Myndighetene tar ansvar for å oppfylle, respektere og beskytte barns rettigheter

Selv om vi har kommet langt i Norge når det gjelder barns rettigheter og bruk av barnekonvensjonen, har vi fortsatt en vei å gå. Koronapandemien har blant annet vist oss at myndighetene fortsatt mangler kunnskap om barns grunnleggende rettigheter i Grunnloven og barnekonvensjonens. Dette ønsker Barneombudet at myndighetene skal ta tak i.

Våre mål

  • 1 Styrke etterlevelse av Grunnloven §104 og barnekonvensjonen
  • 2 Klima og miljø er etablert som et barnerettighetsspørsmål

Styrke etterlevelse av Grunnloven §104 og barnekonvensjonen

Barneombudet er opptatt av hvordan barns rettigheter etter Grunnloven og barnekonvensjonen blir fulgt opp av myndighetene i praksis.

Nasjonale myndighetene er forpliktet til å gjøre vurderinger av barns rettigheter, når de skal utforme politikk, fremme lover eller ta andre beslutninger som har direkte eller indirekte betydning for barn.

Barneombudet skal jobbe for at

  • forvaltningen etterlever kravene i Grunnloven og barnekonvensjonen om å vurdere konsekvenser for barn og unge ved regelverksutvikling og annen politikkutforming
  • Barne- og familiedepartementet utarbeider en veileder til utredningsinstruksen om vurdering av barns rettigheter
  • myndighetene bruker anbefalinger og generelle kommentarer fra FNs barnekomité aktivt ved politikkutforming for barn og unge

Klima og miljø er etablert som et spørsmål om barns rettigheter

Barns rett til et godt miljø er et viktig spørsmål som angår barns rettigheter. Barn selv viser også et stort engasjement på dette området og i den kommende perioden ønsker Barneombudet å løfte barns rettigheter i klimapolitikken.

Vi skal jobbe for at

  • myndighetene ivaretar barns rettigheter i politiske prosesser på klimaområdet
  • barn og unges rett til medvirkning etterleves i større grad i klimaspørsmål

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev