Funn etter gjennomgang av saker der barn er fengslet i perioden 2016-2019

Barneombudet gjennomførte i 2019/2020 et prosjekt der vi hadde innsyn i en rekke straffesaker hvor mindreårige hadde vært fengslet. Prosjektet ga interessant informasjon om ungdommenes bakgrunn, hvilken hjelp de har fått og om deres møte med straffesakskjeden.

Heldigvis ender få ungdommer under 18 år i fengsel i Norge. I de fleste sakene satt ungdommene i varetekt, men det var også saker der ungdom var dømt for svært alvorlige handlinger. Siden materialet er lite, har vi vurdert risikoen for identifikasjon som så stor at vi kun har laget en intern rapport, og ingen ekstern rapport til publisering.

Vi ønsker i dette brevet å presentere funn som kan være nyttige i arbeid med barn i konflikt med loven. Samtidig ber vi departementet vurdere enkelte tiltak vi mener kan være nødvendige for å styrke rettssikkerhet for mindreårige i alvorlige straffesaker.

Oppsummerte hovedfunn fra prosjektet:

  • Det er ikke tilfeldig hvilke barn som begår alvorlige straffbare handlinger. De aller fleste har en vanskelig bakgrunn. Mange har vært i kontakt med hjelpeapparatet i mange år, uten av det synes å ha hjulpet.
  • Mange av ungdommene har store utfordringer de ikke har fått riktig hjelp for, dette gjelder særlig utfordringer knyttet til manglende dagtilbud, forhold i hjemmet og/eller psykisk helse.
  • Det er stor variasjon i metodebruk i de rettspsykiatriske vurderingene knyttet til tilregnelighet og fremtidig risiko når det gjelder ungdom. Det er også stor variasjon i de sakkyndiges kompetanse på barn og utvikling av alvorlig psykiske lidelser.
  • Det er en bekymringsfull økning i bruk av forvaringsstraff overfor mindreårige.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev