Forslag til endringer i integreringsloven, folketrygdloven og tannhelseloven

Som følge av at Norge har mottatt en større andel flyktninger fra Ukraina enn de andre nordiske landene, har regjeringen foreslått flere innstrammingstiltak.

Barneombudet har kommentert regjeringens forslag om å innføre et botidskrav for rett til engangsstønad ved fødsel og adopsjon. I høringssvaret fremhever vi at det er positivt at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har gjort en vurdering av om forslaget er til barnets beste, jf. Grunnloven § 104 annet ledd og FNs barnekonvensjon artikkel 3, og hvordan dette påvirker barns rett til en tilstrekkelig levestandard. Vi mener imidlertid at vurderingen med fordel kunne vært mer inngående, med tanke på hvilke konsekvenser det vil ha for barn som berøres av forslaget.

I høringssvaret påpeker vi også at ettersom lovforslaget trolig vil medføre at flere foreldre vil ha behov for økonomisk sosialhjelp, må departementet gi klare føringer til sine underliggende etater om at Nav-kontorene er forpliktet til å gjøre konkrete og individuelle vurderinger av barns behov og sikre at deres rettigheter ivaretas når foreldre søker om tjenester etter sosialtjenesteloven.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev