Ny trossamfunnslov

Forslaget til den nye trossamfunnsloven er et steg i riktig retning, men det er behov for endringer som sikrer barns religionsfrihet og beskytter barn mot skadelig praksis.

Barn har i følge barnekonvensjonen artikkel 14 en selvstendig religionsfrihet. Det er viktig at denne rettigheten blir respektert.

Våre hovedsynspunkter til høringsnotatet:

 • Barneombudet er positive til en lov om tros- og livssamfunn som også omfatter Den norske kirke.

Medlemskap (barns selvbestemmelse og medvirkning) (§ 2)

 • Vi støtter at reglene om automatisk tilhørighet og forrangsregelen oppheves.
 • I utgangspunktet er vi positive til at 15 årsgrensen videreføres, men mener den bør utredes bedre. Barns synspunkter på aldersgrensen bør være en del av vurderingsgrunnlaget.
 • Forslaget om å innføre samtykkekrav for inn- og utmelding for dem mellom 12 – 15 år bør utredes bedre, blant annet bør barn bli hørt.
 • Forslaget bør ses i sammenheng med 15 årsgrensen når det gjelder konsekvensene av at samtykke ikke gis.
 • Lovfestingen av barns rett til medvirkning og til å bli hørt bør endres slik at det vises til barnekonvensjonen, ikke barneloven. Det bør lovfestes at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn i handlinger som berører barn.

Kravene til registrering av tros- og livssyn og statsstøtte (§§ 3 og 4)

 • Vi støtter ikke skjerpingen av kravene for at tros- og livssynsamfunn skal kunne registreres og få søke om statstilskudd.
 • Barn under 15 år bør tas med i medlemstallet til samfunnene (ved registrering) og gi statsstøtte.
 • Kravet om 500 medlemmer for å kunne registreres er for høyt. Dette bør endres til krav om 100 medlemmer, slik Stålsett-utvalget foreslo.

Krav til rapportering (§ 5)

 • Vi støtter at trossamfunnene i årsrapporten skal redegjøre særskilt for barns rettigheter. Kravet bør gå frem av § 5 – det er ikke tilstrekkelig at det kan reguleres i forskrift.

Vilkår for statstilskudd (§ 6)

 • Vi støtter at vilkårene for statstilskudd reguleres mer utfyllende i loven.
 • Vi støtter også at det er et vilkår knyttet til alvorlige lovbrudd og ett verdimessig vilkår, men forståelsen av vilkårene må utdypes i lovproposisjon. Disse er for uklare nå?
 • Det er særlig nødvendig å tydeliggjøre det verdimessige vilkåret og forholdet til barnekonvensjonen.

Forvaltnings- og tilsynsordning (§ 7)

 • Vi støtter opprettelsen av et forvaltningsorgan. Vi ønsker primært at det opprettes en nasjonal fagenhet, subsidiært at oppgavene legges til et fylkesmannsembete.
 • Vi støtter at det skal føres mer kontroll, men dette krever tydeligere hjemler for tilsynsmyndighetens arbeid.

Politiattest (§ 19)

 • Vi støtter at det lovfestes krav til barneomsorgsattest for trossamfunn, men dette bør være et «skal»-krav, ikke kan

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev