Hvor ere du bor hen a?

Barneombudet: leker og bamser på en hylle

Kronikk på trykk i Dagsavisen 30. juni 2022

Flere barn vokser opp i fattige familier, til tross for at en rekke regjeringer har forsøkt å gjøre noe med situasjonen. Mange av barna vokser opp i boliger som er dårlig egnet for barn. Mugg i vegger, altfor liten plass, heroinomsetning i blokka og manglende mulighet til å leke er eksempler på hvordan noen barn vokser opp. Forskning viser at bolig har stor betydning for livskvaliteten til barn og for deres utvikling, fritid, skolegang, deres sosiale liv og tilhørighet. Et trygt og stabilt bosted er viktig for å sikre barn gode levekår.

Regjeringen har nylig sendt forslag til ny boligsosial lov til Stortinget, og mener loven skal sikre at kommunene oppfyller sine plikter på det boligsosiale feltet. Men Barneombudet ønsker seg mer. Alle offentlige myndigheter i Norge er bundet av både Grunnloven og barnekonvensjonen. Det betyr blant annet at en saksbehandler som skal tildele bolig til en vanskeligstilt familie må vurdere hva som vil være best for barnet. I tillegg har barn rett til å bli hørt i saker som handler om hvor de skal bo.

Barneombudet mente i høringsrunden at hensynet til barnets beste og barns medvirkning burde reguleres særskilt i loven. Kommunalministeren har dessverre landet på at dette ikke er nødvendig. Vi er skuffet over dette, og mener det er nødvendig å gjøre barns rettigheter tydelige i lovverket. Det gjelder ikke bare i det lovverket vi tradisjonelt forbinder med barn. Et eksempel er utlendingsloven, der vi har sett en endring i praksis etter at barns rettigheter ble tatt inn i lovverket.

Statistikk viser også at mange barn som vokser opp i fattige familier bor under dårlige leieforhold. Familiene opplever korte kontraktstider, dårlig kvalitet på boligene og trangboddhet, men også brudd på privatliv og ujevnt maktforhold mellom utleiere og leietakere. Husleieloven ble i sin tid skrevet uten hensyn til barns rettigheter. Vi ber regjeringen om å gjennomgå husleieloven, for å sikre at barns rettigheter blir innarbeidet.

I den varslede stortingsmeldingen om boligpolitikk har kommunalministeren en ny mulighet til å foreslå viktige endringer som vil ha betydning for barns boligsituasjon. Vi håper også at Stortinget følger opp våre anbefalinger når ny boligsosial lov skal behandles.

Camilla Kayed, fagsjef hos Barneombudet

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev