Endringer i smittevernloven - portforbud

Portforbud er et grunnleggende demokratisk og menneskerettslig spørsmål som i stor grad vil påvirke barns rettigheter.

Et portforbud som innebærer mye innetid i eget hjem og nedstenging av mange tjenester vil medføre alvorlige inngrep i barns rettigheter.

Svært mange barn bærer allerede en stor byrde grunnet smitteverntiltak som utstrakt bruk av hjemmeundervisning, redusert tilgang på tjenester og stengte fritidstilbud. Forskning og informasjon fra barn og unge selv viser at ensomhet, psykiske problemer, selvskading og selvmordstanker har økt under Covid-19 pandemien.

De barna som vil bli aller mest utsatt ved et portforbud er de barna som lever med omsorgssvikt, vold eller overgrep i sitt eget hjem. Sett opp mot kunnskapen om at bruk av vold øker i krisetider når mennesker settes under press, er risikoen for at barn utsettes for mer vold og overgrep overhengende.

Det skal etter Barneombudets syn svært mye til for at portforbud er et inngrep som kan anses som nødvendige og forholdsmessige. Dette gjelder spesielt overfor barn i særlig utsatte livssituasjoner.

Dersom regjeringen velger å fremme et forslag om en ny lovbestemmelse om portforbud mener Barneombudet at det må sikres tilstrekkelig klare krav til unntak for barn og unge.

Slik høringsbrevet er utformet, er det ikke gitt tilstrekkelig grunnlag for å se hva som er de faktiske kravene for eksempel til unntak. Enkelte grunnleggende rettigheter for barn må bli behandlet særskilt når det gjelder hvilke unntak, begrensninger og kompenserende tiltak som må legges til grunn for å kunne gjøre inngrep i disse.

Selv om en del av vurderingene må gjøres konkret for hver enkelt situasjon, bør det i forarbeidene være en langt mer detaljert gjennomgang av dette

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev