Barneombudet kritiske til forslag om endringer i voldsoffererstatning

Barneombudet: lek på store røde baller

Regjeringen vil endre loven om voldsoffererstatning, og stille krav om dom. Vi i Barneombudet frykter at dette til føre til at færre barn som har vært utsatt for vold og overgrep får erstatning.

Vi skriver blant annet i vårt høringssvar at:

"Dersom barn må ha en dom som stadfester det de har vært utsatt for, enten det er en straffedom eller en sivil dom, vil det kunne føre til at mange barn som i dag har vært utsatt for en straffbar handling, ikke vil få erstatning.

Ordningen med voldsoffererstatning uten behandling i domstolen, utgjør en viktig oppreisning for barn som har vært utsatt for straffbare handlinger. Ofte er ikke pengene viktigst, men opplevelsen av å bli hørt og trodd. Det gir barn, og voksne som er viktige omsorgspersoner for barn, en helt annen mulighet til å legge det vanskelige bak seg og gå videre med livene sine.

Erstatning har således en viktig gjenopprettende effekt."

Slik loven er i dag må forholdet være anmeldt, det må være klar sannsynlighetsovervekt for at forholdet har funnet sted, og alminnelig sannsynlighetsovervekt for skaden offeret er påført, skriver NRK.

Viktig å bli trodd

NRK omtaler saken den 4. desember. Der uttaler seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt i Barneombudet seg.

– Ofte er ikke pengene viktige. De hjelper kanskje litt på et tøft liv, men det viktigste er opplevelsen av å bli hørt for den som har opplevd uretten. De fleste barn ønsker bare at volden og overgrepene skal stoppe, og at de skal kunne gå videre med livene sine, sier Kjørholt.

– I en straffesak skal krenkelsen være bevist utover enhver rimelig tvil. Det er krevende, og der står det ofte ord mot ord. Særlig barnas stemme har vanskelig for å nå frem i de sakene, sier Kjørholt.

Hun får støtte fra Stine Sofies Stiftelse, som også er kritiske til regjeringens høringsforslag.

Dette er Barneombudets viktigste innspill

Barneombudet har skrevet en høring på fire sider om forslaget. Kort oppsummert er våre hovedsynspunkter at:

  1. Vi støtter ikke at det innføres et krav om at det skal foreligge en dom
  2. Vi mener at konsekvensene for barn er for dårlig utredet i regjeringens forslag
  3. Vi mener det må være unntak fra kravet om at saken må være anmeldt i saker der handlingene er begått av barnets nærmeste (under forutsetning at det ikke kreves dom)
  4. Vi mener voldsbegrepet må utvides

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev