Høringssvar til maktmiddelutvalgets rapport «Politiets bruk av maktmidler»

Barneombudet har levert høringssvar til justisdepartementet på maktmiddelutvalgets rapport «Politiets bruk av maktmidler». Politiets bruk av maktmidler overfor barn og andre sårbare grupper var en særlig del av utvalgets mandat.

Barneombudet har tidligere tatt opp politiets bruk av makt mot barn med både Justis- og beredskapsdepartementet og Politidirektoratet. I disse innspillene ba vi myndighetene sikre at:

  • reglene er egnet til å sikre at tvangsbruk overfor mindreårige er forholdsmessig, og at det faktisk gjøres gode, individuelle og etterprøvbare vurderinger
  • det innføres krav til dokumentasjon av hendelsene og grunnlag for statistikk
  • barns rettssikkerhet er ivaretatt ved at mindreårige har en reell klagemulighet dersom de opplever å være utsatt for urettmessig tvangsbruk fra politiets side.

At maktmiddelutvalget fikk i oppdrag å se særlig på bruk av makt mot barn er et svar på dette. Barneombudet er svært glade for at utvalget fikk tilført barnefaglig kompetanse. Det har trolig vært avgjørende for at rapporten har et sterkt barnefokus.

Prinsippet om barnets beste bør inn i politiloven § 6

I vår dialog med departementet har vi etterspurt sterkere regulering som tydeliggjør hensynet til barns særlige sårbarhet i møte med politiets maktbruk, og mener det er positivt at departementet nå foreslår å ta prinsippet om barnets beste inn i politiloven. Barneombudet mener departementet bør vurdere å ta inn formuleringen:

«Bruk av makt overfor mindreårige skal kun skje der dette er særlig påkrevd. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn både når politiet opptrer overfor barn eller med barn som vitne.»

Maktmiddelutvalgets anbefalinger

Barneombudet mener utvalget foretar en god gjennomgang av de menneskerettslige forpliktelsene og at forslagene gjenspeiler disse. Vi er fornøyd med at mange av forslagene tar særlig hensyn til barn som en sårbar gruppe. Vi støtter mange av utvalgets forslag og mener at disse må prioriteres, for eksempel:

  • at det foretas en overordnet gjennomgang av regelverket
  • at politiets bruk av makt blir systematisk registrert og at det utarbeides statistikk, blant annet basert på alder
  • at rutiner for bedre samhandling mellom politi og helse også må inkludere barnevern
  • at det forskes mer på bruk av makt mot barn og unge.

Barneombudet har lagt vekt på at barn og unge blir inkludert i denne forskningen.

Utvalgets forslag om at politihøgskolen vurderer kapasiteten til å rette økt fokus på håndtering av sårbare grupper i politiutdanningen og etterutdanning er for svak. God kompetanse er grunnleggende for å oppfylle statens plikt til å beskytte borgerne mot unødvendig og uforholdsmessig bruk av makt. Barneombudet mener derfor denne kunnskapen være en del av opplæringen på Politihøgskolen.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev