Kurs 3

Barns rett til å bli hørt på individnivå

Hva menes med at barn har rett til å bli hørt på individnivå? Hvordan utføre en medvirkningsprosess? Hva sier loven om pliktene som påvirker arbeidet ditt?

Start kurs
Mod3 Rett til aa bli hoert

Introduksjon

Barns rett til å bli hørt omtales også som barns rett til å medvirke. I dette kurset lærer du hvorfor barns rett til å bli hørt på individnivå er viktig, og hva barns medvirkning betyr. Vi beskriver grunnleggende prinsipper for å sikre reell og meningsfull medvirkning, og hvordan du kan gå frem for å ivareta barnets rett til å bli hørt i saken din.

Vi starter med en utfordring!

Spill av filmen nedenfor for å sette i gang.

Vil du ha tekst på filmen? Start filmen og trykk på CC på høyre side i linjen nederst.

HVORFOR

Hvorfor er det viktig at barnet blir hørt?

Målet med barn rett til å bli hørt på individnivå er at behovene og interessene til barn og unge blir tatt hensyn til i beslutninger som påvirker dem. Å lytte til hva barnet selv mener, er viktig for å kunne bestemme hva som er til barnets beste. At barn vår medvirke fører til bedre beslutninger og bidrar til å virkeliggjøre barnets rettigheter.

Spill av animasjonen nedenfor for å lære mer om hvorfor dette arbeidet er så viktig!

Diskuter og reflekter

Hvordan kan vi få barn til å føle seg trygge nok til å uttrykke sine ærlige tanker og følelser?

Refleksjon dark Blue

Tips!

Mange barn synes det er utrygt at informasjon blir delt uten at de blir involvert. Husk å alltid avklare med barnet om og hvordan informasjon skal deles. Spør hva barnet ønsker, om det er greit at du deler informasjon, og avtal med barnet hvordan det kan gjøres best mulig. Det må gode grunner til før du deler informasjon som barnet vil du skal holde hemmelig. Mange barn sier at de opplever det som utrygt å fortelle når de ikke vet hva den voksne gjør med informasjonen, og at taushetsplikten er veldig viktig.

«En god hjelper, for eksempel ungdomshjelperen, kan passe på at vi blir involvert og gi oss støtte i å ta valg.»

Tilbakemelding fra barn

HVA

Hva betyr det at barn har rett til å bli hørt?

Hva sier loven?

Grunnloven § 104

Barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv, og deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling.

Artikkel 12

 1. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.
 2. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.

FNs barnekomité generell kommentar nr. 12 er en viktig kilde for å forstå innholdet i retten til å bli hørt. 

I dette kurset har vi derfor lagt vekt på hva barnekomiteen mener er viktig når barn skal høres.

Barn har rett til å bli hørt i saker som påvirker dem. Om du jobber med barn, eller behandler saker som påvirker et barn, skal du passe på at barnet får utrykke sine meninger i saken og legge vekt på det barnet sier. Dette er viktig for å kunne vite hva som er barnets beste.

Spill av filmen nedenfor, hvor vi går gjennom disse kravene og ser nærmere på pliktene som gjelder for deg og alle andre som gjør beslutninger som påvirker barn

Reflekter og diskuter

Hva menes med «reell og meningsfull medvirkning» for barn, og hvorfor er dette viktig i praksis?

Refleksjon dark Blue

HVORDAN

Hvordan ivareta barns rett til å bli hørt?

Denne delen beskriver fem faser for å gjennomføre barns rett til å bli hørt og ni grunnleggende prinsipper for medvirkning. Enten du selv har ansvaret for å høre barnet, eller du skal undersøke om noen andre har gjort det, må du vurdere om dette er ivaretatt.

Medvirkning er ofte en del av prosessen med å vurdere barnets beste, som du kan lære mer om i kurs 1.

Prinsipper for god medvirkning

Medvirkningen skal være meningsfull og reell. Selv om du har snakket med et barn, betyr det ikke at rettighetene til barnet er oppfylt. Det betyr at du må legge til rette for at barnet får best mulige forutsetninger for å danne seg meninger og gi utrykk for dem. Du må også sørge for at barnets synspunkter faktisk blir tillagt vekt.

For at medvirkning skal være effektiv og meningsfylt, må den forstås som en prosess, og ikke som en engangshendelse. Barnet skal få ta aktivt del i det som skjer i livet sitt, og det må være rom for at barnet kan utvikle og forandre meningene sine. Du som jobber med barn, må jevnlig snakke med barnet om hjelpen det får, og hvilke ønsker barnet har. Som saksbehandler kan du være nødt til å hente inn barnets meninger flere ganger i løpet en saksbehandlingsprosess, særlig om den går over tid.

FNs barnekomite har utformet prinsipper for god medvirkning. Før vi ser videre på fasene i en medvirkningsprosess, skal vi bli bedre kjent med prinsippene.

Alle prosesser for barns medvirkning skal være:

 • 1. Åpne og informative Les mer+ Lukk-

  Barnet må få tilpasset og relevant informasjon om hva deres rett til å bli hørt innebærer og at de som bestemmer har plikt til å ta hensyn til barnets meninger. Barnet må få informasjon om hvordan medvirkningen skal skje, hva som er formålet og hva den kan føre til.

 • 2. Frivillige Les mer+ Lukk-

  Barn skal aldri tvinges til å gi uttrykk for synspunkter. Barnet skal gjøres oppmerksom på at det når som helst kan trekke seg.

 • 3. Basert på respekt Les mer+ Lukk-

  Barnets synspunkt skal behandles med respekt. Barnet skal få anledning til å komme med ideer og forslag. Du må kjenne til og ta hensyn til den sosiale og kulturelle konteksten og miljøet barnet lever i. Når du jobber med barn er det generelt viktig at du anerkjenner, respekterer og bygger videre på kunnskap fra barn og prosesser der barn har medvirket.

 • 4. Relevante Les mer+ Lukk-

  Spørsmålene du stiller må ha relevans for barnets liv og gi barnet mulighet til å bruke kunnskapen og ferdighetene sine. Det må være rom for at barnet kan ta opp og definere spørsmål barnet selv mener er relevant og viktig.

 • 5. Barnevennlige Les mer+ Lukk-

  Tilpass omgivelsene og gjennomføring til barnets behov og kapasitet, og ta hensyn til at barn har ulike behov for støtte og tilrettelegging. Det må være nok tid og ressurser til å sikre at barnet kan forberede seg skikkelig og være trygg på prosessen.

 • 6. Inkluderende Les mer+ Lukk-

  Alle barn skal ha likeverdige muligheter til å medvirke. Det kan hende du må jobbe aktivt for at barn i sårbare situasjoner skal få de samme mulighetene til å gi utrykk for meningene sine. Du må ta hensyn til barnet kulturelle bakgrunn, og barn med andre språk eller barn med funksjonsnedsettelser må få nødvendig støtte og hjelpemidler.

 • 7. Med nødvendig opplæring Les mer+ Lukk-

  Du må være godt forberedt. Det handler både om å ha nødvendig utstyr og hjelpemidler, og kompetanse i å snakke med barn. Du kan få gode råd og tips fra barnet det gjelder om hvordan prosessen kan gjennomføres best mulig. Barnet skal også få nødvendig opplæring for å delta på en god måte, for eksempel om hvilke muligheter og rettigheter det har. Mange barn er ikke vant til å medvirke. Når barnet ikke forstår hva og hvordan som forventes av dem, blir det også vanskelig å danne seg meninger og bidra på en god måte. Medvirkning er noe barnet lærer.

 • 8. Sikre og sensitive Les mer+ Lukk-

  For noen barn kan det å fortelle få negative konsekvenser. Et barn som forteller om vold eller omsorgssvikt kan få hele livet snudd på hode i løpet av kort tid. Å fortelle om mobbing eller klage på hjelpen barnet har fått, kan være vanskelig og føre til endringer barnet ikke har kontroll på. Du har ansvar for å minimere risikoen for at barnet blir utsatt for negative konsekvenser på grunn av sin medvirkning. Det krever at dere har rutiner for personvern, sikkerhet og hvordan barn skal beskyttes, som også tar hensyn til at enkelte grupper av barn er særlig utsatt.

 • 9. Etterrettelige og ansvarlige Les mer+ Lukk-

  Følg opp barnet og gi det mulighet til å gi tilbakemelding om hvordan prosessen har vært. Informer barnet om hvordan barnets synspunkter er blitt tolket og brukt, og gi barnet muligheten til å komme med innsigelser og påvirke analysen din. Barnet skal også få informasjon om hvordan deres meninger har påvirket resultatet.

Vi skal nå gå gjennom de fem fasene i medvirkningprosessen - steg for steg!
Trykk neste for å fortsette.

Fem faser for medvirkning på individnivå

Du vil nå lære hvordan du kan gå frem for å ivareta barns rett til å bli hørt. Vi har delt medvirkningsprosessen inn i fem faser når vi snakker om barns rett til å bli hørt på individnivå.

Tilpass fasene så det passer til ditt arbeid, enten du er saksbehandler og snakker med barnet noen få ganger, eller du møter barnet ofte som en del av hjelpen du gir.

1. Forberede

Forbered deg selv og barnet godt. Det skaper trygghet, gir barnet mulighet til å tenke seg om og gir deg informasjon om hvordan du kan tilrettelegge.

 • Sjekkliste Les mer+ Lukk-
  • Tenk gjennom de ni prinsippene og hvilke krav det stiller til prosessen.
  • Tenk gjennom hvilke spørsmål du vil ta opp med barnet og hvor stort rom det er for medvirkning. Husk at barnet kan ha mening om ting du ikke vet på forhånd, og om spørsmål vi voksne tror er for vanskelige. I komplekse spørsmål skal barnet får uttale seg om det barnet kan si noe om.

  • Gi barnet informasjon om hva det kan forvente seg gjennom prosessen:
   • Hva innebærer retten til å bli hørt, og hva kan barnet forvente av deg.
   • Hvilken betydning kan barnets mening få for utfallet av saken.
   • Hva vil informasjonen bli brukt til, og hvilke konsekvenser kan barnets medvirkning få.
   • Hvordan barnet kan velge å dele sine synspunkter, enten direkte til de som bestemmer, eller gjennom en representant.
   • Hvordan høringen vil bli gjennomført, og hvem som er med.
   • Hvordan barnet selv kan komme med ønsker til høringen.
  • Undersøk hvilke behov barnet har for tilrettelegging:
   • Spør foreldre eller fagpersoner rundt barnet.
   • Spør barnet hvilke behov og ønsker det har.
   • Spør om barnet vil ha med seg en støtteperson eller ønsker at noen skal representere dem.
  • Avgjør hvem som skal snakke med barnet, og vurder om det er behov for opplæring eller veiledning.
 • Skal du alltid snakke med barnet direkte? Les mer+ Lukk-

  Barn bør få mulighet til å bli hørt direkte der det er mulig.

  Det har stor egenverdi å møte barnet direkte, og bidrar som regel til at saken blir bedre opplyst. Det er viktig for å forstå hvem barnet er og hvilke behov barnet har. Barnet vil ofte vektlegge andre ting når de får snakke direkte med den som bestemmer.

  Noen ganger kan det være bedre for barnet å snakke med en barnet kjenner og er trygg på, eller en som er uavhengig. For eksempel i saker der barnet vil gi tilbakemelding om at hjelpen som blir gitt ikke er god nok. I slike saker kan det være best at barnet blir hørt gjennom en representant. Det viktigste er at barnet blir spurt og får velge.

  Alle som representerer et barn, må:

  • kunne videreformidle barnets syn riktig og slik barnet ønsker
  • ha erfaring fra arbeid med barn
  • ha forståelse for saken og kunnskap om prosessen
  • være bevisst på at han eller hun utelukkende representerer barnets interesser
  • huske at barnet kan ha et helt annet syn på saken enn foreldrene og at det kan være en interessekonflikt mellom dem.
 • Tips fra ungdom Les mer+ Lukk-
  • Bli kjent med ungdommen før møtet om mulig.
  • La ungdommen få velge om han/hun vil være med eller om andre skal representere ungdommen.
  • Spør ungdommen om foreldrene skal være med. Mange har vanskelig for å åpne seg for foreldre. Andre ganger kan det være bra fordi de kan hjelpe med å spørre og svare.
  • Gi ungdommen nok informasjon.
  • Vurdere om møtet skal være fysisk eller digitalt. Det er ulikt hva ungdommer liker.

«Hjelperne må involvere oss i det som skjer, men også være bevisst på hvordan. Medvirkning er ikke det samme som at all oppmerksomhet er rettet på oss og vi stilles masse spørsmål, eller får for mye ansvar.»

Ungdom om medvirkning

2. Gjennomføre

Det er viktig at du tilrettelegger møtet med barnet godt, slik at du er sikker på at barnet opplever prosessen som trygg og dermed får gitt utrykk for meningene sine. Det kan være vanskelig for barnet å uttale seg, og du har et ansvar for å trygge barnet.

 • Sjekkliste Les mer+ Lukk-
  • Sørg for at omgivelsene er hyggelige og oppmuntrende.
  • Sørg for nødvendig tilrettelegging, hjelpemidler, tolk osv.
  • Fortell om deg selv og vær interessert i hvem barnet er.
  • Gi barnet rom til å løfte fram problemstillinger som han/hun er opptatt av.
  • Gjør barnet trygg på at du er villig til å lytte og ta barnets meninger seriøst.
  • Fortell barnet hva som vil skje med informasjonen. Forklar taushetsplikten og avtal om, og hvordan, informasjon skal deles videre.
 • Tips fra undom Les mer+ Lukk-
  • Snakk direkte med ungdommen. Involver oss selv om vi ikke kan svare eller noen ganger lar foreldrene våre svare.
  • Forsikre dere om at ungdommen har fått informasjon og forstått den.
  • Vær vennlig og ta ting i vårt tempo.
  • Bruk et språk vi forstår og forklar vanskelige fagbegreper.
  • Still åpne spørsmål og la oss velge hva vi vil svare på.
  • Gi oss støtte til å ta valg ved å gi oss alternativer.
  • Ha et positivt fokus på hva vi får til.
  • Oppsummere i slutten av møtet slik at ungdommen kan rette opp i feil før informasjonen deles med andre.
  • Én hjelper kan få samtykke fra ungdommen til å oppdatere de andre som trenger informasjon, etter hvert møte (helst skriftlig).

  Mange barn forteller at relasjonen til den voksne er noe av det viktigste for å kunne medvirke. At de blir møtt med forståelse, får en opplevelse av at du lytter og bryr deg om deres hverdag. Det har også betydning at samtalen er avslappet og naturlig, og at det er rom for humor. Når hjelperen i kommunen kan ta seg tid til å snakke om dagligdagse ting og bli kjent før de går inn på de vanskelige temaene, opplever ungdommene at hjelperen bryr seg.

«God medvirkning er når vi får god informasjon om hjelpen vi skal få og hva som skjer i saken vår, og får fortelle det som er viktig for oss.»

Undom om medvirkning

3. Vurdere betydningen av barnets synspunkter

Barns rett til å bli hørt betyr også at deres synspunkter skal bli tatt på alvor. Det betyr ikke nødvendigvis at de skal bestemme, men at du har plikt til å legge vekt på det de sier. 

 • Sjekkliste Les mer+ Lukk-

  Barn skal ha gradvis større medbestemmelse og selvbestemmelse, i tråd med barnets alder og modenhet.

  Det er ikke bare alder som er viktig. Du må gjøre en konkret vurdering av barnets synspunkter. Det er flere ting som kan spille inn.

  • Barnets evne til å forstå saken og vurdere implikasjonene av sine synspunkter.
  • Barnets evne til å gi uttrykk for sine synspunkter på en fornuftig og selvstendig måte.
  • Hvor sterke og konsistente meninger barnet har.
  • Hvor godt barnet grunngir synspunktene sine.
  • Om barnet har et reflektert og realistisk bilde av situasjonen.

  Husk at tilretteleggingen du gir er viktig for barnets modningsprosess og evne til å danne seg synspunkter. Dersom barnet hadde lite å si, kan det være lurt å vurdere om forutsetningene var til stede, eller om du bør tilrettelegge bedre og snakke med barnet en gang til.

«God medvirkning er å kommunisere godt med oss. Det innebærer at vi får en sentral rolle i vår egen sak og eier vår egen historie. Vi blir involvert og får være med å bestemme, samtidig som vi får hjelp og støtte til å ta valg.»

Ungdom om medvirkning

4. Gi tilbakemelding og vis hvordan barnets synspunkter er brukt

Gi barnet informasjon om utfallet av prosessen, og forklar hvordan barnets synspunkter er blitt tatt hensyn til.

 • Tilbakemelding Les mer+ Lukk-

  Tilbakemeldingen bidrar til at høringen av barnet ikke bare er en formalitet, men at synspunktene også tas alvorlig. Det kan gi barnet grunnlag for å komme med mer informasjon eller klage.

  Noen barn opplever at de blir snakket med, men at det ikke har betydning for beslutningen. Når du viser hvordan synspunktene er vektlagt, blir det lettere for barnet å forstå hvis du bestemmer noe annet enn barnet ønsket.

 • Vis Les mer+ Lukk-

  Når barn er hørt som en del av saksbehandlingen må du vise hvordan barnets synspunkter er innhentet og hvilken vekt de har fått. Det kan bidra til bedre beslutninger, ved at du tenker gjennom og nyttiggjør deg barnets erfaringer.

  Det bidrar også til at barnet og foreldrene får informasjon om hvilken betydning barnets stemme har hatt, og kan gi beskjed om noe ikke stemmer. Begrunnelsen er også helt sentral for den instansen som eventuelt skal overprøve avgjørelsen.

  Dersom barnets synspunkter ikke er dokumentert og vektlagt kan dette være en saksbehandlingsfeil.

«Vanskelig at de voksne sier de skal høre, og så blir resultatet det motsatte.»

Barn om medvirkning

5. Følg opp

Sørg for at barnet får anledning til å gi tilbakemeldinger om prosessen, og informer barnet om retten til å klage.

Barnet skal være sikker på at det kan si ifra på en trygg måte, og ikke risikere å få negative konsekvenser.

 • Sjekkliste Les mer+ Lukk-
  • Ta en telefon til kontaktperson etter noen dager for å sjekke om barnet har det bra og at videre oppfølging er ivaretatt.
  • Sørg for at barnet har noen å si ifra til dersom det er uenig, og hvem de skal kontakte om de vil klage på avgjørelsen.
  • Tilby et oppfølgingsmøte dersom barnet ønsker det.
  • Spør om barnet vil gi tilbakemelding om hvordan det opplevde prosessen.
 • Tips fra ungdom Les mer+ Lukk-
  • For å si ifra må vi ha voksne vi er trygge på. Men hvis vi ikke er trygge, hjelper det ikke å bli spurt.
  • Gjør det mulig å gi tilbakemeldinger på andre måter enn ansikt til ansikt. For eksempel på SMS eller et spørreskjema.

«Jeg har vansker med å gi kritikk face to face, så enten at det er anonymt, eller at man ikke må se dem i øynene når man må kritisere dem.»

Ungdom om medvirkning

Oppsummering

Nå har du lært om de grunnleggende prinsippene for medvirkning og hvilke faser prosessen kan deles inn i.

Tenk gjennom hvilken nytte dette kan ha i arbeidet ditt og hvilke forutsetninger som bør være på plass for at du skal kunne ta dette i bruk.

Tipsene fra ungdom i dette kurset er hentet fra Barneombudets ekspertgruppe i rapporten «Å eie sin egen historie».

Gratulerer!
Du har fullført hele kurs 3!

Last ned diplom

Ønsker du å gi oss tilbakemelding?

Diplom ikon

Ønsker du å gi oss tilbakemelding?

Du kan selv velge om du vil ta flere kurs og når du vil ta dem! Det er helt opp til deg! Skulle det være interessant med et kurs til?

Tilbake til kursoversikt
Alle Barn 1

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev