Kurs 2

Barnets beste på systemnivå

Hvorfor er det viktig å utrede konsekvenser for barn og unge i saker som angår dem? Kunnskap om hvordan en sak påvirker barn gjør at vi kan vurdere hva som er til barnets beste og fatte gode beslutninger. Hvordan vurdere barnets beste på systemnivå?

Start kurs
Mod2 Barnsbeste

Introduksjon

Grunnloven og FNs barnekonvensjon fastslår at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som berører barn. Det betyr også i alle beslutninger på systemnivå. Hva betyr det at barnets beste skal være vurdert på systemnivå, og hvorfor og hvordan gjør vi det? Dette skal vi forsøke å svare på i dette kurset.

FNs barnekonvensjon er rettigheter for barn som skal sikre en god og trygg oppvekst. Derfor er det nyttig å gå ut fra disse rettighetene når du skal undersøke hvilke konsekvenser en beslutning vil ha for barnets rettigheter. Det er dette vi kaller en barnerettighetsvurdering, et verktøy vi går gjennom i slutten av dette kurset.

La oss begynne!

Vil du ha tekst på filmen? Start filmen og trykk på CC på høyre side i linjen nederst.

HVORFOR

Hvorfor er det viktig å vurdere barnets beste?

Målet med å vurdere barnets beste på systemnivå er å sikre at behovene og interessene til barn og unge blir tatt hensyn til i beslutninger som påvirker dem. Hva som er barnets beste skal være en del av beslutningsgrunnlaget i alle saker som berører barn, både direkte og indirekte. Å lytte til hva barn selv mener, er viktig for å kunne bestemme hva som er til barnets beste. En grundig vurdering kan føre til bedre beslutninger og bidra til å virkeliggjøre barnets rettigheter.

Spill av animasjonen nedenfor for å lære mer om hvorfor det er så viktig å vurdere barnets beste og barnets rett til å bli hørt på systemnivå!

Reflekter og diskuter

Hva gjør vi i vår virksomhet for å finne ut hvilke konsekvenser en sak kan få for barn?

Refleksjon

HVA

Hva betyr det at myndighetene har plikt til å vurdere barnets beste i alle saker?

Hva sier loven?

Grunnloven § 104 annet ledd

Ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn.

FNs barnekonvensjon artikkel 3 nr. 1

Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn. 

Grunnloven § 104 bygger på barnekonvensjonen artikkel 3. FNs barnekomité lager uttalelser om hvordan barnekonvensjonen skal forstås. Barnekomiteen har i generell kommentar nr. 14 en omfattende gjennomgang av artikkel 3. Denne kommentaren er den viktigste kilden for dette kurset.

Regelen om barnets beste betyr at alle som tar beslutninger på vegne av samfunnet har plikt til å vurdere om barn blir berørt. Du skal undersøke på hvilken måte de blir berørt, og hvilken løsning som vil være til barnets beste. Dette skal være et grunnleggende hensyn.

I filmen nedenfor går vi gjennom disse kravene og hva de innebærer!

Reflekter og diskuter

Finnes det møteplasser i vår virksomhet der vi diskuterer og vurderer grunnleggende ting for beslutningen, som barnets beste?

Refleksjon

HVORDAN

Hvordan vurdere barnets beste på systemnivå?

Barneombudet har utarbeidet en modell med fire steg som beskriver prosessen du skal gjennom når du vurderer barnets beste. Modellen kan brukes både når du skal vurdere barnets beste i en enkeltsak og når du skal vurdere barnets beste i saker på systemnivå.

Å vurdere barnets beste på systemnivå skal være en del av den arbeidsprosessen du allerede holder på med. Det handler om å identifisere hvordan beslutningen berører barn, og hvordan arbeidet da må innrettes. Du skal få et barneperspektiv inn i arbeidet før du skal ta en beslutning.

Mangelfulle vurderinger av konsekvenser for barn kan gi svake beslutninger, der utilsiktede negative konsekvenser kan føre til unødvendige belastninger og store utgifter på sikt.

En systematisk måte å jobbe på øker sjansene for at barnets beste er inkludert i vurderingene, noe som vil bidra til høyere kvalitet i beslutninger som berører barn og unge.

Prosessen med å vurdere barnets beste på systemnivå kaller vi en barnerettighetsvurdering. En barnerettighetsvurdering skal kartlegge hvilke konsekvenser et tiltak kan ha for oppfyllelsen av barnets rettigheter.

Modellen nedenfor viser de ulike stegene i en barnerettighetsvurdering og hvor du er i prosessen!

Prosess for barnets beste-vurderinger

Forberedelse

Mange beslutninger i samfunnet påvirker barn.

Før du går i gang med prosessen, må du avklare om tiltakene vil ha direkte eller indirekte konsekvenser for barn. Allerede her er det viktig å hente inn kompetanse om barns utvikling, behov og interesser.

Har tiltaket konsekvenser for barn skal du gjøre en vurdering av barnets beste. Hvor omfattende vurderingen skal være, kommer an på i hvor stor grad barn er berørt.

Viktige spørsmål:

 • Hvilke konsekvenser kan tiltaket tenkes å ha for barn?
 • Hvor store konsekvenser kan det få for barn?

Jobber du i staten?

Dette kan du se i sammenheng med spørsmål 1 og 2 i Utredningsinstruksen:

Hva er problemet, hva vil vi oppnå og hvilke tiltak er relevante?

Vite

På dette steget skal du sikre at du har et godt kunnskapsgrunnlag som gir tilstrekkelig informasjon om barn og unges behov og mulige konsekvenser for barn i din sak. Dette vil sikre et barneperspektiv i saksbehandlingen.

Ofte er det sånn at du skal vurdere barnets beste innenfor en gitt kontekst. Finn ut hvilke barn som påvirkes og hvilken situasjon de er i. Hvilke rammer er gitt for den vurderingen du skal gjøre, og hvilke rammer kan påvirkes? Dette er utgangspunktet for vurderingen av barnets beste i din sak. For eksempel kan situasjonen være at noen barn må bo i institusjon eller på krisesenter. Da vil vurderingen være konkret hva som er barnets beste mens de bor i institusjon eller på krisesenter.

 • Hent inn relevant informasjon om hvordan barns interesser og behov blir påvirket. Du kan finne informasjon fra blant annet forskning, kunnskap fra barn, kunnskap fra myndighetene, fagmiljø og sivilt samfunn.
 • Kunnskap fra barn og unge er en sentral del av kunnskapsgrunnlaget i saken. Hva barn og unge selv mener de har behov for, og hvordan barns interesser og behov blir påvirket av saken du arbeider med er viktig informasjon. Hvordan du kan innhente barn og unges stemmer kan du lære mer om i kurset «Barns rett til å bli hørt på systemnivå».
 • Innhent kunnskap om barns behov og rettigheter. Hva er viktig for de gruppene barn som saken din berører og hvilke rettigheter har de? Er det noen grupper barn som er i en særlig utsatt situasjon og har ekstra behov?
 • Vurder hvordan saken påvirker de ulike rettighetene i barnekonvensjonen. Når du vurderer barnets beste på systemnivå, så bør du se på alle relevante rettigheter. Du bør stille deg spørsmål om for eksempel hvordan beslutningen påvirker barns rett til utdanning, eller barns rett til fysisk og psykisk helse. Rettighetene gjelder alle livsområder til barn, og ut fra det kan du danne deg et helhetlig bilde av konsekvensene.
 • Vurder konsekvensene for barns rettigheter konkret i din sak. Det er ikke tilstrekkelig at du omtaler situasjonen for barn generelt, dersom beslutningen spesielt vil påvirke en bestemt gruppe barn.
Model1 steg1 vite

Viktige spørsmål

 • Hvilke grupper barn påvirkes av beslutningen? Hva vet du om deres situasjon og behov?
 • Hvilke positive og negative konsekvenser kan beslutningen ha for barns rettigheter?
 • Finnes det tilstrekkelig kunnskap om hvordan barn påvirkes, eller trenger du ny kunnskap?
 • Vet du hva barn selv mener, eller er det nødvendig å innhente mer kunnskap om dette?

Jobber du i staten?

Dette kan du se i sammenheng med spørsmål 3 og 4 i Utredningsinstruksen:

Hvilke prinsipielle spørsmål reiser sakene? Hva er de positive og negative virkningene av tiltakene, hvor varige er de, og hvem blir berørt?

Vurdere

På dette steget skal du vurdere hvordan forslagene dine kan ivareta barns behov og rettigheter best mulig. Du må vurdere de ulike konsekvensene for barn, og avgjøre hva som samlet sett vil være til barnets beste og konkludere.

Det er viktig å huske på at det som er best for barn generelt, ikke alltid er det beste for alle barn – for eksempel barn med særlige utfordringer.

 • Hva skal til for å ivareta barns rettigheter og behov? Vurder konsekvensene for barn og vei dem opp mot hverandre. Hva er positive og negative konsekvenser? Dersom det er umulig å unngå negative konsekvenser, må du vurdere hvilke tiltak som kan kompensere for disse slik at barns behov blir oppfylt best mulig.
 • Hva barn selv mener er viktig. Vekten av dette vil variere ut fra hvor god prosessen med medvirkningen faktisk har vært.
 • Hvordan du skal vektlegge betydningen av de ulike konsekvensene vil variere. Barns sårbarhet vil for eksempel ha stor betydning i saker som gjelder barn i utsatte livssituasjoner.
 • I enkelte tilfeller kan det som generelt er til det beste for barn, få uheldige konsekvenser for en spesifikk gruppe barn. Da må du vurdere kompenserende tiltak for den gruppen barn som rammes.
 • Gjør en konkret helhetsvurdering slik at du finner den løsningen som ivaretar barns interesser og rettigheter best mulig – på kort og lang sikt. Konkluder med hva som vil være til barnets beste.
Model1 steg2 vurdere

Viktige spørsmål

 • Hvilke tiltak vil oppfylle barns rettigheter på best mulig måte?
 • Er konsekvensene forskjellige for ulike grupper av barn?
 • Hvilke tiltak kan fjerne eller dempe negative konsekvenser for barn?

Jobber du i staten?

Dette kan du se i sammenheng med spørsmål 5 i Utredningsinstruksen:

Hvilke tiltak anbefales, og hvorfor?

Vekte

På dette steget skal du vekte andre relevante hensyn opp mot barnets beste og ta en beslutning i saken.

 • Når du har funnet ut hvilke tiltak og løsninger som du mener er til barnets beste, må du vekte andre hensyn opp mot barnets beste. Andre relevante hensyn kan for eksempel være økonomi, effektivitet eller behov for regulert innvandring.
 • Vurder konkret hvilke hensyn som trekker i motsatt retning av barnets beste, og hvor tungtveiende de er. Ett eksempel er saker om utvisning av foreldre fra Norge, der innvandringsregulerende hensyn ofte veier tyngre enn barnets beste.
 • Loven krever at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn, og det skal derfor mye til for at andre hensyn skal gå foran. I så fall må du vise hvorfor.
 • Legg ekstra stor vekt på barnets beste i saker som har stor betydning for barn, og der barn selv har sterke meninger.
 • Beslutt hvilke kompenserende tiltak som kan settes inn dersom andre hensyn må gå foran barnets beste. Du må stille deg spørsmålet hva som skal til for å oppfylle barns rettigheter så godt det lar seg gjøre, på tross av de negative konsekvensene. Koronapandemien er et eksempel på en sak hvor dette ikke ble gjort i stor nok grad.
Model1 steg3 vekte

Viktige spørsmål

 • Bør du gi barnets beste ekstra vekt i denne saken?
 • Må andre hensyn i dette tilfellet gå foran barnets beste? Hvorfor må andre hensyn gå foran?
 • Har du vurdert andre løsninger og kompenserende tiltak?

Jobber du i staten?

Dette kan du se i sammenheng med spørsmål 5 i Utredningsinstruksen:

Hvilke tiltak anbefales, og hvorfor?

Vise

På dette steget skal du dokumentere hva du har gjort i de tre foregående stegene. Dokumentasjon er viktig for å sikre at andre kan se hvilke vurderinger du har gjort, og at de kan etterprøves.

 • Dokumenter begrunnelsen, ved å vise hvilken kunnskap du har innhentet, hvilke rettsregler du har brukt og hvilke fakta du har lagt til grunn.
 • Vis hvilke hensyn du har tatt i vurderingen av barnets beste, og hvordan du har veid disse hensynene opp mot hverandre.
 • Vis hvordan barnets beste er vurdert opp mot andre hensyn.
Model1 steg4 vise

Viktige spørsmål

 • Hvordan har du dokumentert kunnskap du har innhentet?
 • Hvordan viser du avveiingen av ulike hensyn i vurderingen av barnets beste?
 • Hvordan viser du at du har vektet andre hensyn opp mot barnets beste?

Jobber du i staten?

Dette kan du se i sammenheng med spørsmål 5 i Utredningsinstruksen:

Hvilke tiltak anbefales, og hvorfor?

Beslutning

Har du fulgt disse stegene, så har du et godt grunnlag for å gjøre en vurdering av barnets beste.

Husk at beslutningen skal inneholde informasjon om hvilken informasjon den bygger på, hvilke vurderinger du har gjort av barnets beste, hvordan dette er veid opp mot andre hensyn i saken og med dette grunnlaget for konklusjonen i saken.

Oppsummering

Nå har du lært om hvordan du skal vurdere barnets beste før du tar en beslutning i saken din. Har du det du trenger for å sette i gang? Bruk modellen aktivt og ta den med deg i arbeidet ditt!

Diskuter gjerne med kollegaene dine hvordan du skal sette dette i verk.

Under finner du to eksempler som du kan se på.

Eksempler

Utvikle lavterskeltilbud psykisk helse

Flere kommuner har behov for å utvikle et tilbud om lavterskel psykisk helsehjelp til barn og unge. Kommunen har ansvar for å utrede og behandle milde til moderate psykiske plager hos barn og unge, men det finnes ingen konkrete lovkrav om et slikt tilbud. Det kan dermed fort forsvinne i budsjettdiskusjoner.

Et slikt tilbud må ses i sammenheng med kommuneplanens samfunnsdel, og barnevernets forebyggende plan. En kartlegging av barns behov og vurdering av barnets beste, vil kunne bidra til at behovet for et slikt tilbud kommer klart frem.

Følg stegene i prosessen for å se hvordan dette kan løses.

 • Vite Les mer+ Lukk-

  En kommune har i kommuneplanens samfunnsdel fastslått at de skal sørge for god psykisk helsehjelp til at barn og unge. Kommunaldirektør for helse og omsorg skal legge frem forslag om hvordan kommunen bør etablere et lavterskeltilbud psykisk helsetilbud for barn og unge. Utredingen må vurdere hva slags tilbud som vil være til barnets beste. Utredningen må inneholde kunnskap om hva barn og unge i kommunen har behov for, og hvilke forutsetninger som er til stede i kommunen.

  I tillegg til generell kunnskap om barns behov, kan relevante kilder være:

  • Eksisterende kunnskap fra KOSTRA, folkehelseprofiler, oppvekstprofiler, Elevundersøkelsen, Ungdata og statistikk fra kommunale tjenester.
  • Innspill og dialog med brukere i kommunen: barn og unge selv og deres familier.
  • Dialog med tjenestene i kommunen, som PP-tjenesten, barnevernet, helsestasjonen, skole og barnehage.

  Viktige forhold å vite noe om er:

  • Hva er barn og unges situasjon, og hvilket behov de har for støtte? Hvem har behov for et tilbud om psykisk helsehjelp og hvor stor er omfanget? Hva slags hjelp har barn og unge behov for?
  • Hva mener barn og unge selv? Kunnskap fra for eksempel Ungdata og Elevundersøkelsen kan suppleres med kunnskap fra barn i kommunen som har, eller kan få, behov for psykisk helsehjelp. Hvis dette ikke finnes, må du innhente denne kunnskapen gjennom barns medvirkning.
  • Hvilken kompetanse og ressurser finnes i kommunen? Hvordan er tjenestene organisert, og hvem kan bidra til å utvikle et tilbud? Hvilke rammebetingelser trenger tjenestene for å ivareta barns behov?
  • Hvilke krav stiller regelverket til kommunens tilbud? Hvilke rettigheter har barn og hvordan kan psykisk helsehjelp påvirke de andre rettighetene barna har? Kan det bidra til barnets utvikling og utdanning?
  • Hvilke konsekvenser kan det få for barns rettigheter dersom det ikke finnes et godt nok tilbud? Hva med skolefravær og frafall i skolen, utvikling av alvorlig psykisk lidelse, risikoen for rus og kriminalitet og konsekvenser for familiene og samfunnet?
 • Vurdere Les mer+ Lukk-

  Det er viktig at teamet som skal vurdere hvilke løsninger som vil ivareta barnets beste har god kompetanse, både om barns behov og om tjenesteapparatet. Deres vurdering av kunnskapen som er innhentet skal legge grunnlag for et forslag om lavterskel psykisk helsetilbud, som vil ivareta barnets beste.

  Her vil lokale forhold blant annet fra kommunens nøkkeltall være viktig informasjon. Generell kunnskap om barns behov og kunnskap fra barns medvirkning vil trolig peke på momenter som fleksibilitet og tilgjengelighet, åpningstider utenfor skoletid, lav terskel for kontakt, ingen henvising, at ansatte har tid til å bygge relasjon og skape trygghet på barnets premisser, foreldreveiledning mm.

  Oppsummeringen av hva som er viktig for barn og hvorfor, vil danne et godt bilde av hva som er til barnets beste. Konklusjon: Utredere i kommunen foreslår hvordan et tilbud om psykisk helsehjelp kan organiseres og dimensjoneres for å ivareta barns behov.

 • Vekte Les mer+ Lukk-

  Når forslaget skal til politisk behandling kan andre hensyn spille inn i vurderingen, slik som kommunens økonomi, hensynet til behovene i andre oppveksttjenester og i andre planprosesser. En god vurdering av barnets beste på kort og lang sikt, vil være et viktig virkemiddel for å vurdere betydningen tiltaket vil få for barn og familier i kommunen og den samfunnsøkonomiske nytten.

  Å forebygge uhelse og skjevutvikling hos barn og unge vil ikke bare være barnets beste nå, men på sikt være både lønnsomt og til barnets og samfunnets beste.

 • Vise Les mer+ Lukk-

  Også i politiske og administrative beslutninger som denne er det viktig å vise hvilke vurderinger som er gjort.

  For det første skjerper krav til dokumentasjon at man faktisk foretar gode vurderinger.

  For det andre skal beslutningene, og de prioriteringer som er gjort, kunne forsvares i et offentlig ordskifte.

Ny lov om krisesenter

Krisesenter er et tiltak for å beskytte mennesker som lever i voldelige relasjoner. I arbeidet med krisesenterloven (2009) ble det imidlertid ikke utredet hvilke konsekvenser det har for et barn å bo på krisesenter.

I arbeidet med den nye loven må myndighetene sikre at konsekvensene for barns rettigheter er vurdert, og at barnets beste ivaretatt.

Følg stegene i prosessen for å se hvordan dette kan løses.

 • Forberedelse Les mer+ Lukk-
  • Er barn berørt i saken?
   Ja.
  • I hvor stor grad er barn berørt?
   Tilbudet på krisesenter har stor betydning for en gruppe barn i en svært sårbar situasjon.

  Konklusjon:
  Barnets beste må være en viktig del av utredningen av ny lov.

 • Vite Les mer+ Lukk-

  Det første myndighetene må gjøre, er å kartlegge alle rettigheter som er relevante, undersøke hvilke rettigheter som påvirkes mest og hva som har størst betydning for barn.

  Forutsetningen i dette eksemplet er at barnet må bo på krisesenter og at krisesenter ofte kan ligge langt fra barnas hjem. Dette må loven ta høyde for, og det er blant annet dette som danner rammene for vurderingen av barnets beste i denne saken.

  • Hva er situasjonen for barn som bor på krisesenter?
  • Barn som bor på krisesenter er i en sårbar situasjon. Hvordan påvirker situasjonen barns grunnleggende behov som stabilitet, kontinuitet og forutsigbarhet? Hva kan kompensere for dette?
  • Hva er viktig for barn som bor på krisesenter?
  • Hva mener barn og unge selv om disse spørsmålene?
  • Hvilken risiko er det for mangelfull oppfyllelse av barns rettigheter?

   For eksempel:
   • Retten til utdanning: Ikke alle barn går på skole mens de bor på krisesenter, og mange må bytte skole midlertidig.
   • Retten til lek og fritid: Barn på krisesenter får ikke delta i fritidsaktiviteter som andre barn. Mange kan heller ikke ta med venner hjem.
   • Retten til familieliv: Får barn på krisesenter ha kontakt med familien sin?
   • Retten til helse: Hvordan følge opp barns behov for lege, tannlege eller psykolog mens de bor på krisesenter?
   • Retten til rehabilitering: Mange barn på krisesenter får ikke hjelp til å bearbeide opplevelsene sine.
   • Retten til beskyttelse: Er barna godt nok ivaretatt?
  • Hvordan påvirker situasjonen barns rett til best mulig utvikling?
  • Hvordan kan man ivareta barnets rett til familieliv og retten til lek og fritid gjennom samvær med andre barn og deltakelse på fritidsaktiviteter? Retten til velferd og involvering av NAV er også viktige spørsmål.
  • Hvordan kan man ivareta barns rett til å bli hørt? Medbestemmelse i spørsmål om samvær?
  • Hva finnes av kunnskap om barn på krisesenter?

  For barn som bor på krisesenter, vil det være viktig at skole, barnehage, helsetjenester og barnevern er forberedt på å ivareta barna. En gjennomgang av barnas situasjon og behov vil bidra til å kartlegge konsekvenser og nødvendige tiltak fra andre tjenester enn bare krisesenteret. Hvordan hjelpen fungerer vil være avhengig av hvordan tjenestene ivaretar plikten til å samarbeide om tilbudet til familien.

 • Vurdere Les mer+ Lukk-

  Når alle relevante momenter er kartlagt, må myndighetene vurdere hvordan loven kan utformes for å ivareta barns rettigheter på best mulig måte. For barn som ikke kan bo i sitt eget hjem, er det viktig at tjenestene er innrettet på en måte som sikrer gode løsninger for barna. Et viktig hensyn i denne saken er den sårbare situasjonen barn på krisesenter befinner seg i.

  Konklusjon:
  Barns behov er kartlagt og vurdert. Barnets sårbarhet gjør at samfunnet må strekke seg langt for å sikre et tilbud som ivaretar barn interesser og behov.

 • Vekte Les mer+ Lukk-

  Barnets beste er et så viktig hensyn at det er beskyttet i Grunnloven. Dette tilsier at hensynet til å ivareta barnets beste så langt det er mulig må bli prioritert i lovarbeidet.

  Konklusjon:
  Myndighetene må utarbeide forslag til ny lov som vil ivareta barnets beste så langt det er mulig.

 • Vise Les mer+ Lukk-

  Når NOUen med forslag om ny lov legges ut på høring, er det viktig at høringsinstansene kan se hvilke vurderinger som er gjort med tanke på barnets beste.

  Dersom barnets beste-vurderingen ikke er en del av NOUen, vil det ikke være mulig for høringsinstansene å vite hva utvalget har tenkt. De kan dermed heller ikke kommentere på dette. Det vil være uheldig.

  Dersom vurderingen av barnets beste har vært god og dette er dokumentert i NOUen, vil dette bidra til å legitimere anbefalingene som blir gitt i NOUen.

Gratulerer!
Du har fullført hele kurs 2!

Last ned diplom

Ønsker du å gi oss tilbakemelding?

Diplom ikon

Ønsker du å gi oss tilbakemelding?

Du kan selv velge om du vil ta flere kurs og når du vil ta dem! Det er helt opp til deg! Skulle det være interessant med et kurs til?

Tilbake til kursoversikt
Mod3 Rett til aa bli hoert

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev