Nytt e-læringskurs om barns rettigheter

Mod4 Alle Barn Orange

Jobber du i offentlig forvaltning med saker som har betydning for barn? Da kan du ta Barneombudets nye e-læringskurs om «barnets beste» og «barns rett til å bli hørt».

Barn utgjør 20 prosent av befolkningen. De har ikke stemmerett og deltar i liten grad på arenaer der beslutninger blir tatt. Barn er avhengige av at de som tar avgjørelser har god kunnskap – om hvordan høre barn og vurdere barnets beste.

Dette gjelder både i saker på individnivå, og for grupper barn på systemnivå.

– Barneombudet har over mange år sett at når myndighetene utformer politikk, utredninger og tiltak, så går de ikke grundig nok inn i konsekvensene for barn, og det mangler ofte vurderinger av hva som er barnets beste. Dette kan føre til at beslutninger blir tatt på feil grunnlag, slik at barn ikke får det tilbudet de har behov for, og at ressurser blir brukt på feil måte, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Derfor har Barneombudet utarbeidet et e-læringskurs for å gi forvaltningen støtte til å vurdere barnets beste. Kurset inneholder en modell for hvilke steg forvaltningen bør gå igjennom for å treffe best mulige beslutninger for barn.

Barn har rett til å bli hørt i alle forhold som angår og påvirker dem, både direkte og indirekte. Kurset gir veiledning til hvordan høre barn – både i enkeltsaker og på systemnivå. Dette kan dreie seg om alt fra vedtak om spesialundervisning for et barn, til hvordan en kommune skal legge opp et lavterskeltilbud for psykisk helse.

Gode analyser av barns behov og hvordan barns rettigheter blir påvirket vil føre til bedre beslutninger og bidra til å virkeliggjøre barns rettigheter. Gjennomtenkte og gode beslutninger er viktig både for barnet og for samfunnet.

Ta e-læring her!

Plikten til å vurdere barnets beste er fastsatt i loven. Det er 20 år siden FNs barnekonvensjon ble norsk lov, og 10 år siden barns rettigheter ble tatt inn i Grunnloven § 104.

– Plikten i loven har ligget der i mange år. Mitt håp er å se mange flere utredninger som kartlegger konsekvenser for barn og gjør gode vurderinger av barnets beste enn det jeg har sett til nå, sier Bejer Engh.

Målet med å vurdere barnets beste er å sikre at behovene og interessene til barn og unge blir tatt hensyn til i alle beslutninger som påvirker dem. Siden barn er til stede på de fleste av samfunnets arenaer, vil de fleste tiltak myndighetene foreslår kunne ha direkte eller indirekte konsekvenser for barn og unge. I alle slike saker skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

Se video om Barneombudets e-læringskurs:

Film om Barneombudets e-læring. Vil du ha tekst på filmen? Start filmen og trykk på CC på høyre side i linjen nederst.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev