Om stønad til bebuarar i asylmottak

Vi meiner det er positivt at regjeringa foreslår ei eiga forskrift om stønad til bebuarar i asylmottak, men meiner forslaget slik det er i dag ikkje er godt nok. Vi har følgjande merknadar:

  • Gjeldande satsar er ikkje høge nok til å sikre barnefamiliar ein forsvarleg levestandard.
  • Reglane departementet foreslår gjev ikkje nok rom for individuelle vurderingar av barnets beste.
  • Forskrifta gjev heimel for urimelege kutt i stønaden, slik som at barnetrygd blir trekt frå stønaden, og at det skal vere mogleg å trekke i stønaden til bebuarar som ikkje overheld særskilte vilkår.
  • Klageordninga som departementet foreslår ikkje er uavhengig nok

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev