Samvær skal være til barnets beste

Barneombudet: ung jente og voksenperson

Kronikk i Fosterhjemskontakt desember 2023

Barneombudet lanserte våren 2023 rapporten «Blod er ikke alltid tykkere enn vann». I arbeidet med rapporten har vi gjennomført samtaler med 20 barn som bor i fosterhjem, 12 unge voksne med erfaring fra fosterhjem, 20 fosterfamilier og 7 barneverntjenester. Vi har undersøkt hvilke betingelser som øker sjansen for et godt fosterhjemsopphold og hva som fremmer og hemmer et vellykket fosterhjemsopphold. Rapporten konkluderer med en rekke anbefalinger til både Storting, regjering, barnevernsnemnda og kommunene.

For mange barn fungerer samværsordningen godt
Et av de sentrale punktene i rapporten omhandler samvær. Barna hadde ulike erfaringer og tanker rundt samvær. Noen av barna vi snakket med trakk frem positive erfaringer fra samvær og snakket varmt om møtene med sine foreldre. Felles for disse barna var at de opplevde seg lyttet til, følte seg trygge og møtene opplevdes meningsfulle. Et godt samarbeid mellom fosterforeldre og foreldre, samt fleksibilitet ble også vist til som suksesskriterier. Svarene fra barna viser hvor viktig det er å ta barns medvirkning på alvor og at samvær eksempelvis legges til tidspunkter som passer for barna. Dette samsvarer med nyere forskning på feltet, hvor det blant annet trekkes frem at fleksibilitet, gode forberedelser, oppfølging før og etter, inkluderende fosterforeldre, aksept for omsorgsovertakelsen fra foreldrene og medvirkning er viktig for velfungerende samvær.

For noen barn er samvær krevende
Samtidig snakket vi også med flere barn som opplevde samvær som krevende og vanskelig. Flere av barna beskrev fravær av trygghet under samvær, ofte kombinert med at et problematisk samarbeidsklima mellom fosterforeldrene og foreldre. Enkelte fortalte også om forventningspress fra barneverntjenesten om at samværene skal fortsette, og i enkelte tilfeller økes, selv om de ikke ønsker det. Både fosterforeldre og barneverntjenester beskrev at barna kunne ha store reaksjoner før og etter samvær. For noen barn vedvarte reaksjonene lenge. Dette innebar blant annet at barna kastet opp, hadde mareritt, tisset på seg, var mye slitne og slet med å følge med på skolen.

Avgjørelser må være til barnets beste
Det avgjørende når barnevernet, barnevernsnemnda og domstolen fastsetter samvær må alltid være barnets beste. I noen saker vil ikke samvær være bra for barna, og det er viktig at samvær begrenses der det er behov for det. Spesielt gjelder dette i saker hvor barnets helse og utvikling vil ta skade av samvær med foreldrene. Eksempelvis hvor samværet vil innebære psykiske og fysiske belastninger for barnet. Hensynet til barnets beste kan også tilsi at samvær må begrenses ut fra situasjonen her og nå, selv om den langsiktige målsettingen er gjenforening. Det er i tillegg presisert i forarbeidene til ny barnevernslov at barn ikke skal tvinges til samvær. Dette må etter Barneombudet syn gjelde både fysisk og psykisk tvang.

Behov for endringer
Etter Barneombudets syn er det behov for presiseringer i regelverket og en bevisstgjøring i praksisfeltet, for å styrke barns rettigheter i samværssaker.

Barn har etter Grunnloven § 104 et sterkere integritetsvern enn voksne. Staten skal legge til rette for barnets utvikling og sikre at barn får nødvendige «helsemessig trygghet». Etter barnekonvensjonen artikkel 6 har barn rett til optimal utvikling, og artikkel 19 fastslår at staten skal beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttes fra foreldre eller andre omsorgspersoner. Staten har i tillegg plikt til å sørge for et regelverk som på best mulig måte kan verne barnet mot utnyttelse, vold og mishandling, uansett om barnet bor med sin familie eller oppholder seg i fosterhjem.

Etter Barneombudets syn gjenspeiler i dag ikke barnevernsloven og tilhørende retningslinjer, de forpliktelser staten har etter Grunnlovens § 104 godt nok. Vi mener derfor det bør inntas en presisering i barnevernsloven og retningslinjer for samvær, at barn ikke skal tvinges til samvær, verken fysisk eller psykisk.

I tillegg mener vi barn bør få en selvstendig rett i loven til å be om at samværet skal stanses. Her kan norske myndigheter se til Danmark for inspirasjon, hvor det i ny barnelov er bestemt at barn kan be om at samvær stoppes i inntil åtte uker.

For å sikre lik praksis nasjonalt og avgjørelser om samvær til barnets beste er det også avgjørende at sentrale myndigheter har gode systemer for tydeliggjøring av gjeldende rett. Det er også behov for god opplæring av ansatte i barneverntjenesten, nemndledere og dommere.

Regjeringen skal våren 2024 legge frem en rekke forslag til endringer på barnevernsområdet. Barneombudet håper at forslagene vil bidra til at enda flere barn vil oppleve samvær til deres beste, og at det tydeliggjøres at barn ikke skal tvinges til samvær mot sin vilje. Foreldre tvinges ikke til samvær, så hvorfor skal barna?

Seniorrådgiver Mathias Lia Nordmoen


Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev