Her finner du Barneombudet på Arendalsuka

Arendalsuka - Inga Mathias Elin
Barneombud Inga Bejer Engh og seniorrådgiverne Matias Lia Nordmoen og Elin Saga Kjørholt er tilstede under Arendalsuka 2022.

Barneombudet deltar på flere arrangementer under Arendalsuka 2022 for å sette barn og unges rettigheter på agendaen. Nedenfor har vi samlet en oversikt over vår deltakelse.

Mandag 15. august

 • 12:00 - 12:50 Ungt utenforskap Les mer+ Lukk-

  Om arrangementet

  Lenke til arrangementet på arendalsuka.no
  Arrangeres av Visma Enterprise As, IKT-Norge.
  Sted: Castelle

  Ungt Utenforskap: Alle barn og unge i Norge har rett til en trygg og god oppvekst. Dessverre er det slik at mange sliter. Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i det norske samfunnet i dag. Omtrent hver tiende person i aldersgruppa 15–29 år er verken i jobb eller i utdanning. Fem år etter påbegynt videregående opplæring har omtrent 1 av 4 fremdeles ikke fullført skolegangen. Og stadig faller flere barn og unge utenfor. Det må tas grep for å hjelp dem som trenger det. Tidlig innsats og tverrfaglig samarbeid er helt sentralt. Digitalisering kan understøtte dette arbeidet

  Årsakene til at barn og unge faller utenfor er sammensatte, men for mange starter problemene tidlig. Det er anerkjent at man må se de barna som sliter så tidlig som mulig. Omkostningene med ungt utenforskap er enorme, for samfunnet, men ikke minst for de unge det gjelder.

  Debatt: Hva skal til for å redusere antall barn og unge som faller utenfor? Hvordan komme igang med tidlig innsats? Hva skal til for at man lykke med tverrfaglig samarbeid rundt barn som har utfordringer? Hvordan kan digitalisering understøtte dette arbeidet? Dette er noen av spørsmålene vi vil ta opp i debatten om denne viktige problemstillingen.

  Jobber du innen oppvekst sektoren eller med et overordnet ansvar i kommunen for Barnevernreformen, er dette debatten å følge med på for deg. Her får du møte Barneombudet, divisjonsdirektør i Bufdir samt representant fra Larvik kommune, som alle engasjerer seg i debatten.

  Barneombud Inga Bejer Engh deltar på arrangementet.
 • 13:00 - 17:00 Algoritme-generasjonen: Hva skjer med barna som vokser opp i en algoritme? (Streames) Les mer+ Lukk-

  Om arrangementet

  Lenke til arrangementet på arendalsuka.no

  Følg arrangementet her (Facebook)

  Arrangeres av Switch
  Sted: Randi Lauvdal blomster

  Dagens barn og unge er de første som vokser opp i en verden som preges av sømløse, digitale brukeropplevelser som styres av underliggende algoritmer, men hvordan påvirkes egentlig algoritme-generasjonen av at alle konkurrerer om å gi dem mer av det de liker fra før?

  Arrangementet er fra 13:00-17:00. Barneombudet deltar i arrangementets del 3: Tre løsninger på algoritme-generasjonens utfordringer kl. 15:20-16:20.

  Mathias Lia Nordmoen, seniorrådgiver hos Barneombudet, deltar på arrangementet

Tirsdag 16. august

 • 08:30 - 09:45 Hva er god nok omsorg? Les mer+ Lukk-

  Om arrangementet

  Lenke til arrangementet på arendalsuka.no
  Arrangeres av Bufdir
  Sted: Clarion Hotel Tyholmen, Sal B

  Bufdir inviterer til samtale om hva som er god nok omsorg for barn, og hvordan det offentlige kan styrke familier som strever.

  Program:

  • Velkommen, ved Hege Nilssen, ny direktør i Bufdir
  • Barnets behov i sentrum, innlegg ved Berit Landmark, Bufdir
  • Ulike perspektiver på god omsorg. Samtale med Silje Sveum, Landsforeningen for barnevernsbarn, Ayan Abdi Mohamoud Handulle, Universitet i Stavanger, og Susann Funderud Skogvang, Hålogaland lagmannsrett
  • Hva vet vi om omfanget av vold og omsorgssvikt? Ved Gertrud Sofie Hafstad, NKVTS
  • Hva trenger barn som har opplevd vold og omsorgssvikt? Ved Dag Nordanger, RVTS Vest
  • Hvordan påvirker levekår barnas livsbetingelser? Ved Ingvild Stjernen Tisløv, psykologspesialist
  • Hvordan kan det offentlige bruke familiens styrker i samarbeid med familie og nettverk? Intervju om «familieråd» med Monica Brunner, barnevernsleder i Kristiansand, og Tove Bruusgaard, moderator
  • Tidlig innsats: Hva virker og hva kan barnevernsreformen bidra med? Samtale med Inga Bejer Engh, Barneombudet, og Kjetil Ostling, Bufdir
  Barneombud Inga Bejer Engh deltar på arrangementet.
 • 10:00 - 11:00 Blir nye generasjoner hørt? Barn og unges rett til medvirkning i Norge Les mer+ Lukk-

  Om arrangementet

  Lenke til arrangementet på arendalsuka.no
  Arrangeres av UNICEF Norge
  Sted: Kulturkammeret, Hjertekammeret

  FNs barnekonvensjon slår fast at barn har rett til å bli hørt i saker som angår dem – og beslutningstakere må ta barnas innspill på alvor. I en tid med klima- og naturkrise, dystre perspektivmeldinger og store økonomiske, teknologiske og sosiale omveltninger er det tydeligere enn noen gang: Dagens beslutningstakere bestemmer hvordan nye generasjoners framtid blir. Men lytter de til ungdommen?

  Hvordan legger vi til rette for barn og unges deltakelse i demokratiske prosesser i Norge i dag? Hvem blir IKKE hørt? Hvordan sikre best mulig medvirkning i alle saker som angår barn og unge? Hva hindrer reell medvirkning?

  UNICEF Norge inviterer ungdomsorganisasjoner og sentrale politikere til samtale om ungdommens medvirkningsvilkår i Norge – nå og for framtida!


  Seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt deltar på arrangementet.

 • 14:30 - 15:30 De største humanitære behovene i Norge: Sosial Puls (streames) Les mer+ Lukk-

  Om arrangementet

  Lenke til arrangementet på arendalsuka.no
  Arrangeres av Norges Røde Kors
  Sted: Menneskerettighetsteltet

  Røde Kors lansere den nye rapporten «Sosial Puls» som viser de største humanitære behovene i Norge.

  Rapporten er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Røde Kors inviterer til en samtale om denne rapporten, og hvordan vi som samfunn bedre kan styrke velferdsstatens sikkerhetsnett for å sikre at færre faller gjennom eller utenfor.

  Barneombud Inga Bejer Engh deltar på arrangementet.

 • 18:00 - 19:00 Hvem er de trygge voksne på nett? Les mer+ Lukk-

  Om arrangementet

  Lenke til arrangementet på arendalsuka.no
  Arrangeres av Norsk senter for informasjonssikkerhet, Kripos
  Sted: Thon hotel Arendal, Smalsund

  Det er en kjensgjerning at barna våre er på nett og at de tilbringer svært mange timer der. Men hvordan skal barn og unge vite hvem det er trygt å få hjelp av på nett? Slettmeg-tjenesten til NorSIS og Politiets nettpatrulje er to av mange hjelpetilbud. Det finnes en rekke andre hjelpetilbud, men få driver oppsøkende virksomhet der barna er, eller er tilpasset målgruppen.

  NorSIS og Kripos inviterer til korte faginnlegg og samtale om hva vi mener mangler og hvordan vi sammen kan bidra til at de unge finner trygge voksne når de har behov på nett, både i dag og i fremtiden.

  Barneombud Inga Bejer Engh deltar på arrangementet.

Onsdag 17. august

 • 11:30 - 12:30 Hva skal til for å lykkes med tverrsektoriell samhandling? (Streames) Les mer+ Lukk-

  Om arrangementet

  Lenke til arrangementet på arendalsuka.no
  Sted: Vitensenteret, 1. etasje
  Arrangeres av Helsedirektoratet og Digdir

  Tverrsektoriell samhandling er i vinden som aldri før. For å nå målet om sammenhengende tjenester må vi jobbe på nye måter. Ved å sette brukerne i sentrum ser man tydelig hvilke tverrsektorielle utfordringer som må løses. Det er likevel ikke lett å få til et slikt samarbeid i praksis. Livshendelsen Alvorlig sykt barn og DIGI-UNG er to store programmer som har jobbet tverrsektorielt over flere år - disse erfaringene er utgangspunktet for en spennende debatt!

  Vi ønsker blant annet å snakke om:

  • Hva er de største hindringene for tverrsektorielt samarbeid i dag?
  • Hvordan få til et samarbeid som gjør det enklere å gi brukerne bedre tjenester?
  • Hvordan bygge kultur for samarbeid?
  • Hvordan få til varige strukturer? Og hvorfor er det viktig?
  • Hva ønsker vi oss fra politikere og embetsverk?
  Barneombud Inga Bejer Engh deltar på arrangementet.
 • 16:30-17:30 Hva betyr barnevernsreformen for barna i fosterhjem? (Streames) Les mer+ Lukk-

  Om arrangementet
  Lenke til arrangementet på arendalsuka.no
  Sted: Torvscenen
  Arrangeres av Bufetat

  Et av hundre barn i Norge bor i fosterhjem. Det vil si at nesten 9000 barn bor i et fosterhjem. Det gjør fosterhjem til det mest brukte tiltaket for barn som av ulike grunner ikke kan bo hos sine foreldre. Samtidig gir det alle som arbeider med fosterhjem 9000 gode grunner til å diskutere hvordan den nye barnevernsreformen påvirker fosterhjemsomsorgen. Bufetat ønsker velkommen til en samtale om hvordan vi sikrer at:

  • Alle barn som trenger det, får et like godt fosterhjemstilbud uansett hvor de bor
  • Barna som har størst behov for hjelp får den hjelpen de trenger
  • Vi lykkes med å rekruttere nok gode fosterhjem
  • Alle fosterhjem får like god opplæring og oppfølging

  Seniorrådgiver Mathias Lia Nordmoen deltar på arrangementet.

Torsdag 18. august

 • 14:00 - 15:30 Fra svikt og svik til trygg og sikker oppvekst Les mer+ Lukk-


  Om arrangementet

  Lenke til arrangementet på arendalsuka.no

  Sted: Menneskerettighetsteltet
  Arrangeres av ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter, Nullvisjon mot vold og seksuelle overgrep Kristiansand

  I denne samtalen snakkes det om hva som skjer når grunnleggende menneskerettigheter krasjer. Hva kan gjøres når et barns rett til beskyttelse krasjer med en voksens rett til at tvilen alltid skal komme tiltalte til gode? Hvordan kan vi som samfunn beskytte sårbare barn samtidig som rettssikkerheten til voksne ivaretas? Når sporet vi har fulgt ikke fører frem, kan det være vi må tenke helt nytt?

  Seniorrådgiver Elin Saga Kjørholt deltar på arrangementet

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev