Høringssvar på forslag om endringer i straffegjennomføringsloven og helse- og omsorgstjenesteloven

FNs barnekonvensjon sier at fengsel kun skal benyttes som siste utvei og for kortest mulig tid overfor barn og unge som begår straffbare handlinger. Det er relativt få barn og unge som i dag idømmes fengselsstraff, men å sitte fengslet, i varetekt, på dom eller i forvaring, er en svært krevende situasjon for de barna det gjelder.

Belastingen øker ytterligere der barn og unge også blir isolert og mister meningsfull sosial kontakt med andre innsatte eller ansatte. Myndighetene har de siste årene fått mye kritikk for bruk av isolasjon i norske fengsler. Justis- og beredskapsdepartementet har nå sendt flere forslag på høring for å redusere utfordringer med isolasjon og bruk av tvangsmidler i norske fengsler.

Barneombudet er positive til at departementet foreslår endringer i lovverket for å redusere bruk av isolasjon. Vi mener også at det er bra at departementet oppdaterer særregler for mindreårige i fengsel, og ser et behov for å innføre begrensninger i adgangen til å utelukke mindreårige fra fellesskapet. Vi påpeker at det er helt avgjørende at kriminalomsorgen styrker den barnefaglige kompetansen i norske fengsler for at endringene i lovverket skal få ønsket virkning.

Vi oppfordrer også Justisdepartementet om å vurdere å opprette egne avdelinger for unge innsatte, som kan sikre en bedre overgang fra ungdomsenhetene til vanlige fengsler, og som samtidig kan ivareta mindreårige som av ulike årsaker ikke kan sitte på ungdomsenhetene.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev