Høringssvar på forslag til endringer i konfliktrådsloven og straffeloven mv.

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er straffereaksjoner som er godt tilpasset unge lovbryteres rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Barneombudet er glade for at Justis- og beredskapsdepartementet jobber for å få til gode straffereaksjoner for mindreårige.

Barneombudet er positive til å utvide adgangen til å kombinere ubetinget fengsel og ungdomsstraff inntil 1 år forutsatt at terskelen for fengsling av barn ligger fast. Formålet med lovendringene må være at flere barn idømmes ungdomsstraff fremfor fengselsstraff.

Vi mener det er uheldig dersom ungdom som idømmes kombinasjonsstraffen må gjennomføre prøvetid etter løslatelse fra fengsel før ungdomsstraffen iverksettes.

I tillegg er vi positive til at domstolen får mulighet til å fastsette særvilkår, som for eksempel oppholdsforbud, frem til ungdomsstraffen blir iverksatt. Samtidig mener vi at departementet bør vurdere å endre reglene for iverksettelse av ungdomsstraffen slik at de samsvarer med reglene for iverksettelse av samfunnsstraff.

Vi er også enige i at det er behov for å styrke ettervernet i kriminalomsorgen. Derfor støtter vi departementets forslag om å innføre en pliktbestemmelse i straffegjennomføringsloven. Dette kan bidra å sikre bedre oppfølging for unge innsatte etter endt soning.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev