Barneombudets forslag til masteroppgaver i juss

Barneombudet får ofte henvendelser om vi vet om tema som kan være interessante for masteroppgaver. På denne siden har vi samlet noen tema som vi mener kan være interessante for studenter.

 • Barnevern Les mer+ Lukk-
  • Deling av foreldreansvaret mellom biologiske foreldre, fosterforeldre/institusjonsansatte og barneverntjenesten ved plassering i fosterhjem eller institusjon.
  • Deling av omsorgsansvar mellom fosterforeldre/institusjonsansatte og barneverntjenesten ved plassering i fosterhjem eller institusjon.
  • Taushetsplikt i barnevernet
  • Krav til rettslig begrunnelse ved tvangsinngrep i barnevernet – i lys av EMD
  • Barn i barnevernets rett til nødvendig helsehjelp
  • Regelverket for bruk av tvang på institusjon
  • Kravet til vurdering av barnets beste i barnevernssaker
  • Fosterforeldres rettslige stilling
 • Barnelovsaker Les mer+ Lukk-
  • Den praktiske betydningen av samtykkekravet for barn som er fylt 12 år som foreldre ønsker å sende til utlandet (barneloven § 40, tredje ledd).
  • Barneloven § 35 om automatisk felles foreldreansvar sett opp mot barnets beste etter barnekonvensjonen artikkel 3.
  • Bruken av domstolens mulighet til å oppnevne egen advokat for barnet etter barneloven § 61 nr. 5 i praksis og vurdering opp mot internasjonal rett.
 • Barn og straff Les mer+ Lukk-
  • Virkninger av straffeprosessens særlige vilkår for pågripelse og fengsling av mindreårige.
  • Vurdering av norsk rett opp mot Europarådets Guidelines on Child Friendly Justice og FNs barnekomité sin generelle kommentar nummer 24 ON Childrens´s Rights in the child justice system
  • Beskyttelse og rettssikkerhet for barn utsatt for vold og seksuelle overgrep sett i lys av Norges ratifikasjon av Istanbulkonvensjonen
  • Vurdering av om straffeprosesslovens regler om avhør av barn også bør omfatte barn som er mistenkt i straffesak.
  • Det finnes ikke egne regler for politiets tvangsbruk mot barn. Ulike rettskilder gir barn særlig beskyttelse mot umenneskelig og nedverdigende behandling. Er norsk rett i tråd med våre internasjonale forpliktelser etter (velg gjerne ut en eller flere av konvensjonene) barnekonvensjonen, EMK, SP og CAT?
 • Barn og helse Les mer+ Lukk-
  • Barns rettigheter etter § 104 og FNs barnekonvensjon er ikke implementert i helseretten. Se dette opp mot hvordan dette er implementert i barnevernretten og utledningsretten og vurder hvilken betydning det har at rettighetene ikke er implementert i helseretten.
  • Hvilken rett har barn som tas under offentlig omsorg av barnevernet til nødvendige helseundersøkelser etter helselovgivningen?
  • Aldersgrenser i psykisk helsevern ved bruk av tvang mot barn, innleggelser og klagemulighet når barn er under 12 år og mellom 12-16 år.
  • Bruk av barnets beste som vurderingsgrunnlag i avgjørelser innen helseretten (må trolig konkretiseres til en særlig gruppe avgjørelser)
 • Barn og skole Les mer+ Lukk-
  • Barnets beste-vurderinger og høring av barn i saksbehandling av individuelle rettigheter etter opplæringsloven. Opplæringsloven gir elevene flere individuelle rettigheter, og krever at skole og fylkesmenn skal fatte et enkeltvedtak. Det gjelder f.eks. retten til spesialundervisning, retten til tegnspråkopplæring, retten til punktskriftopplæring m.m. og retten til særskilt språkopplæring. Oppgaven kan gjøres som innsyn i saksbehandlingen til kommuner eller fylkesmenn. I hvilken grad bruker skole, kommuner og fylkesmenn barnekonvensjonen artikkel 3 og 12 i sin saksbehandling, blir barn hørt og blir det gjort barnets beste vurderinger? Eller som en ren teorioppgave som ser på hvilken betydning kravene i barnekonvensjonen får for saksbehandlingen. En kombinasjon av disse kan også egne seg godt som en 60 poengs masteroppgave.
  • Klagesystemet i saker etter opplæringslovens kapittel 9a.
  • Behovet for rettshjelp i saker etter opplæringsloven. Oppgaven kan være innenfor utdanningsrett og rettssosiologi, gjerne 60 poeng.
  • Uhjemlet tvangsbruk i skolen, forholdet til Grunnloven § 100 og nødvergebestemmelsen i straffeloven.
 • Velferdsrett Les mer+ Lukk-
  • Bruk av barnets beste som vurderingsgrunnlag i Trygderettens kjennelser
 • Barns rett til å bli hørt Les mer+ Lukk-
   • Barns ytringsfrihet opp mot foreldrenes veiledningsrett og dermed eventuelt en rett til å kreve at det innhentes samtykke i ulike situasjoner der barn ønsker å uttale seg.
   • Barns rett til personvern og foreldres veiledningsrett, for eksempel retten til å tilbakeholde informasjon om hva barnet har fortalt i samtaler med barnevern, Bup, skole etc.
   • Barns rett til å bli hørt i Nav.
 • Utlendingsrett Les mer+ Lukk-
  • Barnets beste i utvisningssaker – HR har dei siste årene flere ganger drøftet barnets beste i utvisningssaker. Norge er for ca ti år siden dømt i EMD for brudd på artikkel 8 i minst to saker. Har rettsutviklingen i Norge vært i tråd med føringene i avgjørelsene fra EMD (eks. Kaplan v. Norway, Nunez v. Norway) og eventuelle uttalelser fra FNs barnekomité?
 • Minoriteter Les mer+ Lukk-
  • Norge har fem nasjonale minoriteter som har ulike særrettigheter i internasjonale instrumenter. Nasjonal Institusjon for menneskerettigheter har gjort en sammenstilling av de internasjonale forpliktelsene Norge er bundet av. Det er interessant å se nærmere på sammenhengen mellom de internasjonale menneskerettslige forpliktelser for nasjonale minoriteter i Norge og nasjonalt regelverk på området.
 • Andre mer generelle tema Les mer+ Lukk-
  • Partsrettigheter for barn på ulike felt, for eksempel skole, barnevern, helse og utlendingsfeltet.
  • Aldersdiskriminering av barn, nytt lovverk og forskrift samt manglende klagemuligheter.
 • Kontakt oss Les mer+ Lukk-

  For mer informasjon om tema og problemstillinger kan du ta kontakt med fagsjef Camilla Kayed på e-post ck@barneombudet.no eller på tlf 22 99 39 64.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev