NOU 2019:23 Ny opplæringslov

Barneombudet har levert innspill til høringen av NOU 2019:23 Ny opplæringslov. Utredningen er omfattende, og kommer med forslag som berører alle deler av grunnopplæringen.

Dette er en viktig utredning fordi lovforslaget skal sikre at barn og unges rett til utdanning etter Grunnloven og menneskerettighetene oppfylles. Barneombudet vil berømme utvalget for arbeidet med å involvere barn og unge i sitt utredningsarbeid, og intensjonen om å gjøre barnerettighetsvurderinger.

Utvalget har gjort nybrottsarbeid i utvalgssammenheng, og departementet bør stille krav om at andre utvalg gjør tilsvarende. Vi støtter utvalget i at myndighetene bør igangsette et større og mer helhetlig arbeid for å bedre prosesser og rutiner for involvering av barn i utredningsarbeid og gjøre barnerettighetsvurderinger.

Vi støtter mange av utvalgets forslag. Samtidig er vi bekymret for at utvalget har foreslått forenklinger som kan føre til økte kommunale forskjeller som kan svekke rettighetene til barn og unge som av ulike grunner er særskilt sårbare.

I kapittel to i høringen finner du et sammendrag av våre innspill. Disse finner du også under lenke under her.

Oppsummering av våre hovedsynspunkter:

 • Les mer+ Lukk-

  Våre hovedsynspunkter kan oppsummeres slik, vi:

  • støtter utvalgets etterlysning av veiledning om hvordan barnekonsekvensvurderinger skal gjøres i lovarbeid. Utvalget har gjort et viktig nybrottsarbeid med å synliggjøre kravet til barnekonsekvensvurderinger og å involvere barn og unge i sitt arbeid.
  • støtter utvalgets forslag om at det bør lages en plan for implementering, og vil understreke at reglene ikke bør tre i kraft for raskt. Skoleeierne og skolene trenger tid til å innrette seg etter de nye reglene slik at elevene får oppfylt sine rettigheter.
  • støtter en ny bestemmelse om lovens formål, men mener at likeverdsprinsippet bør komme tydeligere frem av bestemmelsen.
  • støtter lovfesting av et generelt forsvarlighetskrav.
  • støtter at barnets beste bør reguleres i opplæringsloven, men foreslår at bestemmelsen flyttes til kapittel 1. Departementet bør vurdere om det er behov for å gi mer veiledning i bestemmelsen om innholdet i vurderingen.
  • støtter at elevens rett til medvirkning bør reguleres i opplæringsloven, men mener dette bør flyttes til kapittel 1. Departementet bør vurdere om det bør gis mer veiledning i bestemmelsen.
  • støtter ikke at elevråd skal være frivillig. Elevråd bør være lovpålagt på hver skole.
  • støtter ikke at bestemmelsene om organer for brukermedvirkning ikke videreføres. Loven bør fortsatt lovfeste hvilke råd og utvalg skolen skal ha. Samtidig er det behov for å gjennomgå de ulike organenes virkeområder og funksjon.
  • støtter at elevene skal ha en plikt til å delta aktivt i opplæringen, men det er uklart hva denne plikten innebærer.
  • støtter at skoleeier får en oppfølgingsplikt for elever med høyt fravær, men mener plikten er for uklar. Det bør reguleres tydelig i loven hvilke krav som stilles til skoleeier, og plikten bør inntre ved fare for høyt fravær. Det er for sent om den inntrer når eleven har høyt fravær.
  • støtter at ordensreglementet endres til skoleregler, men mener at utvalget har forenklet bestemmelsen for mye. Det bør reguleres tydelig hvilke skranker som finnes for tiltakene som kan fastsettes og brukes.
  • støtter ikke at kravet til sakkyndig vurdering fjernes for elever som skal fritas fra opplæringsplikten eller for utsatt og tidlig skolestart.
  • støtter innføringen av en rett til et år med ekstra grunnskoleopplæring for elever som ikke har fullført grunnskolen. Dette er en gruppe elever vi er svært bekymret for i dag.
  • støtter økt fleksibilitet i videregående opplæring for elever som har behov for bedre tilpassede løp.
  • støtter ikke at 15-årsgrensen for valg av utdanning foreslås tatt ut av opplæringsloven. Dette bør reguleres i opplæringsloven.
  • støtter at ungdom mellom 16 – 18 år som ikke har lovlig opphold skal ha rett til grunnskole- og videregående opplæring til de faktisk sendes ut av landet.
  • støtter forslag til regler om inndeling av elever i grupper, men er bekymret for at utvalget ikke foreslår en regulering av opplæring utenfor skolen og klassen.
  • er enig i at det er behov for å endre reglene om skoleplassering, men mener utvalgets forslag er for opptatt av kommunenes handlefrihet. Det bør fortsatt være mulig å klage på skoleplassering til fylkesmannen.
  • er positive til endringer i vilkårene for fjernundervisning, men ber departementet vurdere forslaget basert på forskning om erfaringer fra koronakrisen.
  • støtter at begrepet lærling brukes om både lærlinger og lærekandidater.
  • støtter ikke at retten til spesialundervisning for lærekandidater fjernes eller at lærlingers rett til tilgang til PP-tjenesten fjernes.
  • støtter forslaget om modell 1 for retten til spesialundervisning.
  • støtter ikke de nye begrepene universell opplæring og individuell tilrettelegging. Vi foreslår å videreføre dagens begreper.
  • støtter i hovedsak forslaget om en plikt til å sørge for tilfredsstillende læringsutbytte (aktivitetsplikt), men mener skolen og ansatte på skolen bør være pliktsubjekt.
  • støtter forslaget om forsterket innsats, men foreslår endringer i vilkåret og ber om tydeligere begrensninger i tiden elever kan tas ut over fellesskapet. Det er viktig at retten til spesialundervisning ikke blir betinget av at slike tiltak er prøvd ut først.
  • støtter forslaget om rett til personlig assistanse og fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel, men mener loven bør stille krav til faglige vurderinger.
  • foreslår å regulere tydeligere krav til gjennomføringen av spesialundervisningen og hvem som skal få slik hjelp
  • støtter i hovedsak at dagens regler om saksbehandling videreføres, men vi foreslår endringer som for å styrke rettsikkerhet til elevene. Vi ber om at eleven og foreldrenes rett til å be om sakkyndig vurdering tas inn i loven.
  • anbefaler en mer detaljert regulering av innholdet i sakkyndige vurderinger
  • støtter kravet til kvalifisert personale, med forslag som kan styrke elevens rettighet.
  • støtter å videreføring av krav om PP-tjeneste og at den skal ha ansvar for å også hjelpe skolen med å tilpasse den ordinære undervisningen. Samtidig ber vi om at tjenestens oppgaver presiseres ytterligere, og at det innføres krav til kompetanse og bemanning.
  • støtter ikke at alternativ og supplerende kommunikasjon fjernes som rettighet i loven. Dette bør videreføres som en språkrettighet med klart innhold.
  • støtter at bestemmelsene om opplæring i og på samisk flyttes til kapitlet om språkrettigheter. Usikre på kravet til ti elever som ønsker opplæring på samisk.
  • er positive til at retten til tegnspråk gjøres tilgjengelig for flere, men støtter ikke at kravet til sakkyndig vurdering faller bort.
  • er bekymret for at elever med rett til særskilt språkopplæring ikke får den hjelpen de har behov for, og etterlyser en grundigere gjennomgang av reglene. Støtter ikke at kravet til kartlegging fjernes og mener kravet til vedtak må gå frem av ordlyden.
  • er enig i at reglene om skolemiljø i det vesentlige videreføres, men vi er bekymret for konsekvensene av at fylkesmannens kompetanse i håndhevingssaker foreslås innsnevret og fraråder endringen.
  • støtter videreføring av den skjerpede aktivitetsplikten om ansatte krenker en elev, og er enig i at det bør være en viss terskel for hvilke saker som meldes. Støtter vilkåret om «åpenbart grunnløst». Vi etterlyser mer veiledning til skoleeiere om forholdet mellom arbeidsmiljøloven og opplæringsloven.
  • er bekymret for uhjemlet bruk av tvang og makt i skolen i dag, og mener det er behov for tydelige rettslige rammer. Vi støtter delvis utvalgets forslag til skadeforebyggende tiltak, men har en del innspill til bestemmelsen.
  • er enig i at det bør være krav i opplæringsloven til ledelse og personal.
  • støtter forslaget om å presisere lærerens ansvar og at en lærer alltid må være til stede i opplæringen
  • ber departementet om å utrede og lovfeste krav til andre yrkesgrupper i skolen.
  • foreslår at det lovfestes i opplæringsloven at skolen skal samarbeide med skolehelsetjenesten, og at elevene skal ha god tilgang til helsesykepleier.
  • støtter forslag om å utvide straffebudene som skal føres på politiattesten ved tilsetting.
  • er enig i at rådgivning bør styrkes i opplæringsloven, og at de to formene bør reguleres særskilt. Vi mener elevene fortsatt bør ha en rett til nødvendig rådgivning.
  • støtter at informasjonsplikten til eleven og foreldrene reguleres på overordnet nivå, men mener det bør fremgå tydelig av bestemmelsen at denne både omfatter generell informasjon og informasjon om enkelteleven.
  • støtter kravet om skolefaglig kompetanse på administrasjonsnivå, og at denne omfatter både juridisk og pedagogisk kompetanse.
  • er enig i at det bør lovfestes en plikt til samarbeid om overgangen mellom barnehage og skole, men etterlyser kravet om plan. Vi foreslår en tilsvarende plikt til samarbeid om overgangen mellom grunnskolen og videregående skole.
  • støtter utvalgets forslag om å utrede samarbeidsloven. Dette er et viktig forslag hvor arbeidet bør startes så raskt som mulig.
  • støtter ikke forslaget om å fjerne private skoler sin plikt til tilpasset opplæring
  • støtter forslaget om at elever ved private skoler skal ha tilgang til PP-tjenesten.
  • er bekymret for privat opplæring i hjemmet, og støtter utvalgets forslag om strengere krav til dette.
  • støtter videreføringen av ansvaret til kommunen og fylkeskommunen. Enig i at ansvaret etter loven som hovedregel skal plasseres på skoleeiernivå, med mindre særlige grunner tilsier for at det plasseres hos skolen.
  • støtter at krav til internkontroll og forsvarlig system ikke videreføres i opplæringsloven, dette dekkes av kommuneloven § 25-1. Positivt at det ryddes i krav til kvalitetsvurdering og –utvikling, og at dette samles i en bestemmelse.
  • støtter ikke utvalgets forslag til klageregler, mener at dagens regler bør videreføres.
  • støtter videreføringen av statlig tilsyn med kommunene
  • støtter ikke utvalgets vurdering om at det ikke er behov for reaksjoner på brudd i opplæringsloven. Erfaring fra alvorlige saker tilsier at det er nødvendig med flere reaksjoner for å sikre elevenes rettsvern.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev