Innspill til Prop. 86 L (2021-2022) Endringer i barnevernsloven mv.

I innspillet advarer vi Stortinget om å vedta ny § 15-7 fjerde ledd i barnevernsloven, som sier at "Barnevernstjenesten kan ikke plassere barn i et fosterhjem som har inngått avtale med en privat tjenesteyter om godtgjøring for eller innholdet i fosterhjemsoppdraget". For Barneombudet er det ikke avgjørende om tjenester i barnevernet leveres av det offentlige, ideelle eller private aktører. Det viktigste for Barneombudet er at myndighetene sikrer gode og likeverdige tilbud for barn uavhengig av hvor barnet bor. Alle tiltak skal være i tråd med Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 3 om barnets beste.

Med grunnlag i dagens rekrutteringsutfordringer og mangel på fosterhjem mener Barneombudet det vanskelig kan hevdes at det vil være til barnets beste å utelukke bestemte former for fosterhjem eller tilbud innenfor fosterhjemsomsorgen. Det avgjørende må være at barnets beste er førende for valg av fosterhjem, ikke eierform.

Da departementet ikke har foretatt gode nok vurderinger av hvilke konsekvenser forslaget vil ha for barn og deres rettigheter, mener Barneombudet det vil være vanskelig for Stortinget å vite om de vil lande på riktig konklusjon. Det vil etter vårt syn derfor være hensiktsmessig om komiteen i stedet anmodet departementet om at konsekvensene for barns rettigheter, og hvorfor forslaget samlet er til det beste for barn i fosterhjem vurderes, begrunnes og konkluderes i tråd med Grunnloven § 104 og barnekonvensjonens artikkel 3

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev