis- og beredskapsdepartementet løser likevel ikke den viktigste utfordringen med ungdomsstraff og -oppfølging, nemlig den store variasjonen i hvilke tiltak som er tilgjengelig for å fylle straffen med innhold.

- Det er en utfordring at innholdet i straffen er avhengig av hvilken kommune man bor i, sier barneombud Inga Bejer Engh. Dette har Barneombudet også problematisert i vårt høringssvar til forslaget.

- Straff er et statlig ansvar, men i ungdomsstraff og -oppfølging overføres mye av ansvaret for gjennomføringen fra stat til kommune.

Barneombudet hadde forventet at departementet kom med konkrete forslag for å sikre at et minimum av tiltak var tilgjengelig uavhengig av hvor i landet ungdommen bor. Dette kan for eksempel være en sum penger som følger ungdommen eller regulering av minimumskrav i lov og forskrift.

Les også NRK sin artikkel om temaet.

Klagerett og fleksibilitet

Departementet foreslår at ungdommer som skal gjennomføre ungdomsstraff og -oppfølging skal få mulighet til å klage på innholdet i ungdomsplanen. Dette er svært positivt.

- Manglende kontroll med tiltakene i planen har vært et rettssikkerhetsproblem for ungdom som skal gjennom disse straffereaksjonene. Det at de nå får mulighet til å klage, er svært positivt, sier Engh.

Selv om innføring av en klagemulighet i seg selv er positivt, er Barneombudet bekymret for om ordningen som er foreslått er godt nok tilpasset ungdom.

- Det er viktig at klageordningen er tilgjengelig for ungdom, at saksbehandlingstiden er kort og at klagemuligheten oppfattes som reell.

Barneombudet har tidligere anbefalt domstolskontroll med planen, heller enn en klagerett slik departementet foreslår. Automatisk domstolskontroll og tettere oppfølging fra domstolen underveis vil ha en rekke fordeler, mener Engh:

- Domstolskontroll vil i større grad ivareta rettssikkerheten i de alvorligste sakene. Dessuten vil en domstol kunne endre tiltak underveis, slik at en ungdom som trenger noe mer eller noe annet enn det man trodde først, kan få slike tiltak inn i planen sin. Dette kan for eksempel være mer omfattende rusoppfølging eller behandling mot skadelig seksuell atferd. Jeg er forundret over at regjeringen ikke har fulgt opp dette med domstolskontroll slik de har signalisert i regjeringserklæringen.

Økt bruk av tvang

Barneombudet erkjenner at ungdommer som skal gjennomføre ungdomsstraff og -oppfølging i mange tilfeller kan være vanskelige å komme i posisjon til å hjelpe. Det er også svært skadelig dersom en ungdom får fortsette å begå alvorlig kriminalitet i påvente av oppstart av straffereaksjonen eller under gjennomføringen. Departementet foreslår flere hjemler for økt tvangsbruk som blant annet skal hindre dette, blant annet bruk av elektronisk kontroll og kombinasjon av ungdomsstraff med ubetinget fengsel.

Barnekonvensjonen artikkel 37 er klar på at frihetsberøvelse av ungdom kun kan brukes som en siste utvei og for kortest mulig tid. Fengsel er aldri en god løsning for ungdom. Vi er bekymret for at flere av forslagene kan føre til at flere ungdommer enn i dag må i fengsel. Dersom kombinasjonen av ungdomsstraff med fengsel skal være en mulighet, må målet være å redusere antall ungdommer i fengsel fordi en gruppe som nå ikke ville kunne få ungdomsstraff fordi det de har gjort er så alvorlig, nå likevel kan få det.

Departementet foreslår at konfliktrådene skal få fullmakt til å ilegge en ungdom elektronisk kontroll (fotlenke). Barneombudet mener at dette er en form for frihetsberøvelse som ikke kan ilegges administrativt, men som domstolen eventuelt må beslutte.

- Forslaget om at ungdomskoordinator i konfliktrådet skal kunne beslutte elektronisk kontroll, mener vi kan være i strid med både barnekonvensjonen og den Europeiske menneskerettskonvensjonen, sier Engh.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev