Gode hjelpetjenester til barn som trenger det

Noen barn og deres familier trenger hjelp fra offentlige tjenester. Det er viktig at vi har lett tilgjengelige tiltak av god kvalitet og at tjenestene ivaretar barns rett til medvirkning og informasjon.

Våre mål er:

 • 1 God hjelp til barn i barnevernet
 • 2 Best mulig psykisk helsehjelp til barn og unge
 • 3 Barn i konflikt med loven får god og riktig hjelp

God hjelp til barn i barnevernet

Vi forsetter vårt arbeid med barnevern, og vil i tiden fremover se nærmere på fosterhjem. Regjeringen har varslet en ny fosterhjemslov, og vi håper at vårt arbeid kan være et bidrag inn i denne prosessen.

Det er et nasjonalt ansvar å sikre barn en trygg oppvekst. I Norge har Stortinget valgt å delegere en del av ansvaret for barnevernet til kommunene, men dette fratar ikke staten det overordnede ansvaret. Staten må bruke de virkemidlene den har tilgjengelig, som økonomiske virkemidler, regulering av forpliktelser i lov og kontrollmekanismer for å sikre at barnevernet har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gi barn og familier det de har behov for. Barnevernet har komplekse og vanskelige oppgaver, og hvordan de utøver sitt arbeid har stor betydning for et barns liv og utvikling.

Barneombudet skal jobbe for at

 • barn og familier har tilgang til effektive hjelpetiltak
 • barn i fosterhjem får god omsorg og riktig hjelp
 • barn i de mest komplekse sakene får hjelp tilpasset deres behov

Dette har vi gjort tidligere

I rapporten «De tror vi er shitkids» har vi snakket med barn på barneverninstitusjon, og gjennomgått en rekke barnevernssaker, for å finne ut om de får den omsorgen og den behandlingen de skal ha når de bor på institusjon.

Best mulig psykisk helsehjelp til barn og unge

Mange barn og unge opplever å ha psykiske plager. Dette kan gå ut over deres hverdag, og noen står også i fare for å utvikle alvorlige problemer. Det er derfor viktig at barn har lett tilgang til psykisk helsehjelp av god kvalitet uavhengig av hvor de bor.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen et ønske om å styrke både de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten. Barneombudet ønsker å være en aktiv bidragsyter på området.

Barneombudet vil jobbe for at

 • barn får god psykisk helsehjelp uavhengig av hvor de bor
 • behandlingstilbudet i BUP er tilpasset barn og unges behov og livssituasjon
 • det er bedre sammenheng mellom kommunal helsetjeneste og BUP

Dette har vi gjort tidligere

I 2020 undersøkte vi nærmere hvilken hjelp barn får i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). I rapporten «Jeg skulle hatt BUP i en koffert» konkluderer vi med at dagens psykiske helsevern ikke er rigget godt nok for å oppfylle barns rett til best mulig helsehjelp.

Barn i konflikt med loven får god og riktig hjelp

Barneombudet jobber for at barn i konflikt med loven skal få bedre oppfølging. Det gjelder både forebyggende hjelp og den hjelpen som tilbys som en del av straffegjennomføringen. I dag er det mange kommuner som fortsatt mangler gode hjelpetiltak til denne gruppen barn.

Vi skal jobbe for at

 • barn som har stor risiko for å ende opp i et kriminelt miljø får tilpasset hjelp med god kvalitet fra alle nødvendige tjenester
 • ved straffegjennomføringen må barn få rask oppfølging og tilgang til individuelt tilpassede tiltak som motvirker ny kriminalitet
 • straffesakskjeden tilpasses barn på en bedre måte enn i dag

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev