Innspill til høring om rusreformen - prop 92 L (2020-2021)

Barneombudet støtter en endring fra straff til hjelp for unge med rusutfordringer. Dette er i tråd med anbefalinger fra FNs barnekomité. Vi støtter også forslaget om en grundig evaluering av reformen - evalueringen må innhente erfaringer og synspunkter direkte fra barn og unge.

Barneombudet er skuffet over at mye av debatten om reformen har dreid seg kun om spørsmålet om avkriminalisering. Dermed har ikke innholdet i tilbudet til barn og unge vært et så viktig tema som det burde.

Vi savner fortsatt konkrete tiltak for hvordan unge skal få hjelp, og hvordan vi skal forebygge rusmisbruk. Vi mener at det må sees nærmere på hvilken hjelp og oppfølging som skal gis til ungdom som ikke er kommet så langt at de trenger helsehjelp, og om tiltak som er foreslått (et møte i kommunen) er nok til å komme i posisjon til å hjelpe ungdom ut av et begynnende rusproblem. Det er også viktig å vurdere hvordan man kan komme i posisjon til å hjelpe ungdom som ikke vil ha hjelp, for eksempel fordi de mener de ikke har et rusproblem.

Barneombudet anbefaler derfor Stortinget å:

  • sørge for godt forebyggende og oppsøkende arbeid inn mot ungdomsmiljøer ved blant annet å:
    • sikre at politiet eller en annen navngitt etat eller enhet får et definert ansvar for det forebyggende og oppsøkende arbeidet politiet utfører i dag.
    • stille krav om at kommunene skal ha oppsøkende tjenester rettet mot ungdom i form av utekontakter eller liknende tjenester.
  • sørge for at det stilles klare krav i lov til hvilket tilbud kommuner og helseforetak skal ha tilgjengelig for unge med rusutfordringer, og tydelige kvalitetskrav som det er mulig å føre tilsyn med.
  • sikre at kommunene har nok ressurser til å prioritere dette arbeidet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev