Høynivåmøte med 5 krav til veien mot en tryggere digital oppvekst

HNM 12
Den 31. august møtte vi aktørene igjen for å diskutere hvor langt vi har kommet, og hva vi må gjøre for å holde stø kurs på veien videre for en tryggere digital hverdag for barn og unge.

Barneombudet ser frem til at regjeringen legger frem strategien om trygg digital oppvekst 3. september. Den må innebærer et reelt løft for at barn skal ha trygge digitale liv, mener Barneombudet.

– Jeg forventer at regjeringen har store ambisjoner for sitt arbeid. Det er ikke nok med en oppsamling av allerede vedtatte tiltak. Vi må se en tydelig retning og nye forslag, sa barneombud Inga Bejer Engh på det andre høynivåmøtet om en trygg digital hverdag for barn og unge.

31. august møttes stortingspresidenten, sametingsråden, fem departementer, direktorater, tilsyn, forskere og bransjen, som ledd i en langsiktig og koordinert innsats for digital trygghet.

Les hele barneombudets innledning

 • Inga Bejer Enghs innledning til høynivåmøtet 31. august, 2021 Les mer+ Lukk-

  Velkommen til det andre høynivåmøtet om en tryggere digital hverdag for barn. Spesielt velkommen til stortingspresidenten, sametingsråden, statssekretærene fra Barne- og familiedepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

  For 1,5 år siden var vi samlet her til det første høynivåmøtet. Hensikten var å sette temaet på dagsorden, og invitere til en langsiktig og koordinert innsats.

  Vi inviterte da 35 virksomheter til å forplikte seg gjennom en felleserklæring og til å gjennomføre minst to tiltak det kommende året.

  Vi har igjen samlet statlige virksomheter, politiske partier, organisasjoner, bransjen og forskere. Jeg er veldig glad for å kunne invitere dere til et fysisk møte igjen – hvor vi alle selvsagt overholder meteren og andre smittevernregler.

  I dag skal vi se tilbake på hva som har skjedd siden sist møte, men vi skal også se fremover. Dagen i dag er et lite felles stoppunkt på vei mot målet vi deler om at barn skal ha en tryggere digital hverdag. Det er langt fra noen avslutning på arbeidet, men vi går inn i en ny fase.

  Hva har skjedd siden sist?

  Mitt hovedbudskap til dere på høynivåmøtet i fjor var at vi måtte samordne innsatsen bedre. Arbeidet med barns digitale hverdag var for fragmentert, det var mange aktører med overlappende oppgaver og blinde flekker i arbeidet. Mange av tiltakene var ikke kunnskapsbaserte.

  Det ble et annerledes år enn de fleste av oss trodde da. Men et år som virkelig viste hvor viktig det digitale er i barns liv.

  Jeg vil trekke frem noen positive ting som har skjedd siden sist.

  Det første jeg vil trekke frem er barne- og ungdomskulturmeldingen som kom i mars i år.

  På høynivåmøtet 2020 utfordret jeg regjeringen ved barne- og familieministeren. Jeg ba om en helhetlig strategi for arbeidet og at et departement måtte få koordineringsansvaret. For første gang pekte jeg på barne- og familieministeren som rette vedkommende. Dette budskapet har jeg, og flere som deltar her i dag, gjentatt mange ganger etter dette.

  Jeg er derfor glad for at regjeringen i meldingen forpliktet seg til å legge frem en nasjonal strategi for en trygg digital oppvekst for barn, og at barne- og familieministeren fikk koordineringsansvaret. Det betyr at et av målene våre med høynivåmøtet er oppfylt.

  En annen ting som bør trekkes frem fra meldingen er at regjeringen for første gang understreket at staten er forpliktet til å gjøre barnerettighetsvurderinger når det skal utarbeides ny politikk, lovgivning ol. Det betyr kort sagt at det skal utredes hvilke konsekvenser forslag har for barns rettigheter. Dette kommer jeg til å følge med argusøyne.

  De europeiske barneombudene har også utviklet en praktisk veileder om barnerettighetsvurderinger som kan være til hjelp.

  Det neste jeg vil trekke frem er FNs barnekomite har vedtatt en generell kommentar om barns rettigheter i digitale miljøer. Den er en gavepakke og gir mye god veiledning om hvordan barnekomiteen mener at forpliktelsene skal forstås. Norge bør være et foregangsland i oppfyllelsen av barns rettigheter i digitale miljø.

  I tillegg har dere som er her i dag jobbet med deres tiltak. På noen områder er det gjort mye. Vi skal få høre mer om dette fra noen av dere senere i dag.

  Forutsetninger for å lykkes med arbeidet fremover

  Vi er på rett vei, og det er gjort mye bra siden forrige høynivåmøte. Men vi er ikke i mål.

  Nå skal vi ta neste etappe. Jeg har noen forventinger til strategien og arbeidet fremover.

  Min første forventning er at regjeringens strategi må innebære et reelt løft for barns digitale oppvekst. Jeg forventer at regjeringen har store ambisjoner for sitt arbeid. Det er ikke nok at dette er en oppsamling av allerede vedtatte tiltak. Vi må se en tydelig retning og nye forslag.

  Min andre forventning er at det følger nok friske midler med strategien til å gjøre arbeidet skikkelig. Det holder ikke å si at dette skal løses «innenfor gjeldende budsjett». Det må komme midler til tiltak, men også til folk til å gjøre jobben. Dette vil jeg følge tett med på når statsbudsjettet for 2022 legges frem om en drøy måned.

  Min tredje forventning er at det legges vekt på samarbeid og involvering. Å lykkes med en tryggere digital hverdag er ikke noe staten kan klare alene. Jeg forventer at regjeringen (og Medietilsynet) har en klar plan for hvordan strategien skal involvere ulike statlige sektorer, men også bransjen og organisasjoner. Her forventer jeg å se nye måter for samarbeid og involvering. Det tar tid å forankre og involvere andre - den tiden er jeg bekymret for at regjeringen ikke har tatt så langt.

  Alt i alt, vil jeg si at vi er på rett vei, men vi er langt fra ferdige. Om ti år skal vi tenke at det vi foretok oss i 2021 «det utgjorde en forskjell for barn og unge». Vi skal nå ta viktige valg og der må vi alle bidra.

  5 punkter som det bør tas tak i


  1. Et nasjonalt forskningssenter må opprettes

  Vi er alle enige om viktigheten av forskning. I tillegg til Barneombudet og forskere på feltet er dette trukket frem av medieskadelighetsutvalget, barne- og ungdomskulturmeldingen og FNs barnekomite.

  Nå er det på tide å vise handling. Vi er mange som begynner å gå lei av enighet uten at det skjer noe.

  Regjeringen må prioritere opprettelsen av et tverrfaglig forskningssenter knyttet til et universitet- eller høyskolemiljø nå. Det er viktig at pengene som blir brukt baserer seg på kunnskap. Dette behøver ikke være spesielt dyrt, men det må prioriteres.

  2. Flere ressurser til å støtte positiv bruk og et kompetanseløft

  For barn er det digitale først og fremst noe positivt. Vi snakker om «selve livet» til barn.

  De bruker digitale medier til å være sosiale, lære, finne informasjon, ytre seg om saker de er opptatt av. De bruker det også til kulturell utfoldelse, lek og fritidsaktiviteter. Dette kan påvirke deres opplevelse av tilhørighet, trivsel og psykiske helse positivt.

  Det er på tide at vi voksne legger vekk bekymringen for tid og heller ser hva de bruker digitale medier til. Økt bruk gir også bedre forutsetninger for å håndtere det man møter. Det å forby kan gjøre barna mer utsatte for farene.

  Det er nødvendig med mer oppmerksomhet og ressurser til å støtte positiv bruk. Her etterlyser jeg flere tiltak. Det handler blant annet om bevisstgjøring og informasjon. Jeg forventer et realt kompetanseløft rettet mot barn, foreldre og profesjonelle voksne, som også inneholder «trygg bruk» og å utnytte de positive mulighetene.

  3. Tiltak rettet mot digital utenforskap

  Jeg er bekymret for at noen barn opplever digital utenforskap. Som vi så under pandemien er det ulikt om barn har tilgang til digitale enheter. Barnekomiteen er tydelig på at staten bør sette inn alle nødvendige tiltak for å motvirke dette. Prinsippet om ikke-diskriminering krever at staten sørger for at alle barn har lik og effektiv tilgang til digitale miljø. Dette er et tema jeg synes vi har snakket for lite i Norge.

  Hvis vi ikke sikrer digital inkludering og tilgang for alle kan teknologien bidra til at eksisterende forskjeller styrkes og nye kan vokse frem. Vi må snakke om mekanismer for inkludering og ekskludering. Dette handler om å få ta del i fellesskapet og om å forebygge hets og mobbing. Det må settes av midler til dette arbeidet. Utenforskapen kan ha store konsekvenser nå og senere i barnas liv.

  4. Ansvarliggjøring av «bransjen»

  Digitale medier har vært en hjemmealenefest for mange barn, men også for bransjen - utviklingen går raskt og grenser flyttes til stadighet- uten blikk for barns rettigheter.

  Jeg blir bekymret når noen fraskriver seg ansvar med begrunnelsen at ting er «ute av kontroll», for eksempel innholdet på ulike tjenester. Vi ville aldri godtatt denne forklaringen om dette hadde skjedd utenfor det digitale.

  Så til dere som er fra bransjen. Jeg mener at bransjen selv må ta et enda større ansvar Teknologien må utformes på en måte som oppfyller og beskytter barns rettigheter. Det er et samfunnsansvar, men også en del av ansvaret ditt om du skal tilby et produkt – særlig om barn er brukere.

  Staten er forpliktet etter barnekonvensjonen til å sørge for at bransjen respekterer og beskytter barns rettigheter. Fremover forventer jeg at staten og bransjen selv- sørger for at barnets beste er et grunnleggende hensyn ved utvikling av all teknologi som berører. Dette må få betydning for valg av løsninger, for eksempel omfanget av datainnsamling, utforming av algoritmer, beskyttelsesmekanismer og rapporteringsmuligheter. Det må være «privacy» og safety by design».

  Dette er komplekse spørsmål, men det betyr ikke at vi kan se bort. Tvert imot bør kompleksiteten skjerpe ansvaret vårt.

  5. Gjennomgang av barns forbrukervern

  Barn er en attraktiv målgruppe for markedsføring. Sosiale medier har gitt markedsføringen nye kanaler og muligheter for skreddersydd reklame rett inn på telefonen deres.

  Reglene er ikke tilpasset den digitale hverdagen barn lever i. Forbrukerlovgivningen er for fragmentert, uoversiktlig og med uklar ansvarsfordeling mellom ulike sektorer. Det gjør det ikke enklere at GDPR og personopplysningsloven også påvirker området. I sum gir dette barn et for svakt forbrukervern.

  Jeg forventer at regjerningen oppnevner et offentlig utvalg som skal gjennomgå barns forbrukervern og foreslå et mer helhetlig regelverk som bedre beskytter barn som forbrukere i digitale medier. Hensynet til barnets beste må veie tungt i dette.


Trygg digital medvirkning er viktig for demokratiet

Stortingspresident Tone W. Trøen fremhevet at det er viktig for demokratiet at barn og unge er trygge i digitale miljøer. Nettet er en oppvekstarena, og trygghet er sentralt for aktiv medvirkning i samfunnet.

– Vi kan ikke idealisere en «offline» hverdag, for det hjelper ikke barn og unge., Vi må ha gode verktøy og støtte for digital deltagelse, sier Trøen.

Nasjonal strategi for trygg digital oppvekst

Statssekretær Jorunn Hallaråker Heggelund i Barne -og familiedepartementet fortalte at nasjonal strategi for trygg digital oppvekst vil gi en oversikt over muligheter og utfordringer, og peke ut en retning for videre arbeid.

– Vi må legge til rette for privatliv, frihet og deltagelse. Det må være trygt på nett med de samme rettighetene som ellers i livet. Barns rettigheter ligger til grunn for arbeidet på feltet, sier hun.

Internett er ikke en «ting», men et miljø

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen påpekte at mange samer opplever hets på digitale flater. Han påpekte at uvitenhet fører til utenforskap og trakassering, og at vi må ha forståelse for hverandres ulikheter.

– Vi må arbeider for at unge kan mestre hverdagen på sine vilkår, med trygg forankring i egne verdier og kultur. Det perspektivet må vi ta med i rommet for å skape en tryggere digital hverdag, sier han.

– Vi må huske at internett er ikke en «ting» eller et «verktøy». Det er et miljø, sier Mikkelsen.

Riktige tiltak kommer fra forskning og samarbeid

Elisabeth Staksrud, professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og prosjektleder EU Kids Online pekte på hvor komplisert det kan være å få utfordringene til å henge sammen.

– Problemområdene bryter med tradisjonelle grenser for lovområder og forvaltningsstrukturer. Det er i stor grad duplisering av tiltak. Innsatsen er reaktiv, drevet mer av medieoppslag enn evidensbasert tilnærming, sier hun.

Staksrud mener man selvsagt bør snakke med barna sine og be dem fortelle om negative opplevelser til en voksen, men at dette legger det meste av ansvaret på foreldrene, og ikke er nok i seg selv. Hun etterlyser mer forskning og kunnskap, og at bransjen ansvarliggjøres i større grad for å sikre barns digitale rettigheter.

Vi er på rett vei, men vi er langt fra ferdige. Om ti år skal vi tenke at det vi foretok oss i 2021 «det utgjorde en forskjell for barn og unge». Vi skal nå ta viktige valg og der må vi alle bidra, sier Bejer Engh.

35 offentlige instanser, organisasjoner og virksomheter har signert en felles erklæring og forpliktet seg til minst to tiltak hver.


5 punkter som det bør tas tak i

 • 1. Et nasjonalt forskningssenter må opprettes Les mer+ Lukk-

  Vi er alle enige om viktigheten av forskning. I tillegg til Barneombudet og forskere på feltet er dette trukket frem av medieskadelighetsutvalget, barne- og ungdomskulturmeldingen og FNs barnekomite.

  Nå er det på tide å vise handling. Vi er mange som begynner å gå lei av enighet uten at det skjer noe.

  Regjeringen må prioritere opprettelsen av et tverrfaglig forskningssenter knyttet til et universitet- eller høyskolemiljø nå. Det er viktig at pengene som blir brukt baserer seg på kunnskap. Dette behøver ikke være spesielt dyrt, men det må prioriteres.

 • 2. Flere ressurser til å støtte positiv bruk og et kompetanseløft Les mer+ Lukk-

  For barn er det digitale først og fremst noe positivt. Vi snakker om «selve livet» til barn.

  De bruker digitale medier til å være sosiale, lære, finne informasjon, ytre seg om saker de er opptatt av. De bruker det også til kulturell utfoldelse, lek og fritidsaktiviteter. Dette kan påvirke deres opplevelse av tilhørighet, trivsel og psykiske helse positivt.

  Det er på tide at vi voksne legger vekk bekymringen for tid og heller ser hva de bruker digitale medier til. Økt bruk gir også bedre forutsetninger for å håndtere det man møter. Det å forby kan gjøre barna mer utsatte for farene.

  Det er nødvendig med mer oppmerksomhet og ressurser til å støtte positiv bruk. Her etterlyser jeg flere tiltak. Det handler blant annet om bevisstgjøring og informasjon. Jeg forventer et realt kompetanseløft rettet mot barn, foreldre og profesjonelle voksne, som også inneholder «trygg bruk» og å utnytte de positive mulighetene.

 • 3. Tiltak rettet mot digital utenforskap Les mer+ Lukk-

  Jeg er bekymret for at noen barn opplever digital utenforskap. Som vi så under pandemien er det ulikt om barn har tilgang til digitale enheter. Barnekomiteen er tydelig på at staten bør sette inn alle nødvendige tiltak for å motvirke dette. Prinsippet om ikke-diskriminering krever at staten sørger for at alle barn har lik og effektiv tilgang til digitale miljø. Dette er et tema jeg synes vi har snakket for lite i Norge.

  Hvis vi ikke sikrer digital inkludering og tilgang for alle kan teknologien bidra til at eksisterende forskjeller styrkes og nye kan vokse frem. Vi må snakke om mekanismer for inkludering og ekskludering. Dette handler om å få ta del i fellesskapet og om å forebygge hets og mobbing. Det må settes av midler til dette arbeidet. Utenforskapen kan ha store konsekvenser nå og senere i barnas liv.

 • 4. Ansvarliggjøring av «bransjen» Les mer+ Lukk-

  Digitale medier har vært en hjemmealenefest for mange barn, men også for bransjen - utviklingen går raskt og grenser flyttes til stadighet- uten blikk for barns rettigheter.

  Jeg blir bekymret når noen fraskriver seg ansvar med begrunnelsen at ting er «ute av kontroll», for eksempel innholdet på ulike tjenester. Vi ville aldri godtatt denne forklaringen om dette hadde skjedd utenfor det digitale.

  Så til dere som er fra bransjen. Jeg mener at bransjen selv må ta et enda større ansvar Teknologien må utformes på en måte som oppfyller og beskytter barns rettigheter. Det er et samfunnsansvar, men også en del av ansvaret ditt om du skal tilby et produkt – særlig om barn er brukere.

  Staten er forpliktet etter barnekonvensjonen til å sørge for at bransjen respekterer og beskytter barns rettigheter. Fremover forventer jeg at staten og bransjen selv- sørger for at barnets beste er et grunnleggende hensyn ved utvikling av all teknologi som berører. Dette må få betydning for valg av løsninger, for eksempel omfanget av datainnsamling, utforming av algoritmer, beskyttelsesmekanismer og rapporteringsmuligheter. Det må være «privacy» og safety by design».

  Dette er komplekse spørsmål, men det betyr ikke at vi kan se bort. Tvert imot bør kompleksiteten skjerpe ansvaret vårt.

 • 5. Gjennomgang av barns forbrukervern Les mer+ Lukk-

  Barn er en attraktiv målgruppe for markedsføring. Sosiale medier har gitt markedsføringen nye kanaler og muligheter for skreddersydd reklame rett inn på telefonen deres.

  Reglene er ikke tilpasset den digitale hverdagen barn lever i. Forbrukerlovgivningen er for fragmentert, uoversiktlig og med uklar ansvarsfordeling mellom ulike sektorer. Det gjør det ikke enklere at GDPR og personopplysningsloven også påvirker området. I sum gir dette barn et for svakt forbrukervern.

  Jeg forventer at regjerningen oppnevner et offentlig utvalg som skal gjennomgå barns forbrukervern og foreslå et mer helhetlig regelverk som bedre beskytter barn som forbrukere i digitale medier. Hensynet til barnets beste må veie tungt i dette.

Fellesbilde 1
HNM 5
HNM 10
HNM 8
HNM 7
HNM 2

Bilde 1: De 35 aktørene som signerte felleserklæringen i februar 2020 møttes igjen den 31. august 2021.
Bilde 2:
Barneombud Inga Bejer Engh
Bilde 3: Hilsen fra sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
Bilde 4:
Publikum hører på hilsen fra Jorunn Hallaråker Heggelund, statssekretær i Barne- og familiedepartementet.
Bilde 5:
Stortingspresident Tone W. Trøen
Bilde 6:
Panelsamtale med fem aktører fra KS, Elevorganisasjonen, IKT-Norge, Medietilsynet og UiO.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev