Høringssvar - forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven mv. - strafferettslige reaksjoner og tvangsmidler for ungdom

Ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er straffereaksjoner som er godt tilpasset unge lovbryteres rettigheter etter FNs barnekonvensjon. Barneombudet er glade for departementet jobber for å få til gode straffereaksjoner for barn. Likevel løser ikke regjeringens forslag den store variasjonen i hvilke tiltak som er tilgjengelig for å fylle straffen med innhold.

Regjeringen har foreslått å forenkle regelverket for å sikre en mer enhetlig praksis. I tillegg foreslås det å åpne for gjennomføring av varetekt som oppholdspåbud med elektronisk kontroll for alle aldersgrupper.

Barneombudet støtter mange av forslagene og mener det er viktig med et regelverk som er lettere forståelig både for ungdommer og alle som skal anvende regelverket i praksis slik som påtalemyndigheten, forsvarere, verger, dommere og ansatte i konfliktrådene. Vi er også positive til at ungdom og verger får en lovfestet rett til å medvirke, og til å få informasjon om informasjonsdeling i sin sak. Vi presiserer i vårt høringssvar at ungdommen gjennom hele prosessen skal ha god informasjon og skal få si sin mening, slik barnekonvensjon artikkel 12 krever.

Regjeringen har valgt å ikke fremme forslag som kan løse utfordringer knyttet til den store variasjonen i hvilke tiltak som er tilgjengelig der ungdommene bor. Selv om det er nedsatt en direktoratgruppe som skal komme med forslag til tiltak for å møte disse utfordringene, mener vi at regjeringen kunne løst noen av utfordringene ved å tydelig kommunisere det kommunale (og regionale) ansvaret for innholdet i straffen i lovverket.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev