Innspill til Barnelovutvalget

Barneombudet har kommet med skriftlig innspill til Barnelovutvalget om hvordan den nye barneloven kan bidra til at barns rettigheter og hensynet til barnets beste blir sikret på best måte.

Barneloven inneholder mange regler om forholdet mellom barn og foreldre.

Den har blant annet regler om hvem som er far og mor til barnet, foreldreansvar, samværsrett, hvem barnet skal bo fast hos når foreldre ikke bor sammen, mekling, behandling av foreldretvister og foreldres underholdsplikt for barna sine med mer.

Det er også noen særlige regler som gir barn egne rettigheter, for eksempel at utgangspunktet er at alle handlinger skal være til barnets beste, at barn har rett til å bli hørt i alle saker som berører dem, og at de i noen tilfeller har medbestemmelse eller til og med selvbestemmelsesrett.

Barneombudet har kommet med innspill om

  • barnekonvensjonens generelle prinsipper
  • barnelovens begrepsbruk og struktur
  • behandlingen av foreldretvister i familievernet og domstolene
  • delt bosted
  • barns partsstilling i barnelovsaker
  • barnets rett til medvirkning, selvbestemmelse og til å bli hørt opp mot foreldres samtykkekompetanse og aldersgrenser.

Barneombudet mener at ved alle endringer som foreslås, bør utvalget alltid gjøre en barnerettighetsvurdering.

Dette betyr at de må vurdere hvilke konsekvenser forslag til lovendringene har for oppfyllelsen av barns rettigheter. Videre mener vi at barnekonvensjonens fire hovedprinsipper, barnets rett til ikke diskriminering, barnets beste, barnets rett til optimal utvikling og barnets rett til å bli hørt, bør gjennomsyre hele loven.

Utgangspunktet for den nye loven bør være at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn og et overordnet hensyn ved beslutninger om barn(et).

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev