Barneombudets kommunikasjonsstrategi (2019-2021)

Barneombudet er et nasjonalt, uavhengig overvåkingsorgan for barns rettigheter. Lov om barneombud sier at vi skal arbeide for at barns behov, rettigheter og interesser blir tatt hensyn til på alle samfunnsområder. Vi skal særlig følge med på at lovgivningen som skal verne om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barns rettigheter.

Barneombudet skal på eget initiativ, eller som høringsinstans, ivareta barns interesser i forbindelse med planlegging og utredning på alle områder. Vi skal foreslå tiltak som kan styrke barns rettsikkerhet og følge med på om endringene er gode for barn.

Vi arbeider etter lov om barneombud (barneombudsloven) og forskriften om instruks for barneombudet.

Barneombudet har i sin virksomhetsstrategi for 2019-2021 definert fire satsingsområder for de neste tre årene, og hvert område har flere hovedmål.

Kommunikasjonsstrategien skal støtte opp under målene i Barneombudets overordnede strategi. Strategien skal gi en tydelig retning for kommunikasjonsarbeidet og hjelpe oss å prioritere bedre, samordne aktivitetene våre og kommunisere tydeligere.

Kommunikasjonsstrategien skal revideres hvert tredje år og skal operasjonaliseres gjennom årlige virksomhetsplaner og kommunikasjonsplaner for Barneombudets satsingsområder.

Prinsipper for god kommunikasjon

Barneombudets prinsipper for god kommunikasjon bygger på de statlige kommunikasjonsprinsippene. De skal ligge til grunn for alt kommunikasjonsarbeid, og følges uavhengig av budskap, målgrupper og kanaler.

 • Åpenhet
  Vi skal være åpne, tydelige og tilgjengelige. Vår kommunikasjon skal være lett å forstå og tilgjengelig for målgruppene våre. Vi skal praktisere prinsippet om meroffentlighet.
 • Aktiv
  Vi skal kommunisere aktivt i saker som har interesse for de ulike målgruppene. Vi skal blant annet ta initiativ til mediesaker og fortløpende publisere saker på nettsider og i egne kanaler.
 • Helhetlig
  Vi skal se ansvarsområdene våre i sammenheng og ha en helhetlig kommunikasjon internt og eksternt. Det innebærer at vi blant annet skal samordne oss og ha god informasjon internt på tvers av fagområder.
 • Medvirkning
  Vi skal ta aktuelle målgrupper med på råd og involvere de i arbeidet vårt. For Barneombudet er det et viktig prinsipp at barn og unge skal medvirke i vårt arbeid.
 • Nå alle
  Vi skal legge til rette for at alle skal kunne finne og forstå kommunikasjon fra oss. Vårt budskap skal være lett tilgjengelig og vi skal bruke en bredde av kanaler i vår kommunikasjon med målgruppene.
 • Uavhengig
  Barneombudet er et faglig uavhengig organ. Vårt kommunikasjonsarbeid skal derfor være upartisk og objektiv. Vi skal uttale oss uavhengig av myndigheter, politiske parti eller interessegrupper.

Målgrupper

Vi skal arbeide målrettet i kommunikasjonsarbeidet og har definert fire hovedmålgrupper. Kommunikasjonsaktivitetene skal tilpasses den relevante målgruppen og vurderes fra sak til sak.

 • Beslutningstakere
  Politikere på nasjonalt nivå og beslutningstakere i offentlig forvaltning.
 • Fagmiljøer og interesseorganisasjoner
  Interesseorganisasjoner som arbeider innenfor relevante fagområder og fagmiljø i akademia og ulike organisasjoner.
 • Barn og unge
  Barn og unge er først og fremst en indirekte målgruppe i kommunikasjonsarbeidet, som vi vil arbeide for å nå gjennom ulike samarbeidspartnere.
 • Mediene
  Nasjonale medier er både en kanal for informasjon og en målgruppe.

Overordnede satsinger i kommunikasjonsarbeidet

 • Nettsider Les mer+ Lukk-

  Vi skal lage et nytt nettsted som skal treffe flere målgrupper enn i dag, og være primærkilden for informasjon fra Barneombudet. Egne nettsaker/pressemeldinger skal i større grad danne grunnlag for det vi går ut med i pressen og i sosiale medier. Ny visuell profil og informasjonsstruktur skal bidra til at nettsidene blir et godt verktøy for å både finne og forstå informasjon fra Barneombudet.

 • Sosiale medier Les mer+ Lukk-

  Sosiale medier skal bidra til at vi kommer ut med budskapet vårt og gjøre nettsidene våre mer synlig og kjent blant målgruppene. Vi skal kontinuerlig vurdere hvilke kanaler som er hensiktsmessige og om vi når målgruppene våre. Det visuelle og språklige uttrykket skal tilpasses kanalene, men samtidig være gjenkjennelig med det uttrykket vi har ellers.

 • Økt brukerinnsikt Les mer+ Lukk-

  For å kunne treffe bedre med kommunikasjonstiltak skal vi ha tydeligere målgrupper i de ulike kanalene og tilpasse innholdet til dem. Vi vil derfor arbeide for å få bedre innsikt i dette, blant annet gjennom å analysere statistikk for både nettsted, sosiale medier, nyhetsbrev, søkelogger og henvendelser til Barneombudet.

 • Målgruppen barn og unge Les mer+ Lukk-

  Vi ønsker å bidra til at barn og unge skal kjenne sine rettigheter, og for å få til dette vil vi søke samarbeid med andre aktører. Det er ikke et mål i seg selv at barn og unge kjenner til Barneombudet, men at flest mulig kjenner rettighetene sine. Barn og unge er primært en indirekte målgruppe, men er direkte målgruppe for det som gjelder barns rettigheter på våre nettsider. Vi vil også vurdere andre relevante tiltak rettet mot barn og unge.

 • Redaksjonelle medier Les mer+ Lukk-

  Vi får fortsatt mange henvendelser fra pressen, og vi skal videreutvikle våre interne rutiner for mediehåndtering. Medievirkeligheten endrer seg, og vi ser behovet for å i større grad lage egne nyheter og spre dem i våre digitale kanaler. Vi skal videreutvikle arbeidet med medieovervåkning og arbeide aktivt opp mot pressen, både for å få på egeninitierte saker og kommentere aktuelle saker.

Våre kommunikasjonsmål

 1. Barneombudets rolle og samfunnsoppdrag skal være kjent i samfunnet
 2. Barneombudet skal være en foretrukken kilde for informasjon om barns rettigheter
 3. Barneombudet skal bidra til at målgruppene har god kunnskap om barns rettigheter
 4. Barneombudet skal bidra til at barn og unges stemme blir en del av samfunnsdebatten
 5. Barneombudet skal kommunisere tydelig og det skal være lett å finne ut hva vi mener

Mål 1: Barneombudets rolle og samfunnsoppdrag skal være kjent i samfunnet

Barneombudet har en unik og etablert rolle i offentligheten og blant beslutningstakere. Vi skal kontinuerlig arbeide med å styrke vårt omdømme. Vi skal:

 • Være tydelige og offensive på barns vegne i samfunnsdebatten, både gjennom media, i egne digitale kanaler og på andre relevante arenaer.
 • Arbeide for en god dialog og samarbeid med beslutningstakere på ulike nivå.
 • Arrangere konferanser på våre satsingsområder, og både delta og bidra på relevante aktørers arrangement.
 • Arbeide målrettet med egne kommunikasjonsplaner på satsingsområdene våre og andre aktuelle tema.

Mål 2: Barneombudet skal være en foretrukken kilde for informasjon om barns rettigheter

Barneombudet er en viktig kilde for informasjon om barns rettigheter. Vi skal:

 • Være synlige i samfunnsdebatten og sette dagsorden på våre satsingsområder. Arbeide planmessig og proaktivt med media og utvikle arbeidet vårt med medieovervåking.
 • Styrke barneombudets rolle som talsperson i media. Synliggjøre kompetansen hos Barneombudet ved at rådgivere kan brukes som talspersoner.
 • Ha høy faglig kvalitet i vår eksternkommunikasjon, og sørge for å ha oppdatert og pedagogisk informasjon i våre digitale kanaler.

Mål 3: Barneombudet skal bidra til at flere har kunnskap om barns rettigheter

Barneombudet ønsker at målgruppene skal ha god kunnskap om barns rettigheter og barnekonvensjonen. Vi skal:

 • Gjøre det lett å finne informasjon om barns rettigheter i våre digitale kanaler.
 • Vise til barnekonvensjonen og barns rettigheter i vår kommunikasjon med målgruppene, blant annet i mediesaker, i foredrag og i høringssvar.
 • Bidra til at beslutningstakere kjenner FNs barnekonvensjon og bruker dette aktivt i arbeidet sitt.
 • Finne gode samarbeidspartnere som kan bidra til at barn og unge får informasjon om sine rettigheter.

Mål 4: Barneombudet skal bidra til at barn og unges stemme blir en del av samfunnsdebatten

Barneombudet ønsker at barn og unges stemme skal komme frem i saker som angår dem. Vi skal:

 • Vise til barn og unges erfaringer i vår dialog med beslutningstakere og oppfordre dem til å innhente barn og unges synspunkter.
 • Ha dialog med barn og unge og innhente deres synspunkter i saker knyttet til satsingsområdene våre. Vi skal jevnlig møte barne- og ungdomsråd og ellers ved behov hente inn erfaringer fra barn og unge.
 • Vise til barn og unges erfaringer i vårt kommunikasjonsarbeid, blant annet på arrangement, i mediesaker og i våre digitale kanaler.
 • Vi skal bruke informasjon fra barn og unge i utviklingen av barns rettigheter på nettsidene våre, og eventuelt andre tiltak vi har med barn og unge som målgruppe.

Mål 5: Det skal være lett å finne ut hva Barneombudet mener

Vi ønsker at våre anbefalinger og forslag skal være lett tilgjengelige for andre. Vi må derfor ha en tydelig kommunikasjon. Vi skal:

 • Lage ny informasjonsstruktur på nettsidene som gjør det enkelt å finne frem, og tilpasse innholdet til målgruppene.
 • Utvikle og lage en plan for våre digitale kanaler slik at vi får et godt samspill mellom dem, identifisere målgrupper og tilpasse innholdet i de ulike kanalene.
 • Bruke et klart språk og arbeide for et helhetlig språklig og visuelt uttrykk i all eksternkommunikasjon.
 • Sikre tilgjengelighet for alle gjennom universell utforming av våre digitale kanaler.

Roller og ansvar

Kommunikasjon er et lederansvar og skal følge linjeprinsippet, i tråd med statens kommunikasjonspolitikk.

Som øverste leder har barneombudet det overordnede kommunikasjonsansvaret. Ledere hos Barneombudet har et særlig ansvar for at

 • kommunikasjon som virkemiddel integreres i alt faglig arbeid
 • kommunikasjonsstrategien følges opp med konkrete planer og tiltak
 • kommunikasjonsansvaret er godt kjent for alle medarbeidere

Alle medarbeidere har ansvar for å ta i bruk kommunikasjon som virkemiddel i arbeidet sitt og skal bidra til at Barneombudet kommuniserer på en helhetlig og tillitvekkende måte.

Kommunikasjonsavdelingen har et helhetlig ansvar for å koordinere, utvikle og kvalitetssikre kommunikasjonsarbeidet.

Informasjonskapsler

Vi bruker ulike verktøy som informasjonskapsler, for å samle inn data om hvordan besøkende samhandler med nettstedet vårt. Ved å klikke på Godta, godtar du bruken av disse verktøyene.

Les mer

Nyhetsbrev