Ny strategi for Barneombudet 2022–2024

Barneombud Inga Bejer Engh

Strategiområdene fremover handler i stor grad om å følge opp det arbeidet Barneombudet har satt i gang, men også å løfte frem nye områder som vi ser har blitt viktige de siste årene.

De to kommende årene skal Barneombudet jobbe spesielt opp mot disse områdene:

  • Gode oppvekstmiljø for barn og unge
  • Gode hjelpetjenester til barn som trenger det
  • Godt samarbeid rundt barn og unge som trenger hjelp fra flere tjenester
  • Myndighetene tar ansvar for å oppfylle, respektere og beskytte barns rettigheter

Innenfor hvert av områdene er det definert flere hovedmål. Du kan lese mer om hvert satsningsområdet i strategidokumentet under.

− Flere av feltene har vi tatt med oss videre fra forrige strategiperiode, men i løpet av den kommende perioden har jeg ønsket å utvide og løfte flere felt som handler om barns rettigheter, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Laget rundt barnet

Et av områdene vi vil prioritere de neste årene er samarbeid mellom tjenester til barn og unge. «Alle» snakker om å lage et bedre lag rundt barn og unge i skolen og barnehagen. Pandemien har vist oss hvor viktig barnehagen og skolen er i arbeidet med å fange og følge opp barn og unges behov. Det er viktig at kompetansen i barnehage og skole nå må gjenspeile barnas behov. Skal vi lykkes med dette må vi se nærmere på «silo-organiseringen» vi har i dag både nasjonalt og lokalt.

Psykisk helsehjelp til barn og unge i kommunene

I 2020 undersøkte vi nærmere hvilken hjelp barn får i barne- og ungdomspsykiatrien. Da så vi behov for å få mer kunnskap om psykisk helsehjelp som gis til barn i kommunene. Nå innhenter vi erfaringer fra seks kommuner og skal ferdigstille en rapport om dette høsten 2021.

Barn i lavinntektsfamilier

Barn som vokser opp i lavinntektsfamilier er også et tema vi løfter frem i den nye strategien. Barns rettigheter er i dag ikke godt nok ivaretatt i de systemene som har ansvaret for å gi støtte til familiene. Jeg vil de neste årene arbeide for at vi får et lovverk og en praksis som i større grad ivaretar barns rettigheter innenfor dette feltet.

Barn i fosterhjem

Vi vil fortsette vårt arbeid med barnevern, og vil i tiden fremover se nærmere på fosterhjem. Regjeringen har varslet en ny fosterhjemslov, og vi håper at vårt arbeid kan være et bidrag inn i denne prosessen.

Barn i konflikt med loven

Vi har også ambisjoner om at barn i konflikt med loven skal få bedre oppfølging enn de har hatt til nå. Dette gjelder både forebyggende hjelp og den hjelpen som tilbys som en del av straffegjennomføringen. Det er utfordrende å sikre god nok hjelp til disse barna, og mange kommuner mangler fortsatt gode hjelpetiltak.

Barns rettigheter etter grunnloven

Barneombudet er opptatt av hvordan barns rettigheter etter Grunnloven og barnekonvensjonen blir fulgt opp av myndighetene i praksis. Vi mener det er viktig at myndighetene i større sikrer gode vurderinger av barns rettigheter på systemnivå, når de skal utforme politikk, vedta lover eller ta andre beslutninger som har direkte eller indirekte betydning for barn. Dette følger av Grunnloven og er ikke noe vi kan velge bort.

Trygg digital hverdag

Det er nå utarbeidet en strategi for en tryggere digital hverdag for barn, og en handlingsplan er på vei. Det er vi veldig fornøyde med. Den digitale arenaen er en stor del av barns oppvekst. Vi er derfor svært opptatt av at det må forskes mer på dette temaet, slik at myndighetene setter inn de riktige tiltakene for å lykkes.

Klima og miljø

Et annet mål i den nye strategien vår er at vi ønsker at klima og miljø blir etablert som et barnerettighetsspørsmål. Dette blir spennende å arbeide videre med.

Les mer om Barneombudets satsingsområder

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev