- Én elev som blir mobbet er én for mye

Barneombud Inga Bejer Engh på operaen
Barneombud Inga Bejer Engh er opptatt av at barn og unge som opplever mobbing skal bli tatt på alvor. Foto: Alexandra Gjerlaugsen

Mobbetallene i Elevundersøkelsen har en liten nedgang i 2020, det er positivt. Men vi må ikke si oss fornøyde med dette, og hvile på laurbærene.

Bak disse tallene skjuler det seg mange elever som gruer seg til å gå på skolen og som opplever ting barn og unge ikke skal måtte tåle.

- Barn og unge som blir mobbet på skolen skal ikke måtte tåle dette. Det er vårt felles ansvar. En som blir mobbet er en for mye, sier barneombud Inga Bejer Engh.

I årets tall er det cirka 50 prosent som svarer at ingen på skolen visste noe eller at skolen visste, men ikke gjorde noe. Dette er tall som vi må ta på alvor. Her er det viktig at skolene ser på sine tall og snakker med elevene om hva de kan gjøre for å hjelpe elever som opplever å bli mobbet.

Elever må bli trodd

En viktig del av dette er at det må være trygt å si fra og elever som sier fra må oppleve å bli trodd. Elevene skal ikke oppleve at det de forteller om blir bagatellisert.

Det er viktig at skoleeier og skolene jobber systematisk for trygge og gode skolemiljø uten mobbing og andre krenkelser. Her er det avgjørende at skoleeier og skoleleder er tydelige på ansvaret de har, og prioriterer dette arbeidet høyt.

God kompetanse, ansvarliggjøring av alle som jobber i skolen og å lytte til elevene er avgjørende for å oppfylle elevenes rettigheter.

En ikke uventet økning i digital mobbing

Barneombudet var spent på Elevundersøkelsens tall om digital mobbing for 2020.

Ikke uventet var det en økning i andelen elever som fortalte at de har opplevd digital mobbing. 2,2 prosent av elevene fortalt i 2020 at de hadde opplevd digital mobbing to eller tre ganger i måneden eller mer.

I tillegg ser vi at 8,2 prosent har opplevd det en sjelden gang. Det betyr at cirka 10 prosent av elevene har opplevd digital mobbing.

Her er det nødvendig å ta tak i hva elevene opplever og gi dem den hjelpen de trenger. Digital mobbing er ikke et marginalt problem, men noe som for mange elever har opplevd.

Fakta om Elevundersøkelsen

 • Hovedfunnene i undersøkelsen for 2020 Les mer+ Lukk-
  • 5,8 prosent av elevene blir i en eller annen kombinasjon mobbet av elever på skolen, voksne på skolen eller digitalt av elever på skolen*
  • 4,5 prosent blir mobbet av elever på skolen
  • 2,2 prosent blir mobbet digitalt
  • 1,2 prosent blir mobbet av voksne på skolen

  *Samletallet for mobbing på skolen er regnet ut på bakgrunn av elever som har oppgitt at de blir mobbet på minst en av følgende måter: mobbet av elever på skolen, mobbet av voksne på skolen, mobbet digitalt av elever på skolen. Det betyr at en elev bare telles én gang i samletallet for mobbing. Digital mobbing utenfor skolen er ikke inkludert i samletallet.

  Kilde: udir.no

 • Hva er Elevundersøkelsen? Les mer+ Lukk-
  • En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.
  • Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og Vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.
  • Gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med riktige tiltak.
  • 459 511 elever svarte på undersøkelsen høsten 2020. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen. Korona-situasjonen ser ikke ut til å ha påvirket svarprosenten.
  • Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.

  Kilde: udir.no

Vi trenger mer forskning

Barneombudet er opptatt av at dette er noe vi må vite mer om. Har dette sammenheng med koronapandemien eller ikke, og hva kan gjøres for at barn og unge skal få det bedre?

Vi mener det er behov for kvalitativ forskning om dette og da må barn og unge snakkes med. Barneombudet etterlyser også mer langsiktig forskning på barn og unges digitale hverdag.

Når det gjelder digital mobbing er det to funn i undersøkelsen som er viktige å ta tak i.

 • Det ene er at den største økningen er på de laveste trinnene. Det betyr at det er viktig å starte arbeidet med å øke elevenes digitale kompetanse tidlig. Det nytter ikke å tro at elevene ikke opplever digital mobbing før på for eksempel ungdomstrinnet. Det viser tallene at de gjør. Dette er også noe som det er viktig å ta opp med foreldrene på foreldremøter slik at også kan følge opp barna sine.
 • Det andre funnet er at nesten halvparten av de som blir mobbet digitalt har blitt mobbet av noen som ikke går på skolen. Det viser oss at digital mobbing er krever at andre enn skolen også tar ansvar om vi skal lykkes med arbeidet. Her må kompetansen til foreldrene og andre som jobber med barn og unge økes, slik at alle kan bidra i arbeidet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kjell Ingolf Ropstad og Inga Bejer Engh
Det er nødvendig med en koordinert innsats som har et oppvekstperspektiv, mener Barneombudet, og spiller ballen over til barneminister Kjell Ingolf Ropstad.

Barneministeren må ta ansvar

Vi vet også fra EU Kids Online at sårbarhet migrerer, slik at barn som er sårbare på en arena også er det digitalt og her må utfordringene ses i sammenheng.

Vi mener det er nødvendig med en koordinert innsats som har et oppvekstperspektiv, og her mener vi at barne- og familieministeren også må ta et tydelig ansvar for at barn og unge har en trygg digital hverdag.

Les mer om Barneombudets satsing på en tryggere digital hverdag for barn og unge.

Presse kan kontakte presse@barneombudet.no for kommentarer.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev