Ber Riksadvokaten om innsyn i dokumenter knyttet til mulig endring av regler om barns vitneplikt i straffesaker

Barneombudet har over tid jobbet med barns rett til beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep, og med hvordan barn som fornærmet eller vitne blir ivaretatt i straffesaker.

I lys av senere tids rettsavgjørelser vedrørende barns vitneplikt i straffesaker mot nærstående, er vi bekymret for hvordan dette vil kunne påvirke statens etterlevelse av blant annet barnekonvensjonen artikkel 19. Etter møte med Kripos og Politihøgskolen er vi blitt gjort kjent med at Oslo statsadvokatembeter i mars 2022 tok et initiativ overfor Riksadvokaten til en mulig lovendring på feltet. Vi ber om innsyn i statsadvokatens henvendelse, samt Riksadvokatens svarbrev.

Vi ber samtidig om Riksadvokatens syn på om dagens praksis knyttet barn som vitner i straffesaker mot nærstående, varetar hensynet til barnets beste i Grunnloven § 104 annet ledd.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev