Høringssvar til NOU 2022: 21 Straffelovrådets forslag til endringer i straffelovens bestemmelser om seksuelle krenkelser

Barn har fått bedre strafferettslig beskyttelse mot seksuelle krenkelser og overgrep de siste 20 årene. Vi ser samtidig at omfanget av seksuelle krenkelser og overgrep mot barn og unge fortsatt er høyt. Det er derfor avgjørende at departementet viderefører styrkingen av barns beskyttelse.

Våre anbefalinger oppsummert

  • Barneombudet mener det er mangler ved Straffelovrådets vurdering av barnets beste. Rådet burde mer aktivt innhentet kompetanse fra miljøer med særlig kunnskap om barns sårbarhet for seksuelle krenkelser. Vi ber departementet sikre at kunnskap om barns særlige sårbarhet er en sentral del av vurderingene i videre behandling av endringer i straffeloven.
  • Straffelovrådet har ikke ivaretatt barns rett til å bli hørt. Barneombudet ber departementet oppfylle plikten til å la barn bli hørt på en hensiktsmessig måte, slik at deres mening kan tillegges vekt i vurderingene. Unges meninger er særlig viktig knyttet til digitale krenkelser, og spørsmålet om å senke den seksuell lavalder bør ikke avgjøres uten at ungdom selv er hørt.
  • Barneombudet ser behovet for å vurdere en justering av den seksuelle lavalder. Barneombudet mener imidlertid at drøftelsen ikke er tilstrekkelig bred med hensyn til hva som vil være til barnets beste. Drøftelsen fremstår i større grad som en argumentasjonsrekke for en konklusjon om å senke den seksuell lavalder til 15 år, enn som en samlet vurdering av ulike hensyn som må veies mot hverandre i en barnets beste vurdering.
  • Barneombudet mener digitale krenkelser mot barn ikke er godt nok utredet. Det er særlig to spørsmål som bør være grunnlag for ytterligere drøftelser – om bestemmelsen om grooming også bør omfatte digitale møter og åpningen for at deling av bilder ikke lenger skal være straffbart. Siden dette er et område hvor voksne har begrenset erfaring, vil erfaringer fra barn og unge være særlig viktig å innhente i disse spørsmålene.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev