Barneperspektiv i NAV

For barn i familier med lav sosioøkonomisk status er samarbeid mellom ulike departement og tjenester viktig, særlig samarbeid mellom barnevern og NAV.

Det bekymrer Barneombudet at antallet barn i fattige familier øker. Staten er etter loven forpliktet til å treffe egnede tiltak for å hjelpe foreldrene til å kunne forsørge sine barn og ved behov sørge for materiell hjelp og støttetiltak for å sikre de levekår som er nødvendig for barnets utvikling. Dette betyr at regjeringen blant annet må sørge for gode og treffsikre stønadsordninger til familier som sliter økonomisk.

SSB tall fra 2019 viser at 115 000 barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. 65 000 barn lever i familier som mottar en eller annen form for sosialstønad. Barnefattigdom er særlig utbredt i de store kommunene, og barn med innvandrerbakgrunn utgjør 6 av 10 barn i lavinntektsgruppen. Tallene gir et øyeblikksbilde før pandemien og vi er bekymret for hvordan dette ser ut nå. Flere rapporter peker på at barn og unge i lavinntektsfamilier er særlig hardt rammet under pandemien.

I brevet redegjør vi for våre bekymringer og kommer med anbefalinger til departementet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev