Funksjonshemmede barn rammes hardt av manglende tjenester under korona

Funksjonshemmede barn og unge får ikke oppfylt sine rettigheter til støttetjenester, skole og helsehjelp under koronapandemien, skriver Barneombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet i et felles bekymringsbrev til statsministeren.

– Funksjonshemmede barn har blitt spesielt hardt rammet av smitteverntiltakene. Barn og familier som trenger støtte fra flere offentlige tjenester, har opplevd at støtteapparatet har falt sammen over natten. Det kan få alvorlige konsekvenser for barnas helse og utvikling, sier barneombud Inga Bejer Engh.

Barn kan ha mistet både tilrettelagte skoletilbud og viktige helse og omsorgstjenester samtidig. Det kan være viktige helsetjenester som fysioterapi eller pleie i hjemmet, og reduserte tilbud om personlig assistanse og støttekontakt. Samtidig har mange foreldre fått redusert eller mistet tilbud om avlastning.

– Vi har sagt til myndighetene helt siden pandemien startet at vi må følge ekstra godt med på disse barna. Likevel mener vi at myndighetene ikke har gjort nok for å ivareta funksjonshemmede barn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Koordineringsgruppen som skal følge med på situasjonen skriver i sine siste rapporter at situasjonen fortsatt er alvorlig og at ansvarlige sektorer må følge opp, men at det også trengs mer kunnskap.

– Jeg er forundret over at myndighetene ikke har tatt tak i dette før, på tross av gjentatte advarsler fra oss og andre, sier Bejer Engh

– Myndighetene må skaffe bedre oversikt over situasjonen i tjenestene og konsekvensene dette har fått for barna. Jeg forventer at regjeringen finner ut hvilke tiltak som må til for at dette ikke får konsekvenser for barna på lang sikt, og setter inn nødvendige ressurser.

Konsekvenser for barn og unge funksjonshemmede:

  • Barn og unge har fått redusert eller mistet viktig skolegang, tjenester som hjemmesykepleie, avlastningstilbud, brukerstyrt personlig assistent, behandlingstilbud som fysioterapi, bassengterapi, psykolog og annen og psykisk helsehjelp.
  • Mange som er avhengig av tjenester og et tilpasset skoletilbud har ikke bare mistet én, men ofte flere eller alle tjenester og tilbud.
  • koordineringsgruppen er sterk bekymret for barn med funksjonsnedsettelser og deres familier som rammes hardere, oftere og lenger av smitteverntiltak enn andre barn og deres familier. Koordineringsgruppen mener funksjonshemmede barn og unge med behov for offentlige tjenester i særlig grad har blitt utsatt for negative konsekvenser, og at vi kan anta at det fortsatt er store utfordringer i tjenestene. De skriver at «det er behov for særskilt fokus i flere sektorer» overfor disse barna. De anbefaler en større kunnskapsinnhenting av hvilke konsekvenser koronapandemien har hatt for tjenestetilbudet og skriver at ansvarlige direktorat bør vurdere mulighetene for mer regelmessig rapportering om situasjonen.
  • Våre kontakter i sivilt samfunn bekrefter dessverre at situasjonen fremdeles i høy grad uendret for denne gruppen: Det er fortsatt store utfordringer og begrensninger i kommunale helse- og omsorgstjenester, i spesialisthelsetjenesten, i barnehage- og skole og fritid.

Barneombudet og Likestillings- og diskrimineringsombudet anbefaler:

  • Tydelig kommunikasjon om at tjenestene til funksjonshemmede barn skal prioriteres.
  • Økt tilsyn og kontroll med tjenestene
  • Myndighetene må sørge for en bredere, systematisk og regelmessig kunnskapsinnhenting om situasjonen i alle berørte sektorer. Herunder be ansvarlige direktorater foreta en regelmessig rapportering om situasjonen i relevante tjenester i deres sektor.
  • Innhente kunnskap og vurdere hvilke sosiale, helsemessige og faglige konsekvenser situasjonen har fått for barn med funksjonsnedsettelser både på kort og lang sikt.
  • Vurdere hvilke kompenserende og gjenopprettende tiltak som er nødvendig både på kort og lang sikt, herunder behovet for tilskudd og prioriteringer over relevante budsjett.
  • Sørge for at det tilføres nødvendige og øremerkede ressurser over statsbudsjettet for å skjerme og styrke skole- og tjenestetilbudet til funksjonshemmede barn og unge under koronapandemien, og i tiden fremover.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev