Gode oppvekstmiljø for barn og unge

Universelle tiltak for å sikre trygge oppvekstmiljø for barn er viktige. For å hindre at barn faller utenfor, ønsker vi å arbeide for at barn skal ha et godt oppvekstmiljø på de arenaene hvor de er, både i familien, på skolen, i fritidsaktiviteter og på nett.

Våre mål er

 • 1 Lett tilgjengelig og bedre hjelp til barnefamilier
 • 2 Flere barn og unge opplever mestring og inkludering i barnehage og skole
 • 3 Barn har mulighet til å delta på fritidsarenaer
 • 4 Barn har en trygg digital hverdag

Lett tilgjengelig og bedre hjelp til barnefamilier

Foreldre er for de fleste barn de viktigste personene i livet og en trygg familierelasjon er viktig for barns utvikling. Forebyggende hjelp til familier som strever er viktig. Staten må derfor sikre gode tiltak for foreldrestøtte, tilgjengelige familieverntjenester og målrettede tiltak som gir en tilfredsstillende levestandard og boligsituasjon for barnefamilier.

Barneombudet skal jobbe for

 • at flere foreldre får tilbud om lavterskel foreldrestøtte
 • at familievernkontorene blir mer tilgjengelige og har et bredere tilbud enn i dag
 • at barns rettigheter blir styrket i ny barnelov
 • økt barneperspektiv i statlig og kommunalt arbeid med lavinntektsfamilier

Flere barn og unge opplever mestring og inkludering i barnehage og skole

For barn og unge er det viktig å mestre skolen uavhengig av hvilken bakgrunn eller utfordringer de har. Barneombudet er opptatt av å sikre et trygt barnehage- og skolemiljø der barn opplever faglig mestring og inkludering. Målet er at frafallet i skolen reduseres.

Barneombudet skal jobbe for

 • bedre forebygging og oppfølging av bekymringsfullt skolefravær
 • tydeligere kriterier til evaluering av spesialundervisningen
 • at det spesialpedagogiske kompetanseløftet fører til endringer for barn
 • at det utarbeides kriterier for bemanning av PP-tjenesten og verktøy for å vurdere kompetanse og bemanning

Barn har reell mulighet til å delta på fritidsarenaer som de opplever som meningsfylte

Alle barn har rett til å delta i fritidsaktiviteter, men det er fortsatt mange barn som ikke får tilgang til et fritidstilbud. Barneombudet vil jobbe for at alle barn skal ha mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av sosial bakgrunn eller funksjonsnedsettelser.

Vi skal jobbe for at

 • Stortinget vedtar barnas kultur- og fritidslov
 • regjeringen utarbeider en helhetlig strategi for fritidsfeltet
 • regjeringen har målrettede tiltak som sikrer at alle barn har reell mulighet til å delta i fritidsaktiviteter

Barn har en trygg digital hverdag

I forrige strategiperiode jobbet vi aktivt med å bedre barns digitale hverdag. Det ble utarbeidet en strategi for en tryggere digital hverdag for barn og unge, og en handlingsplan er på vei. Den digitale arenaen er en viktig del av barns oppvekst. Vi ser behov for mer forskning på dette temaet, slik at myndighetene setter inn de riktige tiltakene for å lykkes.

Vi skal jobbe for at

 • statens arbeid er bedre samordnet og intensivert
 • barn og unges forbruker- og personvern er styrket og bransjens ansvar er skjerpet
 • færre barn og unge opplever digital utenforskap

Dette har vi gjort tidligere

I 2020 inviterte vi aktører på fagfeltet til et høynivåmøte om tryggere digital hverdag for barn og unge. Målet var å styrke den samordnede innsatsen slik at barn og unge får en tryggere digital hverdag.

Rapporten «Ungdom om digitale medier» ble lansert i 2019. Ungdommen kommer med anbefalinger for hvordan man kan gjøre den digitale hverdagen tryggere og bedre for barn og unge.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev