Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven (Forbud mot langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem mv.)

Noen barn har komplekse og sammensatte utfordringer som medfører et så omfattende hjelpebehov at de ikke kan bo hjemme. Barnekonvensjonens artikkel 23 understreker at barn med nedsatt funksjonsevne bør ha et fullverdig og anstendig liv under forhold som sikrer verdighet og fremmer selvstendighet. Barn har rett til særlig omsorg og hjelpen skal innrettes på en måte som best mulig fremmer deres utvikling.

Barneombudet mener det er viktig at myndighetene kvalitetssikrer at botilbudet som erstatter sykehjem er forsvarlig og i henhold til barns rettigheter. Vi er opptatt av at det gjøres barnerettighetsvurderinger i arbeidet med lovendringsforslaget og forventer å se at best mulig oppfyllelse av barns rettigheter legges til grunn.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev