Barneombudet: rapporter og dokumenter

Skal du skrive masteroppgave i juss?

Her finner du en oversikt over temaer som kan være interessante å skrive masteroppgave om.

Skriveplass hos Barneombudet

Som masterstudent innen juss eller andre barnefag kan du snart søke om skriveplass hos oss for høstsemesteret 2024.

Du får kontorplass i våre lokaler midt i Oslo sentrum, og du blir en del av vårt faglige og sosiale miljø.

Send søknad med karakterutskrift og problemstillingen til post@barneombudet.no. Frist oppdateres.

Tema til masteroppgaver

 • Barnevern Les mer+ Lukk-
  • Deling av foreldreansvaret mellom biologiske foreldre, fosterforeldre/institusjonsansatte og barneverntjenesten ved plassering i fosterhjem eller institusjon.
  • Deling av omsorgsansvar mellom fosterhjem og barneverntjeneste
  • Deling av omsorgsansvar mellom fosterforeldre/institusjonsansatte og barneverntjenesten ved plassering i fosterhjem eller institusjon.
  • Taushetsplikt i barnevernet
  • Krav til rettslig begrunnelse ved tvangsinngrep i barnevernet – i lys av EMDs avgjørelser
  • Gjenforeningsmålsetningen i lys av barnekonvensjonen og barnets beste
  • Barns rett til medvirkning ved fastsettelse av samvær
  • EMDs uttalelser om barns rett til familieliv i fosterhjem, og hvilken betydning disse bør få i norsk rett
  • Barns klagemuligheter i barnevernssystemet
  • Barn i barnevernets rett til nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp
  • Regelverket for bruk av tvang på barneverninstitusjon
  • Regelverket for bruk av tvang i fosterhjem
  • Fosterforeldres rettigheter og muligheter til å ivareta rettssikkerheten til barn i fosterhjem
  • Kravet til vurdering av barnets beste i barnevernssaker
  • Norsk rett og balansen mellom retten til personlig integritet og retten til veiledning og omsorg for barn i barnevernet
  • Barnevernets plikt til å beskytte barn mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll
  • Barnevernets plikt og evne til å beskytte barn som bor på skjult adresse etter barnevernloven § 4-19
  • Barnevernets plikt il å sikre oppfølging av barn utsatt for vold eller seksuelle overgrep
 • Barnelovsaker Les mer+ Lukk-
  • Den praktiske betydningen av samtykkekravet for barn som er fylt 12 år som foreldre ønsker å sende til utlandet (barneloven § 40, tredje ledd).
  • Barneloven § 35 om automatisk felles foreldreansvar sett opp mot barnets beste etter barnekonvensjonen artikkel 3.
  • Bruken av domstolens mulighet til å oppnevne egen advokat for barnet etter barneloven § 61 nr. 5 i praksis og vurdering opp mot internasjonal rett.
  • EMD pålegger staten et stort ansvar for å sikre retten til familieliv i barnevernssaker. Vurder statens ansvar for å bidra til å sikre retten til familieliv i foreldretvister (retten til kontakt med begge foreldre)
  • Grenseoppgangene mellom innholdet i foreldreansvaret og avgjørelser som hører innunder den daglige omsorgen
 • Barns møte med politi og rettsvesen i straffesaker Les mer+ Lukk-
  • Virkninger av straffeprosessens særlige vilkår for pågripelse og fengsling av mindreårige.
  • Rettssikkerhet for mistenkte barn under 15 år
  • Vurdering av norsk rett opp mot Europarådets Guidelines on Child Friendly Justice og FNs barnekomité sin generelle kommentar nummer 24 ON Childrens´s Rights in the child justice system
  • Statens ansvar for beskyttelse og oppfølging av barn utsatt for vold og seksuelle overgrep etter Istanbulkonvensjonen og Lanzarotekonvensjonen
  • Forholdet mellom straffeprosessloven § 239 om avhør av sårbare fornærmede og vitner og reglene om avhør av mistenkte barn.
  • Barns rett til effektivt rettsmiddel for å overprøve situasjoner hvor politiet utøver tvang
  • Politiets hjemler for bruk av tvang og barnets rett til personlig integritet. Ulike rettskilder gir barn særlig beskyttelse mot umenneskelig og nedverdigende behandling. Er norsk rett i tråd med våre internasjonale forpliktelser etter (velg gjerne ut en eller flere av konvensjonene) barnekonvensjonen, EMK, SP og CAT?
  • Retten til beskyttelse for barn utsatt for vold i nære relasjoner ved samvær med voldsutøver
  • ved beslutning om beskyttelsestiltak som omvendt voldsalarm
 • Barn og helse Les mer+ Lukk-
  • Hvordan er barns rettigheter etter § 104 og FNs barnekonvensjon ivaretatt i helselovgivningen?
  • Hvordan er barns rett til å bli hørt etter Grunnloven § 104 og FNs barnekonvensjon artikkel 12 ivaretatt i helseretten (velg evt område eller tema)
  • Aldersgrenser i psykisk helsevern ved bruk av tvang mot barn, innleggelser og klagemulighet når barn er under 12 år og mellom 12-16 år.
  • Bruk av barnets beste som vurderingsgrunnlag i avgjørelser innen helseretten (må trolig konkretiseres til en særlig gruppe avgjørelser)
  • Genetiske undersøkelser av barn i lys av barns rett til privatliv
  • Helsetjenesters plikt til å følge opp barn utsatt for vold eller seksuelle overgrep
 • Barn og skole Les mer+ Lukk-
  • Barnets beste vurderinger og høring av barn i saksbehandling av individuelle rettigheter etter opplæringsloven.
  • Klagesystemet i saker etter opplæringslovens kapittel 9a.
  • Behovet for rettshjelp i saker etter opplæringsloven. Oppgaven kan være innenfor utdanningsrett og rettssosiologi, gjerne 60 poeng.
  • Uhjemlet tvangsbruk i skolen, forholdet til Grunnloven § 104 og nødvergebestemmelsen i straffeloven.
  • Barns rett til opplæring i og på samisk i lys av barnekonvensjonen.
  • Retten til utdanning på Svalbard (Longyearbyen)
 • Velferdsrett Les mer+ Lukk-
  • Bruk av barnets beste som vurderingsgrunnlag i Trygderettens kjennelser
  • En gjennomgang av reglene for nav sitt arbeid med tanke på ivaretakelse av barnekonvensjonens forpliktelser.
  • Barn som indirekte ofre av NAV-skandalen. Krav på erstatning?
  • Barns rett til medvirkning i NAV-saker, statlig og kommunal
 • Barns rett til å bli hørt Les mer+ Lukk-
  • Barns ytringsfrihet opp mot foreldrenes veiledningsrett og dermed eventuelt en rett til å kreve at det innhentes samtykke i ulike situasjoner der barn ønsker å uttale seg.
  • Barns rett til personvern og foreldres veiledningsrett, for eksempel retten til å tilbakeholde informasjon om hva barnet har fortalt i samtaler med barnevern, Bup, skole etc.
  • Barns rett til å bli hørt i nav
  • Regulering og praktisering av barns rett til å bli hørt i familievernet
  • Regulering og praktisering av barns rett til å bli hørt på krisesenter
  • Barns rett til å bli hørt i forskning
 • Utlendingsrett Les mer+ Lukk-
  • Vurdere om skillet i loven om enslige mindreårige asylsøkere over og under 15 år medfører brudd på FNs barnekonvensjon artikkel 2, jfr. Artikkel 19, 20 og 22
 • Minoriteter Les mer+ Lukk-
  • Norge har fem nasjonale minoriteter som har ulike særrettigheter i internasjonale instrumenter. Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter har gjort en sammenstilling av de internasjonale forpliktelsene Norge er bundet av. Det er interessant å se nærmere på sammenhengen mellom de internasjonale menneskerettslige forpliktelser for nasjonale minoriteter i Norge og nasjonalt regelverk på området.
 • Andre mer generelle tema Les mer+ Lukk-
  • Partsrettigheter for barn på ulike felt, for eksempel skole, barnevern, helse og utlendingsfeltet.
  • Aldersdiskriminering av barn, lovverk og forskrift samt manglende klagemuligheter.
  • Barn og klima
  • Hvordan er statens plikt til å kartlegge barns beste og ivareta barns rett til å bli hørt etter Grunnloven § 104 ivaretatt i forvaltningens store utredninger på klimafeltet?
  • Barnerettighetsvurderinger (CRIA)
  • Barnerettighetsperspektivet i statsforvaltningen

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev