Notat om høring om forslag til endringer i barnevernloven (bedre rettssikkerhet)

I forbindelse med høring om forslag til endringer i barnevernloven har Barneombudet sendt et notat til komiteen.

Barneombudets hovedkommentarer til forslag om endringer i barnevernloven:

Barnevernloven som rettighetslov for barn

Barneombudet er svært glad for departementets forslag om å innføre en rett til tiltak etter barnevernloven.

Vi har over lang tid argumentert for dette, og støtter forslaget fullt ut.

Klageordning

Barneombudet vil vise til at hvis en rettighetsfestning av barneloven skal bli en reell rettighet for barnet, må en klageordning så snart som mulighet komme på plass.

Vi oppfordrer departementet til å komme med et konkret forslag om klageordning så snart som mulig.

Styrking av barnets rett til medvirkning

Barneombudet har lenge vært bekymret for at barns rettigheter etter barnekonvensjonen artikkel 12 og barnevernloven § 6-3 om barns rett til medvirkning ofte blir brutt.

Barneombudet mener derfor at det er svært positivt at departementet foreslår å innta en ny overordnet bestemmelse i barnevernloven § 1-6 slik at barnet gis en definert rett til å medvirke og til informasjon, og barnevernet en plikt til å sørge for at denne retten blir oppfylt.

Barneombudet mener at også aldersgrensen i § 6-3 skal fjernes, slik at barns rett til medvirkning gjelder alle barn, alle handlinger og avgjørelser og hele barnevernloven uten unntak.

Endringer i reglene om opplysningsplikten

Barneombudet støtter departementets forslag om å forenkle og tydeliggjøre bestemmelsene om opplysningsplikten til barnevern i barnevernloven § 6-4 og tilsvarende lovbestemmelser, men har en merknad til bruken av begrepet «alvorlig omsorgssvikt».

Barneombudet anbefaler at ordlyden i siste alternativ i § 6-4 a) og i de tilsvarende bestemmelsene i særlovene endres, slik at ordlyden blir «…eller annen omsorgssvikt».

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev