NAV må vurdere hensynet til barnets beste når familier ber om hjelp

Barneombudet: barn spiser hamburger

NAV må gjøre bedre vurderinger av hva som er til det beste for barna når foreldre ber NAV om hjelp.

– I en vanskelig tid der mange barnefamilier sliter økonomisk, må NAV være det sikkerhetsnettet det er ment å være, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Når foreldre søker om sosialhjelp, er det helt avgjørende at NAV skaffer seg god oversikt over barnas situasjon. Hvis ikke barnas behov er kartlagt, vil ikke NAV kunne gjøre en vurdering av hva som er til barnets beste, slik de er forpliktet til etter både Grunnloven og FNs barnekonvensjon.

NAV må spørre om barnas behov
NAV kan ikke bare telle antall barn i en familie, men må finne ut hva barnas individuelle behov er og vurdere hva som er til deres beste i hver enkelt sak. Hvis dette ikke gjøres, risikerer man at familiens faktiske kostnader og hjelpebehov ikke synliggjøres. I praksis kan dette få direkte konsekvenser for et barns mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, bli med i en bursdag eller være med på klassens skidag. Dette er også viktig fordi vi vet at det å vokse opp i vedvarende lavinntekt kan påvirke barns fysiske og psykiske helse, utdanningsnivå og senere tilknytning til arbeidslivet.

Barneombud Inga Bejer Engh tok opp saken i et møte med NAV-direktør Hans Christian Holte i februar. Les Barneombudets oppfølgingsbrev til NAV om saken.

Holte og Bejer Engh debatterte også temaet på Dagsnytt 18 den 15. februar. Se debatten her.

NAV-ansatte må få bedre veiledning
Funn fra Helsetilsynets landsomfattende tilsyn for 2022-2023 viser at de kommunale NAV-kontorene fortsatt strever med å kartlegge og vurdere barns faktiske behov når foreldre søker om sosialhjelp. Helsetilsynet har så langt publisert rapporter fra tilsyn med 15 NAV-kontor. 12 av disse har en praksis som ikke samsvarer med lovkravene for ivaretakelse av barns behov i saker om økonomisk stønad.

– Det er mange flinke og dedikerte NAV-ansatte rundt om i landet som ønsker å gjøre så godt de kan for at barnefamilier som er i en vanskelig økonomisk situasjon skal få god nok støtte.

Men mange kommunale NAV-ansatte sier at de ikke har fått god nok veiledning til å vurdere barns behov godt nok.

Derfor mener Barneombudet at Arbeids- og velferdsdirektoratet bør lage en veileder for hvordan NAV-ansatte skal gjøre konkrete vurderinger av barnets beste i hver enkelt sak.

– Det er et paradoks at NAV, som bærebjelken i velferdsstaten, ikke klarer å identifisere barns behov godt nok, all den tid barn i Norge har en grunnlovsfestet rett til både å få vurdert hva som er til deres beste i alle saker der barn er berørt, og til økonomisk og sosial trygghet, sier Bejer Engh.

«Matkøer i velferdsstaten»
Den nye FAFO-rapporten «Matkøer i velferdsstaten» trekker frem at mange av barnefamiliene FAFO har snakket med har omfattende utfordringer, som de har hatt over lang tid, uten at de har fått tilstrekkelig hjelp til å bedre livssituasjonen. FAFO skriver at dette kan indikere at NAV-kontorene strever med å gi barnefamiliene individuelt tilpasset og helhetlig oppfølging.

– Sosialhjelpen skal være velferdsstatens siste sikkerhetsnett. NAV må sikre at de har et bredt kunnskapsgrunnlag om barna når en søknad om sosialhjelp vurderes. Hvis ikke, er jeg bekymret for at det kan få alvorlige konsekvenser ikke bare for barna, men også for troen på Norge som velferdsstat. Det er ingen tjent med.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev