Høringssvar Barnevernsutvalget NOU 2023:7

Barneombudets høringssvar på NOU 2023:7 Trygg barndom, sikker fremtid - Gjennomgang av rettsikkerhetene for barn og foreldre i barnevernet.

Utvalget har mange gode forslag som vil styrke rettssikkerheten til barn i barnevernet.

Flere av forslagene sammenfaller med vurderinger og anbefalinger barneombudet har i våre to siste rapporter på barnevernsfeltet, «Blod er ikke alltid tykkere enn vann» og «De tror vi er Shitkids».

Her vil vi trekke frem noen av utvalgets mest sentrale forslag.

Barnerepresentantordning
Utvalget foreslår en nasjonal barnerepresentantordning (BRO) som skal sikre uavhengig representasjon for alle barn som vurderes flyttet eller flyttes ut av hjemmet. BRO skal erstatte ordningene med talsperson, tilsynsperson og tillitsperson.

Barneombudet støtter utvalgets forslag. Vi mener det vil være hensiktsmessig å redusere antallet voksenpersoner barn som flyttes ut av hjemmet må forholde seg til og at en person bør gis et tydeligere mandat til kun å ivareta barnas interesser og rettigheter.

Senke alderen for partsrettigheter
Utvalget foreslår at aldersgrensen for partsstatus i barnevernssaker senkes fra 15 til 12 år. De fremhever at dette vil styrke barns rettigheter i barnevernssaker.

Barneombudet støtter utvalgets forslag. En hovedregel om partsrettigheter fra 12 år vil styrke barns rettigheter ved å blant annet gi flere barn klagerett, innsynsrett og representasjon i beslutningsprosesser.

Styrke fosterforeldres beslutningsmyndighet, klage- og innsynsrett.
Utvalget foreslår at fosterforeldre bør få klagerett på offentlige avgjørelser om barnet som ikke gjelder barnevernssaken og innsynsrett i informasjon om barnet fra andre offentlige organer, for eksempel helseopplysninger.

Barneombudet støtter dette, men har enkelte tilleggsforslag. Vi mener blant annet at fosterforeldre også må ha klagerett hvis barneverntjenesten beslutter at barna skal flytte og at de må få innsyn i sentrale dokumenter i barnevernssaken.

Oppvekstadopsjon
Utvalget foreslår en løsning med oppvekstadopsjon som innebærer at nemnda etter tre år kan treffe vedtak om at foreldreansvaret overføres fra de opprinnelige foreldrene til fosterforeldrene. Dette innebærer også at fosterforeldrene blir verger for barnet. Omsorgsovertakelsen vil da opphøre, og dermed også barnevernstjenestens omsorgsansvar. Det settes også punktum for videre rettslige prosesser.

Barneombudet støtte dette forslaget. Etter vårt syn er ikke barnas behov for stabilitet godt nok ivaretatt i dagens system.Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev